Answered by: BibleAsk Malayalam

Date:

മൽക്കീസേദക്കിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചരിത്രരേഖയുണ്ടോ?

മെൽക്കിസെഡെക്

ഉല്പത്തി പുസ്‌തകത്തിൽ മെൽക്കീസേദെക്കിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു: (ശാലേംരാജാവായ മൽക്കീസേദെക്ക് അപ്പവും വീഞ്ഞുംകൊണ്ടുവന്നു; അവൻ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതനായിരുന്നു. അവൻ അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു: സ്വർഗ്ഗത്തിന്നും ഭൂമിക്കും നാഥനായി അത്യുന്നതനായ ദൈവത്താൽ അബ്രാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ; നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ കൈയിൽ ഏല്പിച്ച അത്യുന്നതനായ ദൈവം സ്തുതിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. അവന്നു അബ്രാം സകലത്തിലും ദശാംശം കൊടുത്തു” (ഉല്പത്തി 14:18-20).

സേലത്തിലെ പുരോഹിതനും -രാജാവുമായിരുന്നു മെൽക്കീസേദക്ക് എന്ന് ഈ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു തന്റെ അനന്തരവൻ ലോത്തിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുവന്ന അബ്രാമിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിൽ സോദോം രാജാവിനൊപ്പം ചേർന്നു. സോദോമിലെ രാജാവ് തന്റെ പ്രജകളുടെ മോചനം നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അബ്രാമിനെ കാണാൻ വന്നപ്പോൾ (ഉല്പത്തി 14:21), വിജയിയായ കമാൻഡറെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ മെൽക്കീസേദെക്ക് വന്നു. അബ്രഹാം സേലം രാജാവിന് ദശാംശം കൊടുത്തു.

മെൽക്കീസേദെക്ക് എന്നാൽ “നീതിയുടെ രാജാവ്” എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, തുടർന്ന് സേലം രാജാവ്, “സമാധാനത്തിന്റെ രാജാവ്” (എബ്രായർ 7:2) എന്നർത്ഥം ജറുസലേം എന്നാൽ സമാധാനത്തിന്റെ നഗരം എന്നാണ്. 19-ആം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഈജിപ്ഷ്യൻ രേഖകളിൽ ജറുസലേം നഗരത്തെ ആദ്യമായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, പിന്നീട് അമോറൈറ്റ് രാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചു.

പുരോഹിതൻ -രാജാവ്

പുരാതന ചരിത്രത്തിന്റെ അഭേദ്യമായ അവ്യക്തതയിലേക്ക് വീണ്ടും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതിനായി ബൈബിൾ വിവരണത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന മെൽക്കിസെഡെക്കിന്റെ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ഊഹങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ബൈബിളിൽ നിന്ന് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, മെൽക്കീസേദെക്ക് ഒരു യഥാർത്ഥ പഴയനിയമ വ്യക്തിയായിരുന്നു. അവൻ ക്രിസ്തുവല്ല, അവന്റെ പ്രവൃത്തി താഴെപ്പറയുന്ന പരാമർശങ്ങളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ മാതൃകയാക്കുകയാണ്:

“നീ മല്ക്കീസേദെക്കിന്റെ വിധത്തിൽ എന്നേക്കും ഒരു പുരോഹിതൻ എന്നു യഹോവ സത്യം ചെയ്തു, അനുതപിക്കയുമില്ല”(സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 110:4).

അവിടേക്കു യേശു മൽക്കീസേദെക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്നേക്കും മഹാപുരോഹിതനായി മുമ്പുകൂട്ടി നമുക്കുവേണ്ടി പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു.(എബ്രായർ 6:20 മുതൽ 7:21 വരെ).

മെൽക്കീസേദക്കിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത രൂപം അവനെ ഒരു നിശ്ചിത അർഥത്തിൽ കാലാതീതമായ വ്യക്തിയാക്കുന്നു, അവന്റെ പൗരോഹിത്യം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ഒരു തരം.

മൽക്കീസേദക്കിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചരിത്രരേഖയുണ്ടോ?

യഹൂദന്മാർ തങ്ങളുടെ വംശാവലികൾ എഴുതാനും സംരക്ഷിക്കാനും വളരെ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും മെൽക്കിസെഡെക്കിന് ചരിത്രപരമായ രേഖകളൊന്നുമില്ല. പുരോഹിതരുടെ കാര്യത്തിലും ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും സത്യമായിരുന്നു (എസ്രാ 2:61-63). അഹരോന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും ലേവി ഗോത്രത്തിന്റെയും ഭാഗമല്ലാതെ ഒരു പുരോഹിതനും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പാരമ്പര്യത്തിൽ വിള്ളലുണ്ടായാൽ, അദ്ദേഹത്തെ പൗരോഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും. ഇക്കാരണത്താൽ, എല്ലാ യഹൂദരും, പ്രത്യേകിച്ച് പുരോഹിതന്മാരും, അവരുടെ വംശാവലി രേഖകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സൂക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ മൽക്കീസേദെക്കിന്റെ വംശാവലിയെക്കുറിച്ച് പരാമർശമില്ല. ഈ വസ്‌തുത അവനെ തുടക്കമോ അവസാനമോ ഇല്ലാത്തതും സ്വർഗത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ജറുസലേമിലെ നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനുമായ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതീകമാക്കുന്നു.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

More Answers: