മോശയുടെയും ഏലിയാവിൻ്റെയും രൂപാന്തരം ഒരു അക്ഷരീയ സംഭവമായിരുന്നോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


രൂപാന്തരീകരണം – ഒരു അക്ഷരീയ സംഭവം

“അപ്പോൾ മോശയും ഏലിയാവും അവർക്കു പ്രത്യക്ഷനായി അവനോടു സംസാരിക്കുന്നു.”

മത്തായി 17:3

രൂപാന്തരം ഒരു അക്ഷരീയ സംഭവമായിരുന്നു, ഒരു ദർശനമല്ല, കാരണം ഏലിയാവും മോശയും മറ്റ് പ്രവാചകന്മാരെപ്പോലെ അവരുടെ ശവക്കുഴികളിൽ ഉറങ്ങുന്നില്ല എന്ന വസ്തുത തിരുവെഴുത്തുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഏലിയാവ് മരണം കാണാതെ അഗ്നിരഥത്തിൽ ജീവനോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു (2 രാജാക്കന്മാർ 2:11, 12) മോശയ്ക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക പുനരുത്ഥാനം ലഭിച്ചു. മോശയുടെ ശരീരത്തെച്ചൊല്ലി തർക്കമുണ്ടായതിനാൽ, ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയാൻ സാത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചു (യൂദാ 9).

രൂപാന്തരം ഒരു യഥാർത്ഥ സംഭവമായിരുന്നു, കാരണം പിതാവ് തന്നെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാക്ഷ്യം നമുക്കുണ്ട്, “ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ, ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു. അവനെ കേൾക്കുക” (മത്തായി 17:5). ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നാനസമയത്തും (മത്തായി 3:17) പിന്നീട്, അവൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സമയത്തും (യോഹന്നാൻ 12:28) കേട്ട അതേ ശബ്ദം ഇതാണ്. ഈ മൂന്ന് അവസരങ്ങളിലും പിതാവ് യേശുവിൻ്റെ ദിവ്യപുത്രനെ വ്യക്തിപരമായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി.

മോശയും ഏലിയാവും, ഒരാൾ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു, മറ്റൊരാൾ മരണം കാണാതെ രൂപാന്തിരപ്പെടുത്തി, എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള വിശുദ്ധന്മാരും മഹത്വത്തിൽ അവനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന രണ്ടാം വരവിൻ്റെ ഒരു മാതൃകയായി യേശുവിനൊപ്പം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു (മത്തായി 25:31; കൊലോസ്യർ 3:4) യേശു വരുമ്പോൾ മരണം കാണാതെ രൂപാന്തിരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധരുടെ പ്രതിനിധിയായാണ് ഏലിയാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്, മരിക്കുന്ന നീതിമാന്മാരുടെ പ്രതിനിധിയായി മോശയും തങ്ങളുടെ രക്ഷകനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അനുഗമിക്കാൻ അവരുടെ ശവകുടീരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയിർപ്പിക്കപ്പെടും.

“കർത്താവു താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാനദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടുംകൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കയും ചെയ്യും. 17പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോടു ഒരുമിച്ചു ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേല്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും; ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോടുകൂടെ ഇരിക്കും” (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:16, 17).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവൻ്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.