മോഹിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്ത് പറയുന്നു?

Author: BibleAsk Malayalam


മോഹിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്, പത്തു കൽപ്പനകളിൽ കർത്താവ് പ്രസ്താവിച്ചു: “നിന്റെ അയൽക്കാരന്റെ വീടിനെ മോഹിക്കരുത്; നിന്റെ അയൽക്കാരന്റെ ഭാര്യയെയോ അവന്റെ ദാസിയെയോ അവന്റെ ദാസനെയൊ അവന്റെ കാളയെയോ കഴുതയെയോ നിന്റെ അയൽക്കാരനുള്ള യാതൊന്നിനെയും മോഹിക്കരുത്” (പുറപ്പാട് 20:17). ഈ കൽപ്പനകൾ ദൈവത്തിന്റെ ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ കല്ലിൽ അവന്റെ വിരൽ കൊണ്ട് എഴുതിയതാണ് (പുറപ്പാട് 31:18).

പുതിയ നിയമത്തിൽ, യേശു അത്യാഗ്രഹത്തിനെതിരെ പറഞ്ഞു, “പിന്നെ അവരോടു:സകലദ്രവ്യാഗ്രഹവും സൂക്ഷിച്ചു ഒഴിഞ്ഞുകൊൾവിൻ; ഒരുത്തന്നു സമൃദ്ധിഉണ്ടായാലും അവന്റെ വസ്തുവകയല്ല അവന്റെ ജീവന്നു ആധാരമായിരിക്കുന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു. ഒരുപമയും അവരോടു പറഞ്ഞതു: ധനവാനായോരു മനുഷ്യന്റെ ഭൂമി നന്നായി വിളഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവൻ: ഞാൻ എന്തു ചെയ്യേണ്ടു? എന്റെ വിളവു കൂട്ടിവെപ്പാൻ സ്ഥലം പോരാ എന്നു ഉള്ളിൽ വിചാരിച്ചു: ‘ഞാൻ ഇതു ചെയ്യും; എന്റെ കളപ്പുരകളെ പൊളിച്ചു അധികം വലിയവ പണിതു എന്റെ വിളവും വസ്തുവകയും എല്ലാം അതിൽ കൂട്ടിവെക്കും. എന്നിട്ടു എന്നോടുതന്നേ; നിനക്കു ഏറിയ ആണ്ടുകൾക്കു മതിയായ അനവധി വസ്തുവക സ്വരൂപിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നു; ആശ്വസിക്ക, തിന്നുക, കുടിക്ക, ആനന്ദിക്ക എന്നു പറയും” (ലൂക്കാ 12:15-21).

പത്താമത്തെ കൽപ്പന മറ്റ് ഒമ്പത് കൽപ്പനകളുടെ അടിസ്ഥാനമായി നിലകൊള്ളുന്നു. മിക്ക ധാർമ്മിക നിയമങ്ങളും പ്രവൃത്തികൾക്കും സംസാരത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല, എന്നാൽ പത്താം കൽപ്പന മനുഷ്യരുടെ ചിന്തകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് പിന്നിലെ ഉദ്ദേശ്യത്തിലേക്ക് തുളച്ചുകയറുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവം ഹൃദയത്തെ കാണുന്നുവെന്ന് ഇത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു (1 ശമു. 16:7; 1 രാജാക്കന്മാർ 8:39; 1 ദിന. 28:9; എബ്രാ. 4:13) അത് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

ആളുകൾ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കും ചിന്തകൾക്കും ദൈവമുമ്പാകെ കണക്കുബോധിപ്പിക്കേണ്ടവരാണ്. ദുഷിച്ച ചിന്തകൾ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു (സദൃ. 4:23; യാക്കോബ് 1:13-15). അത്തരം അധാർമിക പ്രവൃത്തികൾ അനുവദിക്കാത്ത സാമൂഹികവും സിവിൽ നിയമങ്ങളും നിമിത്തം ഒരു മനുഷ്യൻ വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത്, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്തതുപോലെ കുറ്റക്കാരനായിരിക്കാം (മത്താ. 5:28).

കൂടാതെ, പുരുഷന്മാർ അവരുടെ സ്വാഭാവിക അഭിനിവേശങ്ങൾക്ക് വിധേയരല്ല എന്ന സത്യം ഈ കൽപ്പന കാണിക്കുന്നു. ദൈവകൃപയാൽ, അവർക്ക് എല്ലാ നിയമവിരുദ്ധമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും ചായ്‌വുകൾക്കും വിധേയമാക്കാൻ കഴിയും “എന്തെന്നാൽ, ദൈവമാണ് തന്റെ പ്രസാദത്തിനായി ഇച്ഛിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും നിങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്” (ഫിലി. 2:13).

മോഹിക്കുന്നത് പാപമാണ് (മർക്കോസ് 7:21-23; എഫെസ്യർ 5:5; 1 തിമോത്തി 6:9-10). ക്രിസ്ത്യാനികൾ “സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നിയമത്താൽ വിധിക്കപ്പെടും” (യാക്കോബ് 2:12) അവരുടെ ചിന്തകൾക്കും പ്രവൃത്തികൾക്കും കണക്ക് കൊടുക്കും (റോമർ 14:12; എബ്രായർ 4:13). അതിനാൽ, അവർ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് സംതൃപ്തിയുടെയും നന്ദിയുടെയും മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് (റോമർ 13:9; എഫെസ്യർ 4:28).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment