യഹൂദന്മാർ അവരുടെ നെറ്റിയിൽ ഫൈലക്റ്ററികൾ ധരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


ഫിലാക്ടറി ഗ്ര. ഫുലക്റ്റീരിയ എന്നാൽ “കാണുക”, “സൂക്ഷിക്കുക” അല്ലെങ്കിൽ “ഒരു സംരക്ഷണം” എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഫൈലക്‌ടറികൾ ധരിക്കുക എന്ന ആശയം, ഇനിപ്പറയുന്ന വാക്യത്തിന്റെ യഹൂദരുടെ അക്ഷരീയ വ്യാഖ്യാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, “അവയെ അടയാളമായി നിന്റെ കൈമേൽ കെട്ടേണം; അവ നിന്റെ കണ്ണുകൾക്കു മദ്ധ്യേ പട്ടമായി ഇരിക്കേണം” (ആവർത്തനം 6:8 കൂടാതെ പുറപ്പാട് 13:9 ). യഹൂദർ തലയിലും ഇടതുകൈയിലും ഫൈലക്‌ടറി ധരിച്ചിരുന്നു. അവർ അവരെ ടെഫിലിൻ എന്ന് വിളിച്ചു, അതിനർത്ഥം “പ്രാർത്ഥനകൾ” എന്നാണ്, അതേസമയം ഗ്രീക്ക് പദവി ഫുലാക്‌റ്റേറിയൻ (മത്തായി 23:5) ആയിരുന്നു, അതിൽ നിന്നാണ് ഫൈലക്‌റ്ററി എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്.

ഈ ഫൈലക്റ്ററികളിൽ ശുദ്ധമായ മൃഗങ്ങളുടെ തൊലിയിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച ചെറിയ സ്റ്റാക്കുകൾ അടങ്ങിയിരുന്നു, തുകൽ ബാൻഡുകളിൽ തുന്നിച്ചേർത്ത് 13 വയസ്സ് മുതൽ പുരുഷന്മാരുടെ നെറ്റിയിലും ഇടത് കൈകളിലും ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. തല ഫൈലക്റ്ററിയുടെ നാല് ഭാഗങ്ങളിൽ ഓരോന്നിനും ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനിപ്പറയുന്ന നാല് ഭാഗങ്ങളിൽ: പുറപ്പാട് 13:2-10; 13:11-16; ആവർത്തനം 6:4-9; 11:13-21. 30 വേദവാക്യങ്ങൾ അടങ്ങിയതായിരുന്ന പ്രാർത്ഥന.

ആം ഫൈലക്റ്ററിക്ക് ഒരു അട്ടി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അതിൽ നാല് ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇടതുകൈയുടെ ഉള്ളിൽ കൈമുട്ടിന് മുകളിലായി ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. “ഇന്നു ഞാൻ നിന്നോടു കല്പിക്കുന്ന ഈ വചനങ്ങൾ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കും” (ആവർത്തനം 6:6) എന്ന വാക്യം അനുസരിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്തത്. ഭക്തരായ യഹൂദർ ദിവസേനയുള്ള പ്രഭാത പ്രാർത്ഥനയിലും ദിവസം മുഴുവൻ ഏറ്റവും ഭക്തരായ ആളുകളും ഫിലാക്‌റ്ററികൾ പതിവായി ധരിക്കുന്നു.

ശിരോവസ്ത്രം വിശാലമാക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവഭക്തരായി നടിക്കുന്നവരെ യേശു വിമർശിച്ചു: “അവർ തങ്ങളുടെ ഫൈലക്റ്ററികൾ വിശാലമാക്കുകയും വസ്ത്രങ്ങളുടെ അതിരുകൾ വിശാലമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു” (മത്തായി 23: 5) കാരണം ഈ പ്രവൃത്തികൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ധരിക്കുന്നയാളെ വിശുദ്ധനാണെന്ന് വിളിക്കുന്നതിനാണ്. എന്നാൽ ഈ വാക്കുകൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നെറ്റിയിലും ഭുജത്തിലും നടക്കുമെന്ന് ദൈവം ഒരിക്കലും ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല. തന്റെ വാക്കുകൾ മനസ്സിൽ സ്വീകരിക്കുകയും തന്റെ വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം കൽപ്പിച്ചു.

പലർക്കും, ഫൈലക്‌റ്ററി തിന്മയ്‌ക്കെതിരായ ഒരു സംരക്ഷണ ആകർഷണമായിരുന്നു. ജറുസലേം താൽമൂഡ് “തങ്ങളുടെ എല്ലാ കൽപ്പനകളും തങ്ങളുടെ ചുമലിൽ വഹിക്കുന്ന തോളിൽ-പരീശന്മാരെ” കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു (ബെറാക്കോത്ത് 9, 14 ബി, 40, സ്ട്രാക്കിലും ബില്ലർബെക്കിലും ഉദ്ധരിച്ചത്, കൊമെന്റാർ സും ന്യൂൻ ടെസ്റ്റമെന്റ്, വാല്യം. 1, പേജ്. 914). കൂടാതെ, ഈജിപ്തുകാർ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ മാന്ത്രിക പദങ്ങളുള്ള ചെറിയ പാപ്പിറസ് ചുരുളുകളുടെ രൂപത്തിൽ ചാം ധരിച്ചിരുന്നതായി അറിയാം. പുറപ്പാടിനുശേഷം, ഇസ്രായേല്യർ ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പകർത്തിയതായി തോന്നുന്നു. ഇത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തും മക്കാബികൾ മുതൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലം വരെയും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതായി ബൈബിൾ വിദ്യാർത്ഥി വിശ്വസിക്കുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment