മേരിയുടെ ഗാനം എന്താണ്?

BibleAsk Malayalam

Available in:

മേരിയുടെ ഗാനം (ലൂക്കോസ് 1: 46-55) അവളുടെ വ്യക്തിപരമായ വികാരവും അനുഭവവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു, അവൾ ഗബ്രിയേൽ മാലാഖ തന്നോട് പറഞ്ഞ സന്ദേശം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ “നീ ഗർഭം ധരിച്ചു ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും; അവന്നു യേശു എന്നു പേർ വിളിക്കേണം. അവൻ വലിയവൻ ആകും; അത്യുന്നതന്റെ പുത്രൻ എന്നു വിളിക്കപ്പെടും” (വാക്യം 3-32).

മേരിയുടെ ഗാനം എല്ലാ വിശുദ്ധ സാഹിത്യത്തിലെയും ഏറ്റവും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന സ്തുതിഗീതങ്ങളിലൊന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, സൗന്ദര്യത്തിന്റെ വരികൾ. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെയും കാരുണ്യത്തെയും മഹത്വപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് വിനയത്തിന്റെയും നന്ദിയുടെയും ആത്മാവിനാൽ പൂരിതമാണ്. പ്രചോദനത്തിന്റെ സമ്മാനം മേരിയിൽ വീണു, അവൾ പറഞ്ഞു:

“എന്റെ ആത്മാവ് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിച്ചു.

എന്തെന്നാൽ, അവൻ തന്റെ ദാസിയുടെ എളിമയെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു;

ഇതാ, ഇനി മുതൽ എല്ലാ തലമുറകളും എന്നെ ഭാഗ്യവതി എന്നു വിളിക്കും.

എന്തെന്നാൽ, ശക്തനായവൻ എനിക്കായി വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

അവന്റെ നാമവും പരിശുദ്ധമാണ്.

അവനെ ഭയപ്പെടുന്നവരിൽ അവന്റെ കരുണയുണ്ട്

തലമുറകളിലേക്ക്.

അവൻ തന്റെ ഭുജംകൊണ്ടു ശക്തി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു;

അഹങ്കാരികളെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ ഭാവനയിൽ അവൻ ചിതറിച്ചിരിക്കുന്നു.

അവൻ വീരന്മാരെ അവരുടെ സിംഹാസനങ്ങളിൽനിന്നു ഇറക്കി;

എളിയവരെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു.

വിശക്കുന്നവരെ അവൻ നന്മകളാൽ നിറച്ചു,

സമ്പന്നരെ അവൻ വെറുതെ പറഞ്ഞയച്ചു.

അവൻ തന്റെ ദാസനായ യിസ്രായേലിനെ സഹായിച്ചു,

അവന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ സ്മരണയിൽ,

അവൻ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോട് സംസാരിച്ചതുപോലെ,

അബ്രഹാമിനും അവന്റെ സന്തതികൾക്കും എന്നേക്കും” (ലൂക്കാ 1).

പാട്ടിന്റെ ഒരു ദ്രുത അവലോകനം:

  • (vs. 46-48) അവൾ സ്ത്രീകളെക്കാൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിലും ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടതിലും ഉള്ള ആരാധനയുടെയും വിശുദ്ധ സന്തോഷത്തിന്റെയും വികാരങ്ങളെപ്പറ്റിയും ദൈവം അവളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് മറ്റുള്ളവരെ കടന്നുപോയതിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെപ്പറ്റിയും സംസാരിക്കുന്നു.
  • (Vs. 49, 50) അവൾ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെയും വിശുദ്ധിയെയും കരുണയെയും മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു.
  • (Vs. 51-53) ദൈവം വിലമതിക്കുന്നതും മനുഷ്യൻ വിലമതിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള തീവ്രമായ വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് അവൾ സംസാരിക്കുന്നു.
  • (Vs. 54, 55) ദൈവം തന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത്തോടുള്ള നിത്യമായ വിശ്വസ്തതയ്ക്കുള്ള നന്ദിയോടെ അവൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.

പ്രവാചകന്മാർ എഴുതിയ ഏറ്റവും മികച്ച കൃതികളിൽ നിന്നാണ് മറിയത്തിന്റെ ഗാനം ശേഖരിച്ചത്. സാമുവലിനു വേണ്ടിയുള്ള നന്ദിപ്രാർത്ഥനയായ ഹന്നായുടെ (1 ശമു. 2:1-10) യുമായി ഇതിനെ താരതമ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ഇത് മോശെയുടെയും (പുറ. 15) ദെബോറയുടെയും ബരാക്കിന്റെയും (ന്യായാധിപന്മാർ 5) ഗാനത്തിന് സമാനമാണ്, കൂടാതെ 113, 126 സങ്കീർത്തനങ്ങളും മറ്റുള്ളവയും ആത്മാവിൽ പിന്തുടരുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

More Answers:

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x