മോശെക്ക് മുൻപ് ആളുകൾ ദശാംശം നൽകിയിരുന്നൊ?

Author: BibleAsk Malayalam


ദശാംശം അർപ്പിക്കുന്നത് അബ്രഹാമും യാക്കോബും മനസ്സിലാക്കിയതായി ബൈബിൾ പറയുന്നു. പിന്നീട് അബ്രഹാം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അബ്രാം, അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതനായിരുന്ന സേലം രാജാവായ മെൽക്കിസെദെക്കിന് തന്റെ ദശാംശം നൽകി (ഉല്പത്തി 14:18-20).

അബ്രഹാം ദശാംശം നൽകിയ ഈ സ്ഥാപനം പിന്നീട് ഉണ്ടായതല്ലെന്നും, അത് ദൈവികമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആചാരമായിരുന്നുവെന്നും കാണിക്കുന്നു. തന്റെ കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും പാലിച്ചുവെന്ന് ദൈവം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ അബ്രഹാം (ഉല്പത്തി 26:5) തന്റെ എല്ലാ മതപരമായ കടമകളും വിശ്വസ്തതയോടെ നിർവഹിച്ചു. അവയിലൊന്ന് അവന്റെ വർദ്ധനയുടെ പത്തിലൊന്ന് ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്നതായിരുന്നു. ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ, ദൈവത്തെ സേവിക്കാനും അവന്റെ അനുഗ്രഹം പങ്കിടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയാണ് വിശ്വാസികളുടെ പിതാവ്.
ഉല്പത്തി 28:22 ൽ പ്രകാരം യാക്കോബും ദശാംശം കൊടുത്തു. ദശാംശം നൽകുമെന്ന് യാക്കോബ് വിശ്വസ്തതയോടെ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു, ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതി നേടാനല്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷമയുടെയും പ്രീതിയുടെയും നന്ദിയുടെ അംഗീകാരമായി. ആളുകൾ ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുമ്പോൾ, അവൻ അവർക്ക് പ്രത്യേക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയുന്നു. പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ദൈവം യാക്കോബിനെ വളരെയധികം അനുഗ്രഹിച്ചു. എന്തെന്നാൽ, കൈയിൽ ഒരു വടിയുമായി ദരിദ്രനും ഒളിച്ചോടിയവനുമായ യാക്കോബിനെ, 20 വർഷത്തിനുശേഷം അവൻ ധാരാളം കന്നുകാലികളും ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങളും വേലക്കാരും ഒരു വലിയ കുടുംബവുമായി മടങ്ങിയെത്തി.

ദൈവത്തിനു കൊടുക്കുന്ന ഈ സുപ്രധാന സത്യം യാക്കോബിന്റെ അനുഭവത്തിൽനിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ആപത്തിന്റേയും പ്രശ്‌നങ്ങളുടേയും സമയത്ത്, ദശാംശം നൽകുന്നതിലെ അവിശ്വസ്‌തത നിമിത്തം സ്വർഗ്ഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തടഞ്ഞുവെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നാം പരിഗണിക്കണം (ഹഗ്ഗായി 1:6-11).
പഴയ നാളുകളിലെന്നപോലെ, ദശാംശം നൽകുന്നതിലെ വിശ്വസ്തതയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. ദൈവം അരുളിച്ചെയ്തു: “എന്റെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ദശാംശം മുഴുവൻ കലവറയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, ഇപ്പോൾ എന്നെ ഇതിൽ പരീക്ഷിക്കൂ,” സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: “ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ജാലകങ്ങൾ തുറന്ന് പകരുകയില്ലെങ്കിൽ. നിനക്കുള്ള അനുഗ്രഹം, അത് സ്വീകരിക്കാൻ മതിയായ ഇടം ഇല്ല” (മലാഖി 3:10).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment