യഹൂദ നിയമത്തിൽ അടുത്ത ബന്ധുവിന്റെ ചുമതലകൾ എന്തായിരുന്നു?

Author: BibleAsk Malayalam


യഹൂദ സമ്പ്രദായത്തിൽ, സ്വത്ത് കൈമാറ്റം, അനന്തരാവകാശം സംരക്ഷിക്കൽ, ദരിദ്രർക്ക് നൽകൽ, എന്നിവയുമായി തെറ്റായി വിലയിരുത്തപ്പെട്ടവ ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളും പാരമ്പര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത ബന്ധുവിന് പല സുപ്രധാന ചുമതലകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ചുമതലകൾ ഇവയാണ്:

  1. കടക്കാരനോടുള്ള ബാധ്യത നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഒരു അടുത്ത ബന്ധുവായ ഒരാൾ കടക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്കോ ​​വിറ്റ സ്വത്ത് തിരികെ വാങ്ങുക (രൂത്ത് 4:4; യേരെമ്യാവ്‌` 32:7). “നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരാൾ ദരിദ്രനാകുകയും അവന്റെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വിൽക്കുകയും, വീണ്ടെടുക്കുന്ന ബന്ധു അത് വീണ്ടെടുക്കാൻ വരികയും ചെയ്താൽ, അവൻ തന്റെ സഹോദരൻ വിറ്റത് വീണ്ടെടുക്കാം” (ലേവ്യപുസ്തകം 25:25). ഈ നിയമനിർമ്മാണം ദരിദ്രരെ അനുകൂലിക്കുകയും അവന്റെ സ്വത്ത് വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ചില ആളുകൾ വളരെ ധനികരും മറ്റു ചിലർ വളരെ ദരിദ്രരും ആകുന്നത് തടയാൻ ദൈവം ശ്രമിച്ചു. ഭൂമിയെയും അടിമത്തത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പദ്ധതി പിൻപറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ, ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും സമ്പത്തിന്റെയും കുറവുകൾ കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്തതാകുമായിരുന്നു.
  2. അത്യാവശ്യമായി അടിമത്തത്തിലേക്ക് സ്വയം വിറ്റ ഒരു അടുത്ത ബന്ധുവിനെ വീണ്ടെടുക്കുക, “അവനെ വിറ്റതിന് ശേഷം അവനെ വീണ്ടും വീണ്ടെടുക്കാം. അവന്റെ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുവന് അവനെ വീണ്ടെടുക്കാം; അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അമ്മാവനോ അമ്മാവന്റെ മകനോ അവനെ വീണ്ടെടുക്കാം; അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ കുടുംബത്തിൽ അവന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളായ ആർക്കെങ്കിലും അവനെ വീണ്ടെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അവനു കഴിയുമെങ്കിൽ തന്നെത്തന്നെ വീണ്ടെടുക്കാം” (ലേവ്യ. 25:48, 49).
  3. ശത്രുവാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ അടുത്ത ബന്ധുവിന്റെ രക്തത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യുക “രക്തത്തിന്റെ പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നവൻ തന്നെ കൊലയാളിയെ കൊല്ലും; അവനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അവൻ അവനെ കൊല്ലും” (സംഖ്യ. 35:19). ഈ പ്രതികാരം സങ്കേതനഗരത്തിന് പുറത്ത് മാത്രമേ നടക്കൂ.
  4. റൂത്തിന്റെ കഥയിലെന്നപോലെ അടുത്ത ബന്ധുവിന്റെ മക്കളില്ലാത്ത വിധവയെ വിവാഹം കഴിക്കുക. “ഇന്ന് രാത്രി താമസിക്കൂ, പ്രഭാതത്തിൽ അവൻ നിനക്കു വേണ്ടി അടുത്ത ബന്ധുവിന്റെ കടമ നിർവഹിച്ചാൽ നല്ലത്; അവൻ അതു ചെയ്യട്ടെ. എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കടമ നിർവഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, യഹോവയാണ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കടമ നിർവഹിക്കും! രാവിലെ വരെ കിടക്കുക” (രൂത്ത് 3:13). റൂത്തിന്റെ വിവാഹ നിർദ്ദേശം ബോവസ് സമ്മതിക്കുകയും ഈ ഒന്നിച്ചുകൂടലിൽ സന്തതികൾക്ക് വേണ്ടി വസ്തുവിന്റെ ട്രസ്റ്റി ആകാൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment