യഥാർത്ഥത്തിൽ പോൾ സ്വർഗത്തിൽ പോയോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


2 കൊരിന്ത്യർ 12:1-6

പോൾ എഴുതി, പ്രശംസിക്കുന്നതിനാൽ പ്രയോജനമില്ല എങ്കിലും അതു ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദർശനങ്ങളെയും വെളിപ്പാടുകളെയും കുറിച്ചു പറവാൻ പോകുന്നു.
ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയുന്നു: അവൻ പതിന്നാലു സംവത്സരം മുമ്പെ മൂന്നാം സ്വർഗ്ഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ടു; ശരീരത്തോടെയോ എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നില്ല, ശരീരം കൂടാതെയോ എന്നുമറിയുന്നില്ല; ദൈവം അറിയുന്നു. ആ മനുഷ്യൻ പരദീസയോളം എടുക്കപ്പെട്ടു; ശരീരത്തോടെയോ ശരീരം കൂടാതെയോ എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നില്ല; ദൈവം അറിയുന്നു.
മനുഷ്യന്നു ഉച്ചരിപ്പാൻ പാടില്ലാത്തതും പറഞ്ഞുകൂടാത്തതുമായ വാക്കുകളെ അവൻ കേട്ടു എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു.
അവനെക്കുറിച്ചു ഞാൻ പ്രശംസിക്കും; എന്നെക്കുറിച്ചോ എന്റെ ബലഹീനതകളിൽ അല്ലാതെ ഞാൻ പ്രശംസിക്കയില്ല.
ഞാൻ പ്രശംസിപ്പാൻ വിചാരിച്ചാലും മൂഢനാകയില്ല; സത്യമല്ലോ പറയുന്നതു; എങ്കിലും എന്നെ കാണുന്നതിനും എന്റെ വായിൽനിന്നു കേൾക്കുന്നതിനും മീതെ ആരും എന്നെക്കുറിച്ചു നിരൂപിക്കരുതു എന്നുവെച്ചു ഞാൻ അടങ്ങുന്നു”.

പറുദീസയുടെ ദർശനം

2 കൊരിന്ത്യർ 12-ൽ, അദ്ധ്യായത്തിൽ ആരംഭിച്ച തന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രതിരോധം പൗലോസ് പുനരാരംഭിച്ചു. 10:1. ഇതുവരെ, തെളിവായി, ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ എന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളെ അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു – തന്റെ ജീവിതവും ദൈവത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള തന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളും. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവൻ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു – കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവുമായുള്ള നേരിട്ടുള്ളതും വ്യക്തിപരവുമായ സമ്പർക്കം, ഒപ്പം വെല്ലുവിളിക്കുന്നവർ അനുഭവിച്ച എല്ലാറ്റിനെയും കവിയുന്ന അമാനുഷിക അനുഭവം.

പൗലോസ് തന്നെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് വ്യക്തമാണ് (വാക്യം 7). പതിനാല് വർഷം മുമ്പ് നടന്ന ഒരു ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് അപ്പോസ്തലൻ പറഞ്ഞു. അവൻ പറുദീസയിലേക്ക് “എടുക്കക്കപ്പെട്ടു” – മൂന്നാം സ്വർഗ്ഗം (ആദ്യത്തെ “സ്വർഗ്ഗം” അന്തരീക്ഷമാണ്, രണ്ടാമത്തേത് നക്ഷത്രങ്ങളുടേതാണ്, മൂന്നാമത്തേത് ദൈവത്തിന്റെയും സ്വർഗ്ഗീയ ജീവികളുടെയും വാസസ്ഥലമാണ്).

പൗലോസിന് തന്റെ അനുഭവം വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം, ദർശനത്തിൽ, ഭൗമിക ചുറ്റുപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ അഭാവമാണ്. ദർശനത്തിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണയും ചില സമയങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളിലെ പങ്കാളിത്തവും, ജീവിതത്തിന്റെ സാധാരണ ശാരീരികാനുഭവങ്ങൾ പോലെ അവബോധത്തിന് തികച്ചും യഥാർത്ഥമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പോൾ താൻ കണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ എഴുതാത്തതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. ഒന്നുകിൽ താൻ കണ്ടതും കേട്ടതും വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്ന് അവനോട് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് വിവരിക്കാൻ മനുഷ്യ ഭാഷ അപര്യാപ്തമാണ് (1 കൊരിന്ത്യർ 3:2).

പ്രത്യേക ബഹുമതി

തനിക്ക് ലഭിച്ച അമാനുഷിക വെളിപാടിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ പോൾ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കാം. ഒരു മാനുഷിക വീക്ഷണകോണിൽ, അത്തരമൊരു അസാധാരണമായ ബഹുമാനത്തിൽ “മഹത്വപ്പെടാൻ” അദ്ദേഹത്തിന് തീർച്ചയായും എല്ലാ കാരണങ്ങളുമുണ്ട്, എന്നാൽ താഴ്മയോടെ അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല. ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഇത് തനിക്കുതന്നെ കീർത്തി ഇല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി (1 തിമോത്തി 1:15), അത് ലഭിച്ചതിന് സ്വയം പ്രശംസിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു.

തന്റെ എതിരാളികളുടെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുക എന്നതുമാത്രമാണ് അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള പോളിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് കാരണം. അവർക്ക് പരിചിതമായ തന്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തോടും സ്വഭാവത്തോടും മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം അപേക്ഷിച്ചത്. അവർ അത് പരിഗണിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, ഇത് തന്റെ അപ്പോസ്തലത്വത്തിന് മതിയായ തെളിവായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കണക്കാക്കി.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.