യഹൂദ റബ്ബിമാരുടെ ശബ്ബത്ത് നിയമങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


റബ്ബിമാരുടെ ശബ്ബത്ത് നിയമങ്ങൾ

യഹൂദ റബ്ബികൾ മനുഷ്യനിർമ്മിത ശബ്ബത്ത് നിയമങ്ങളും പാരമ്പര്യങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചു, അത് ആരാധകർക്ക് ഭാരമായിരുന്നു (മർക്കോസ് 7:2, 3, 8). ഈ നിയമങ്ങളുടെ നിയമസാധുത സംബന്ധിച്ച് ക്രിസ്തു അവരുമായി നിരന്തരം കലഹത്തിലായിരുന്നു. ഈ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് രക്ഷ ലഭിക്കുകയെന്ന് കർത്താവ് നിരസിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ മുഖേനയുള്ള ഈ നീതിയുടെ വ്യവസ്ഥ, തിരുവെഴുത്തുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്താൽ നീതിക്ക് എതിരായിരുന്നു (റോമർ 1:17; ഗലാത്യർ 3:11; എബ്രായർ 10:38).

മിഷ്‌നയും ശബ്ബത്തും

ശബ്ബത്ത് ദിനത്തിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ട 39 പ്രധാന തരം ജോലികൾ മിഷ്‌ന
(മിഷ്‌ന | യഹൂദ നിയമങ്ങൾ) പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് (ശബ്ബത്ത് 7. 2, സോൺസിനോ എഡി. ഓഫ് ടാൽമൂഡ്, പേജ്. 348, 349). ഇതിൽ ആദ്യത്തെ 11 എണ്ണം അപ്പം തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങളായിരുന്നു: വിതയ്ക്കൽ, ഉഴുതുമറിക്കൽ, കൊയ്യൽ, കറ്റകൾ കെട്ടൽ, മെതിക്കൽ, വെട്ടൽ, തിരഞ്ഞെടുക്കൽ, പൊടിക്കൽ, അരിച്ചെടുക്കൽ, കുഴയ്ക്കൽ, ചുടൽ.

അടുത്ത 12 ആടുകളുടെ കത്രിക മുതൽ തുണി തുന്നൽ വരെ വസ്ത്രങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ബാധകമാണ്. ഭക്ഷണമായോ തുകലിനായോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മാനിന്റെ മൃതദേഹം തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ ഈ നിയമങ്ങൾ 7 ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ള ഇനങ്ങൾ എഴുത്ത്, കെട്ടിടം, തീ കെടുത്തൽ, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഈ പ്രധാന നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് പുറമേ, ശബത്ത് ആചരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എണ്ണമറ്റ മറ്റ് വ്യവസ്ഥകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്നത് 2,000 ക്യൂബിക് മീറ്റർ. – 2/3 മൈലിൽ താഴെയുള്ള “ശബ്ബത്ത് ദിവസത്തെ യാത്ര” ആണ്. ഭിത്തിയിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ണാടിയിൽ നോക്കാൻ (ശബ്ബത്ത് 149a, സോൺസിനോ എഡി. ടാൽമുഡിന്റെ, പേജ് 759) അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിക്കാൻ പോലും ഇത് ശബ്ബത്ത് ലംഘിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു. കൂടാതെ, തൂവാലയുടെ ഒരറ്റം വസ്ത്രത്തിൽ തുന്നിച്ചേർക്കാതെ, ശബ്ബത്തിൽ തൂവാല കൊണ്ടുപോകുന്നത് അനുവദനീയമല്ല.

ശബ്ബത്തിന്റെ ചൈതന്യത്തെ തകർക്കുന്നു

ഖേദകരമെന്നു പറയട്ടെ, റബ്ബിമാരുടെ ഇതേ മനുഷ്യനിർമ്മിത നിയമങ്ങൾ ശബത്തിൽ ഇട്ട മുട്ട ഒരു വിജാതീയർക്ക് വിൽക്കാൻ അനുവദിച്ചു. ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുന്നതിനോ തീ കത്തിക്കുന്നതിനോ ഒരു വിജാതിയന് പണം നൽകാനും അത് അനുവദിച്ചു. അങ്ങനെ, ശബ്ബത്തിന്റെ ചൈതന്യം നശിപ്പിക്കാൻ റബ്ബികൾ മനുഷ്യനിർമിത ശബ്ബത്ത് നിയമങ്ങളുടെ എഴുത്തുകളും തുടർച്ചയായി ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. പത്തു കൽപ്പനകളേക്കാളും (പുറപ്പാട് 20:3-17) മോശയുടെ നിയമങ്ങളേക്കാളും അവർ തങ്ങളുടെ നിയമങ്ങളെ പ്രാധാന്യത്തോടെ വീക്ഷിച്ചു.

ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും തന്റെ മക്കളുടെ ഹൃദയത്തിലും ജീവിതത്തിലും അവയുടെ ശരിയായ സ്ഥാനം നൽകാനാണ് ക്രിസ്തു ശ്രമിച്ചത്. മനുഷ്യരുടെ വാക്കുകളേക്കാൾ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകാൻ അവൻ ശ്രമിച്ചു. മതത്തിന്റെ കേവലം പ്രകടനങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനും ഹൃദയത്തിൽ മതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ചൈതന്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. ഇക്കാരണത്താൽ, റബ്ബിമാർ അവരുടെ പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ “ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിഷ്ഫലമാക്കി” എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ അവരെ ശാസിച്ചു (മർക്കോസ് 7:13). അവർ ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യന്റെയും ശത്രുക്കളാണെന്ന് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി. അവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു, “മാനുഷകല്പനകളായ ഉപദേശങ്ങളെ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടു എന്നെ വ്യർത്ഥമായി ഭജിക്കുന്നു” (മത്തായി 15:9).

For more on the Sabbath, check (Lessons 91-102): https://bibleask.org/bible-answers/

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.