യാക്കോബ് ദൈവവുമായി മല്ലിട്ടോ അതോ അതൊരു രൂപകമാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


“അപ്പോൾ ഒരു പുരുഷൻ ഉഷസ്സാകുവോളം അവനോടു മല്ലുപിടിച്ചു.

ഉല്പത്തി 32:24

ഏശാവിന്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങാൻ യാക്കോബ് പിതാവിനെ കബളിപ്പിച്ച ശേഷം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി. അവരുടെ പിതാവിന്റെ സ്വത്തിന്റെ ഏക അവകാശിയായി ഏസാവ് സ്വയം കരുതി. ഒരു കാലയളവിനു ശേഷം, കർത്താവ് യാക്കോബിനെ തന്റെ രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങാൻ വിളിച്ചു. അതിനാൽ, തന്റെ മടങ്ങിവരവ് ഏസാവിനെ അറിയിക്കാൻ അവൻ ദൂതന്മാരെ അയച്ചു. യാക്കോബിന്റെ ദൂതന്മാർ അവനോടു പറഞ്ഞു: ഏശാവ് 400 ആയുധധാരികളുമായി അവനെ എതിരേൽക്കാൻ വരുന്നു. തന്റെ സമ്പത്ത് സുരക്ഷിതമാക്കാനും പ്രതികാരം ചെയ്യാനും ഏസാവ് ആഗ്രഹിച്ചു.

യാക്കോബ് മല്ലിട്ടത്…

“അപ്പോൾ യാക്കോബ് അത്യധികം ഭയപ്പെടുകയും വിഷമിക്കുകയും ചെയ്തു” (ഉല്പത്തി 32: 7) അവൻ ദൈവത്തോടൊപ്പം മാത്രം പ്രാർത്ഥനയിൽ ചെലവഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ രാത്രിയിൽ “ഒരു മനുഷ്യൻ നേരം വെളുക്കും വരെ അവനുമായി മല്ലു” (ഉൽപത്തി 32:24). അപരിചിതൻ യാക്കോബിന്റെ തുടയിൽ വിരൽ വച്ചു, അവൻ തൽക്ഷണം അവശനായി. അപ്പോൾ, താൻ ഒരു സ്വർഗീയജീവിയുമായി മല്ലിട്ടുവെന്ന് യാക്കോബ് മനസ്സിലാക്കി. തീർത്തും പാപബോധമുള്ളവനും തകർന്നവനും, അവൻ അനുഗ്രഹത്തിനായി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ ദൂതനെ മുറുകെ പിടിച്ചു. സ്വർഗ്ഗസ്ഥൻ തന്നെത്തന്നെ വിടുവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, “ഞാൻ പോകട്ടെ, ദിവസം അവസാനിക്കുന്നു” എന്നാൽ യാക്കോബ് മറുപടി പറഞ്ഞു, “നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ല” (വാക്യം 26).

അനന്തര ഫലം

മാനസാന്തരത്തിലൂടെ യാക്കോബ് വിജയിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ അവൻ തന്റെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചു, അനന്തമായ സ്നേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിന് അവന്റെ പ്രാർത്ഥന തള്ളിക്കളയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവനോട് ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിന്റെ തെളിവായി, കർത്താവ് അവന്റെ പേര് അവന്റെ പാപത്തിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ എന്നതിൽ നിന്ന് അവന്റെ വിജയത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒന്നാക്കി മാറ്റി. ആ അധ്യായത്തിലെ 28-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു:

ദൂതൻ പറഞ്ഞു, “നിന്റെ പേര് ഇനി യാക്കോബ് എന്നല്ല, ഇസ്രായേൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. എന്തെന്നാൽ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും പോരാടി ജയിച്ചു.

അതുകൊണ്ടാണ് യാക്കോബ് പറഞ്ഞത്: “ഞാൻ ദൈവത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടു, എന്റെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു” (ഉല്പത്തി 32:30). ഈ അസ്തിത്വം, “ഉടമ്പടിയുടെ ദൂതൻ” (മലാഖി 3: 1), ആശയവിനിമയത്തിനും പ്രകടനത്തിനുമുള്ള കർത്താവിന്റെ പാത്രമായി വർത്തിക്കുന്ന, മനുഷ്യാവതാരത്തിനു മുമ്പുള്ള ക്രിസ്തുവായിരുന്നു. മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ രൂപം പഴയനിയമത്തിൽ വിചിത്രമല്ല, കാരണം ക്രിസ്തു തന്നെത്തന്നെ മനുഷ്യർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയ മറ്റ് സംഭവങ്ങളുണ്ട് (ഉല്പത്തി 18; ന്യായാധിപന്മാർ 6:11-22; ഉല്പത്തി 14:17-20).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment