മോശെ ഫറവോന്റെ ദൈവമായിരുന്നോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ഇസ്രായേല്യർ പോയി മരുഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിന് ഒരു വിരുന്ന് നടത്താൻ അനുവാദം ചോദിച്ച് ഫറവോനുമായുള്ള മോശെയുടെ ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം (പുറപ്പാട് 5:1), ഫറവോൻ നിരസിക്കുക മാത്രമല്ല, അവരുടെ ജോലിഭാരം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ശിക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. . ഫറവോൻ തൻറെ ചുമതലക്കാരോട് പറഞ്ഞു: പഴയതുപോലെ ഇഷ്ടിക ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വൈക്കോൽ നൽകരുത്. അവർ പോയി തങ്ങൾക്കുവേണ്ടി വൈക്കോൽ ശേഖരിക്കട്ടെ. എങ്കിലും ഇഷ്ടികയുടെ കണക്കു മുമ്പിലത്തെപ്പോലെ തന്നേ അവരുടെ മേൽ ചുമത്തേണം (വാ. 7,8).

തത്ഫലമായി, ഇസ്രായേല്യർ വളരെ നിരുത്സാഹിതരായി, തങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കും തങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള അവന്റെ “ഇടപെടലുകൾക്കും” മോശയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പരാതിപ്പെട്ടു. എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാതെ, തീർത്തും നിസ്സഹായത അനുഭവിച്ചപ്പോൾ, മോശ ദൈവമുമ്പാകെ വിഷയം എടുത്ത് സഹായത്തിനും വിടുതലിനും അപേക്ഷിച്ചു (വാക്യം 22.23).

ദൈവം മോശെയോടു പറഞ്ഞു: “ഞാൻ ഫറവോനോട് എന്തു ചെയ്യുമെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണും. ബലമുള്ള കൈകൊണ്ട് അവൻ അവരെ വിട്ടയക്കും, ബലമുള്ള കൈകൊണ്ട് അവൻ അവരെ തന്റെ ദേശത്തുനിന്നു പുറത്താക്കും” (പുറപ്പാട് 6:1). നിരാശ തോന്നിയ മോശെ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു: യിസ്രായേൽമക്കൾ എന്റെ വാക്ക് കേട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഫറവോൻ എന്റെ വാക്ക് എങ്ങനെ കേൾക്കും (വാക്യം 7).

അപ്പോൾ, കർത്താവ് മോശയ്ക്ക് വലിയ പ്രത്യാശ നൽകി, “നോക്കൂ, ഞാൻ നിന്നെ ഫറവോന് ദൈവമാക്കിയിരിക്കുന്നു” (പുറപ്പാട് 7:1) എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു. തന്റെ ഭൗമിക ശ്രേഷ്ഠനായ ഫറവോനോട് രണ്ടാം പ്രാവശ്യം സംസാരിക്കാൻ മോശെ മടിച്ചപ്പോൾ, ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും സ്രഷ്ടാവിന്റെ പ്രതിനിധിയെന്ന നിലയിൽ അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫറവോനേക്കാൾ വലിയവനാണെന്ന് ദൈവം ഉറപ്പുനൽകി. രാജാവിന്റെ ശക്തി പരിമിതമായ ഒരു മനുഷ്യന്റേത് മാത്രമായിരുന്നു, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അനന്തമായിരുന്നു. കീഴടങ്ങാൻ കൽപ്പിക്കാനുള്ള അധികാരവും ശക്തിയും ഉള്ള ദൈവമെന്ന നിലയിൽ മോശ ഫറവോനോട് ആയിരിക്കണമായിരുന്നു.

മോശെയും ഇസ്രായേല്യരും ഭൂമിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ മുമ്പൊരിക്കലും ചെയ്യാത്ത വീര്യപ്രവൃത്തികൾ കാണാൻ പോകുകയായിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ, ഇസ്രായേലിന്റെ വിടുതൽ സമാധാനപരമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ശക്തിപ്രകടനം ആവശ്യമായി വരും. ഈജിപ്തും ഫറവോന്റെ ഭവനവും ബാധിക്കാൻ പോകുന്ന ബാധകൾ കേവലം “അത്ഭുതങ്ങൾ” അല്ലെങ്കിൽ “അടയാളങ്ങൾ” മാത്രമല്ല, ദൈവിക ന്യായാധിപൻ അഹങ്കാരവും നിർദയമായ ഒരു ജനതയുടെമേൽ വരുത്തിയ ന്യായവിധികൾ കൂടിയായിരുന്നു. ദൈവം ഇസ്രായേല്യരെ വാഗ്ദത്ത ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് ദേശം അവകാശമായി നൽകും.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment