യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) العربية (അറബിക്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് (jw.org) “യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ?” എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഹ്രസ്വമായി ഉത്തരം നൽകുന്നു. “ഞങ്ങൾ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നില്ല, കാരണം അവൻ സർവ്വശക്തനായ ദൈവമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല” (വാച്ച് ടവർ , 2005, സെപ്റ്റംബർ 15).

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​കൾ വിശ്വ​സി​ക്കു​ന്നത്‌, “യേശുവിൻറെ മനുഷ്യ​നു​മു​മ്പുള്ള അസ്‌തി​ത്വ​ത്തിൽ യേശു ഒരു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആത്‌മാവ്‌ ആയിരുന്നു …. യേശുവിന് ഒരു തുടക്കമുണ്ടായിരുന്നു, ശക്തിയിലോ നിത്യതയിലോ ദൈവവുമായി ഒരിക്കലും തുല്യനാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല” (“ദൈവത്തിന് നമ്മിൽ നിന്ന് എന്താണ് വേണ്ടത്?” 1996, വാച്ച് ടവർ ബൈബിൾ ആൻഡ് ട്രാക്റ്റ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ന്യൂയോർക്ക്). യേശു ഒരു ദൂതൻ മാത്രമാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുകയും അവരുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, “അധികാരത്തിലും ശക്തിയിലുമുള്ള , പ്രധാന ദൂതൻ, യേശുക്രിസ്തു, മൈക്കൽ എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു” (“ദൂതന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യം” (1995), , വാച്ച് ടവർ, നവംബർ 1).

എന്നാൽ ബൈബിൾ യേശുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ യേശുവിന്റെ ജനനം പ്രവചിക്കുമ്പോൾ, അത് പറയുന്നു: “നമുക്ക് ഒരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു, നമുക്കൊരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: ഭരണകൂടം അവന്റെ തോളിൽ ഇരിക്കും; അവന്റെ പേര് അത്ഭുതകരമായ ഉപദേശകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. ശക്തനായ ദൈവം, നിത്യപിതാവ്, സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭു” (യെശയ്യാവ് 9:6). ഈ വാക്യത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന പുത്രനെ ശക്തനായ ദൈവം എന്നും നിത്യപിതാവ് എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഇത് മിശിഹായുടെയോ യേശുവിനെയൊ സംബന്ധിച്ച പ്രവചനമാണ്. യേശു പിതാവായ ദൈവത്തിന് തുല്യനാണെന്ന് പുതിയ നിയമം വ്യക്തമായി പറയുന്നു (ഫിലിപ്പിയർ 2:5-6). യേശു തന്നെ പറഞ്ഞു, “ഞാനും എന്റെ പിതാവും ഒന്നാണ് (യോഹന്നാൻ 10:30).

പിതാവായ ദൈവം തന്നെ പറഞ്ഞു, “ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു” (മത്തായി 3:17). യേശു പറഞ്ഞു, “ഞാൻ പിതാവിലും പിതാവു എന്നിലും എന്നു എന്നെ വിശ്വസിപ്പിൻ; അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി നിമിത്തം എന്നെ വിശ്വസിപ്പിൻ” (യോഹന്നാൻ 14:11). യേശു ചെയ്‌ത വീര്യപ്രവൃത്തികൾ മറ്റൊരു മനുഷ്യനും ചെയ്‌തിട്ടില്ല. തന്റെ ഭൗമിക ശുശ്രൂഷയുടെ തുടക്കത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു: “…എല്ലാവരും പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതുപോലെ പുത്രനെയും ബഹുമാനിക്കണം. പുത്രനെ ബഹുമാനിക്കാത്തവൻ അവനെ അയച്ച പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല” (യോഹന്നാൻ 5:23). ഖേദകരമെന്നു പറയട്ടെ, യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ യേശുവിനെ ആരാധിക്കാത്തതിനാൽ പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതുപോലെ യേശുവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല.

എല്ലായ്‌പ്പോഴും മനുഷ്യരിൽ നിന്നുള്ള ആരാധന നിരസിച്ച മാലാഖമാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി (വെളിപാട് 22:9; പ്രവൃത്തികൾ 14), “പാപം അറിയാത്ത” യേശു (2 കൊരിന്ത്യർ 5:21; 1 പത്രോസ് 2:22), തന്റെ അനുയായികളുടെ ആരാധന സ്വീകരിച്ചു (മത്തായി 14: 33; യോഹന്നാൻ 9:38; മത്തായി 28:9; മത്തായി 28:17; ലൂക്കോസ് 24:52), അതിനർത്ഥം അവൻ ദൈവികനാണെന്നാണ്. പിതാവായ ദൈവത്തിന് മഹത്വം നൽകാത്തതിന് ദൈവം യേശുവിനെ ശിക്ഷിച്ചില്ല, എന്നാൽ ഹെരോദാവ് രാജാവ് തന്റെ പ്രജകളാൽ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ സമ്മതിച്ചപ്പോൾ അവൻ ശിക്ഷിച്ചു, പിതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തുതി നൽകില്ല (പ്രവൃത്തികൾ 12:23).

കൂടാതെ, ഭൂമിയിലും സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഉള്ള തന്റെ സൃഷ്ടികളോട് യേശുവിനെ ആരാധിക്കാൻ ദൈവം കൽപ്പിക്കുമെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു: “അതിനാൽ ദൈവവും അവനെ [യേശു] അത്യധികം ഉയർത്തി, എല്ലാ നാമങ്ങൾക്കും മീതെയുള്ള നാമം അവനു നൽകി. യേശുക്രിസ്തു പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി യേശുക്രിസ്തു കർത്താവാണെന്ന് എല്ലാ നാവും ഏറ്റുപറയേണ്ടതിന് സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ളവരും ഭൂമിയിലുള്ളവരും ഭൂമിക്ക് കീഴിലുള്ളവരും എല്ലാ മുട്ടുകളും വണങ്ങണം” (ഫിലിപ്പിയർ 2:9- 11).

എല്ലാവരും യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന നിമിഷം അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ ദർശനത്തിലൂടെ കണ്ടു: “പിന്നെ ഞാൻ ദർശനത്തിൽ സിംഹാസനത്തിന്റെയും ജീവികളുടെയും മൂപ്പന്മാരുടെയും ചുറ്റിലും ഏറിയ ദൂതന്മാരുടെ ശബ്ദം കേട്ടു; അവരുടെ എണ്ണം പതിനായിരം പതിനായിരവും ആയിരം ആയിരവും ആയിരുന്നു. 12അവർ അത്യുച്ചത്തിൽ: അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടു ശക്തിയും ധനവും ജ്ഞാനവും ബലവും ബഹുമാനവും മഹത്വവും സ്തോത്രവും ലഭിപ്പാൻ യോഗ്യൻ എന്നു പറഞ്ഞു. സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഭൂമിക്കു കീഴിലും സമുദ്രത്തിലും ഉള്ള സകല സൃഷ്ടിയും അവയിലുള്ളതു ഒക്കെയും: സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനും കുഞ്ഞാടിനും സ്തോത്രവും ബഹുമാനവും മഹത്വവും ബലവും എന്നെന്നേക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നു പറയുന്നതു ഞാൻ കേട്ടു.നാലു ജീവികളും: ആമേൻ എന്നു പറഞ്ഞു; മൂപ്പന്മാർ വീണു നമസ്കരിച്ചു. ” (വെളിപാട് 5:11-14).ഇതാ, ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടു.(യോഹന്നാൻ 1:29).

എല്ലാ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നും ആരാധന സ്വീകരിക്കാൻ പിതാവായ ദൈവവും യേശുവും യോഗ്യരാണെന്ന് ഇവിടെ നാം കാണുന്നു. യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ ഈ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കലിനോട് പറ്റിനിൽക്കുന്നില്ല.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) العربية (അറബിക്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

More answers: