മേരിയും എലിസബത്തും എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു?

Author: BibleAsk Malayalam


“ഇതാ, നിന്റെ ബന്ധുവായ എലിസബത്തും വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഒരു പുത്രനെ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു; മച്ചി എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന അവളുമായി ഇത് ആറാം മാസമാണ്.”

ലൂക്കോസ് 1:36

മേരിയും എലിസബത്തും എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു?

യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ അമ്മയായ എലിസബത്തും മറിയവും ബന്ധുക്കളാണെന്ന് ബൈബിൾ പ്രസ്താവിച്ചു. ഇത് വ്യക്തമായ ഒരു ഉത്തരമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും, മറിയവും എലിസബത്തും എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ട്.

“കസിൻ” എന്ന വാക്ക്

ഗ്രീക്കിൽ “കസിൻ” എന്ന പദം “സുഗ്ഗെനിസ്” ആണ്, അതിനർത്ഥം “ബന്ധു” അല്ലെങ്കിൽ “ബന്ധുസ്ത്രീ” എന്നാണ്. “സുഗ്ഗെനിസ്” എന്ന വാക്ക്, മറിയവും എലിസബത്തും ബന്ധുക്കളായിരുന്നു, എന്നാൽ ബന്ധത്തിന്റെ അളവിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു സൂചനയുമില്ല .

വിക്ലിഫിന്റെ വിവർത്തനത്തിലാണ് “കസിൻ” എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്. ഈ വാക്കിന് ഇപ്പോഴുള്ള പ്രത്യേക അർത്ഥം ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്തായിരുന്നു ഇത്. ഗ്രീക്ക്, ഹീബ്രു, അരാമിക് എന്നിവയിൽ “കസിൻ” എന്ന് നാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കൃത്യമായ പദമൊന്നുമില്ല.

വിക്ലിഫിന്റെ വിവർത്തനത്തിലാണ് “കസിൻ” എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്. ഈ വാക്കിന് ഇപ്പോഴുള്ള പ്രത്യേക അർത്ഥം ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്തായിരുന്നു ഇത്. ഗ്രീക്ക്, ഹീബ്രു, അരാമിക് എന്നിവയിൽ “കസിൻ” എന്ന് നാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കൃത്യമായ പദമൊന്നുമില്ല.

മറിയയുടെയും എലിസബത്തിന്റെയും വംശം

ഗോത്രങ്ങളുടെ മിശ്രവിവാഹത്തിന് നിയമം വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു (സംഖ്യകൾ 36:6), ലേവിയുടെയും യഹൂദയുടെയും ഗോത്രങ്ങളിലെ അംഗങ്ങൾ പലപ്പോഴും മിശ്രവിവാഹം ചെയ്തു. എലിസബത്ത് ലേവി ഗോത്രത്തിൽ പെട്ടവളായിരുന്നു. “…അവന്റെ ഭാര്യ അഹരോന്റെ പുത്രിമാരിൽ പെട്ടവളായിരുന്നു, അവളുടെ പേര് എലിസബത്ത്” (ലൂക്കാ 1:5).

മറിയ യെഹൂദാ ഗോത്രത്തിൽ പെട്ടവളായിരുന്നു. “ദാവീദിന്റെ ഗൃഹത്തിലെ യോസേഫ് എന്നു പേരുള്ള ഒരു പുരുഷനുമായി വിവാഹിതയായ ഒരു കന്യകയോട്; കന്യകയുടെ പേര് മറിയ എന്നായിരുന്നു” (ലൂക്കാ 1:27). മറിയ യഹൂദയിൽനിന്നുള്ളവളാണെങ്കിൽ, മറിയയുടെ പിതാവും യഹൂദക്കാരൻ ആയിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിനാൽ, എലിസബത്തുമായുള്ള മേരിയുടെ ബന്ധം അവളുടെ അമ്മയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ എലിസബത്തിന്റെ അമ്മയിലൂടെയോ ആയിരിക്കാം.

ഒരു ചോദ്യം

ചിലർ ചോദിച്ചേക്കാം: അഹരോന്റെ പുത്രിമാരിൽ ഒരാളും (ലൂക്കോസ് 1:5) ലേവി ഗോത്രത്തിൽ പെട്ടവളുമായ എലിസബത്ത്, ദാവീദിന്റെ ഗൃഹത്തിലെയും തത്ഫലമായി യഹൂദാ ഗോത്രത്തിലെയും മറിയയുടെ ബന്ധുവായത് എങ്ങനെ? (ലൂക്കോസ് 1:3) നിയമം കാരണം (സംഖ്യ 36:6,7)?

കസിൻ എന്ന പദം രണ്ട് അർത്ഥങ്ങളിൽ എടുക്കാം എന്നതാണ് ഉത്തരം: ഒരു വലിയ അർത്ഥത്തിൽ, എല്ലാ യഹൂദന്മാരെയും പൗലോസ് തന്റെ ബന്ധുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു (റോമർ 9:3). മറ്റേത് കർശനമായ അർത്ഥത്തിൽ, ലെവി ഗോത്രത്തിലെ പെൺമക്കൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ മറ്റേതൊരു ഗോത്രത്തിലേക്കും വിവാഹം കഴിക്കാം, എന്നാൽ പാരമ്പര്യ സ്വത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ അവകാശമില്ല, അത് നിയമം ലംഘിക്കുന്നു (സംഖ്യകൾ 36:1-13).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment