മോർമോണിസം ബഹുഭാര്യത്വത്തെ അപലപിക്കുന്നുണ്ടോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ബഹുഭാര്യത്വത്തെ അപലപിക്കുന്നു

ബഹുഭാര്യത്വ സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് മോർമോൺസിന്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ വിരുദ്ധ വീക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. ബഹുഭാര്യ വിവാഹങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായത്തെ മോർമന്റെ പുസ്തകം അപലപിക്കുന്നു. ബിസി 5-6 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ യാക്കോബ് നെഫൈറ്റുകളുടെ ദുഷ്ടതയെ അപലപിച്ച സന്ദർഭത്തിലാണ് അപലപനം. (പുരാതന കാലം മുതൽ ഇന്നുവരെ മോർമോൺ ദൈവശാസ്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ച ജ്ഞാനികളും ദയയുള്ളവരുമായ മൂന്ന് പേരാണ് നെഫൈറ്റുകൾ.)

“എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ക്രൂരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം ദൈവവചനം എന്നെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്നു. എന്തെന്നാൽ, കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഈ ജനം അകൃത്യത്തിൽ തളരാൻ തുടങ്ങുന്നു; ദാവീദിനെയും അവന്റെ മകനായ ശലോമോനെയും കുറിച്ചു എഴുതിയിരിക്കുന്നതു നിമിത്തം അവർ വേശ്യാവൃത്തിയിൽ ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ നോക്കുന്നതുകൊണ്ടു അവർ തിരുവെഴുത്തുകളെ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇതാ, ദാവീദിനും സോളമനും അനേകം ഭാര്യമാരും വെപ്പാട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് എന്റെ മുമ്പാകെ മ്ലേച്ഛമായിരുന്നു, കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ, ഈ ജനം പണ്ടത്തെപ്പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ യഹോവയായ ഞാൻ സഹിക്കയില്ല. ആകയാൽ എന്റെ സഹോദരന്മാരേ, എന്റെ വാക്കു കേട്ടു കർത്താവിന്റെ വചനം ശ്രദ്ധിപ്പിൻ ; അവന്നു വെപ്പാട്ടികൾ ആരുമില്ല; എന്തെന്നാൽ, ദൈവമായ കർത്താവായ ഞാൻ സ്ത്രീകളുടെ പാതിവ്രത്യത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു. പരസംഗം എന്റെ മുമ്പാകെ വെറുപ്പാകുന്നു; സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു” (യാക്കോബ് 2:23-24,26-28, emp. കൂട്ടിച്ചേർത്തു).

മോർമന്റെ പുസ്തകത്തിലെ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഖണ്ഡിക ബഹുഭാര്യത്വത്തെ “ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ”, “വേശ്യാവൃത്തി” എന്നിവയിൽ ഒന്നായി വ്യക്തമായി അപലപിക്കുന്നു-കുറഞ്ഞത് നെഫൈറ്റുകൾക്കിടയിലെങ്കിലും. ദാവീദിന്റെയും ശലോമോന്റെയും ബഹുഭാര്യ വിവാഹങ്ങൾ ഒരു “മ്ലേച്ഛത” ആണെന്ന് അത് പ്രത്യേകം പ്രസ്താവിച്ചു.

ബഹുഭാര്യത്വത്തിന്റെ അംഗീകാരം

എന്നാൽ, ഇനിപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡികയിൽ കാണുന്നതുപോലെ ഉപദേശങ്ങളും ഉടമ്പടികളും എന്ന മോർമോൻ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ബഹുഭാര്യത്വത്തെ പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിക്കുന്നു:

“തീർച്ചയായും, എന്റെ ദാസനായ യോസേഫിനോട് കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു, കർത്താവായ ഞാൻ എന്റെ ദാസൻമാരായ അബ്രഹാമിനെയും ഇസഹാക്കിനെയും യാക്കോബിനെയും മോശയെയും ദാവീദിനെയും സോളമനെയും നീതീകരിച്ചത് എന്താണെന്ന് അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും നിങ്ങൾ എന്റെ കൈയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. എന്റെ ദാസന്മാരേ, തങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഭാര്യമാരും വെപ്പാട്ടികളും ഉണ്ടെന്ന തത്വവും സിദ്ധാന്തവും സ്പർശിക്കുന്നതുപോലെ – ഇതാ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവാണ്, ഈ വിഷയത്തെ സ്പർശിക്കുന്നതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉത്തരം പറയും.

ആകയാൽ, ഞാൻ നിനക്കു തരാൻ പോകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാനും അനുസരിക്കുവാനും നിന്റെ ഹൃദയത്തെ ഒരുക്കുക. എന്തെന്നാൽ, ഈ നിയമം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവരെല്ലാം അതുതന്നെ അനുസരിക്കണം. ഇതാ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു പുതിയതും ശാശ്വതവുമായ ഒരു ഉടമ്പടി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു; നിങ്ങൾ ആ ഉടമ്പടി പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശപിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. എന്തെന്നാൽ, ഈ ഉടമ്പടി തള്ളിക്കളയാനും എന്റെ മഹത്വത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും ആർക്കും കഴിയില്ല. …ദാവീദിനും അനേകം ഭാര്യമാരെയും വെപ്പാട്ടികളെയും എന്റെ ദാസൻമാരായ സോളമനെയും മോശെയും എന്റെ ദാസന്മാരിൽ മറ്റനേകം പേരെയും സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ ഈ സമയം വരെ സ്വീകരിച്ചു. എന്നിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും അവർ പാപം ചെയ്തില്ല. ദാവീദിന്റെ ഭാര്യമാരെയും വെപ്പാട്ടികളെയും എന്റെ ദാസനായ നാഥന്റെയും ഈ അധികാരത്തിന്റെ താക്കോൽ കൈവശം വച്ചിരുന്ന പ്രവാചകന്മാരുടെയും കൈകളാൽ ഞാൻ അവനു നൽകി. ഊരിയയുടെയും ഭാര്യയുടെയും കാര്യത്തിലല്ലാതെ ഇതിലൊന്നും അവൻ എനിക്കെതിരെ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല” (132:1-4,38-39, emp. കൂട്ടിച്ചേർത്തു).

സിദ്ധാന്തങ്ങളിലും ഉടമ്പടികളിലും ( മോർമോൻ ഗ്രന്ഥത്തിൽ) ദാവീദും ശലോമോനും പൂർണ്ണമായും നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നും ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരും വെപ്പാട്ടികളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു പാപവും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതിനാൽ, മോർമോണിസത്തിന്റെ “പ്രചോദിത” പുസ്‌തകങ്ങൾക്ക് ബഹുഭാര്യത്വത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ വിരുദ്ധമായ വീക്ഷണങ്ങളുണ്ട്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment