മേഘങ്ങളിൽ വരുന്നതുപോലെ ക്രിസ്തുവിനെ സാത്താൻ അനുകരിക്കുമോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


സാത്താൻ ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിക്കുമോ?

കാലാവസാനത്തെക്കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞു, “കപടക്രിസ്തുക്കളും കള്ളപ്രവാചകന്മാരും എഴുന്നേറ്റു സാധ്യമെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെപ്പോലും വഞ്ചിക്കാൻ വലിയ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കും” (മത്തായി 24:24). പ്രകാശത്തിന്റെ ദൂതനായോ മറ്റേതെങ്കിലും മനുഷ്യനായോ ആൾമാറാട്ടം നടത്താൻ കഴിയുന്ന ശക്തനായ ഒരു ദുഷ്ട മാലാഖയാണ് സാത്താൻ. “അത്തരക്കാർ വ്യാജ അപ്പോസ്തലന്മാരും വഞ്ചകരായ പ്രവർത്തകരും ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരായി തങ്ങളെത്തന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നവരുമാണ്. അത്ഭുതമില്ല; എന്തെന്നാൽ സാത്താൻ തന്നെ പ്രകാശത്തിന്റെ ദൂതനായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു” (2 കൊരിന്ത്യർ 11:13,14).

അത്ഭുതങ്ങളുടെ മിഥ്യാധാരണ സൃഷ്ടിക്കാനും സാത്താന് കഴിയും (പുറപ്പാട് 7, 8 അധ്യായങ്ങൾ). എന്നാൽ ആകാശമേഘങ്ങളിൽ വരുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിക്കാനും രണ്ടാം വരവ് പോലെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഒരു സംഭവം ആവർത്തിക്കാനും അയാൾക്ക് കഴിയില്ല.

ലോകത്ത്‌ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തുവിൻറെ വേഷം
ധരിച്ചു ആൾമാറാട്ടം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ സാത്താന് കഴിയു. വലിയ അദ്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും വിശുദ്ധ വാക്കുകൾ പറയുകയും ചെയ്‌യും. അതുകൊണ്ട്, ബൈബിൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു: “അവർ നിങ്ങളോട്, ‘ഇതാ, അവൻ മരുഭൂമിയിലാണെന്ന്’ പറഞ്ഞാൽ പോകരുത്; അല്ലെങ്കിൽ ‘നോക്കൂ, അവൻ അകത്തെ മുറികളിലാണ്!’ വിശ്വസിക്കരുത്” (മത്തായി 24:26).

ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന്റെ 3 അടയാളങ്ങൾ സാത്താന് ഒരിക്കലും തനിപകർപ്പാക്കി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല:

1- യേശു വീണ്ടും വരുമ്പോൾ അവന്റെ പാദങ്ങൾ നിലത്തു തൊടുകയില്ല. നീതിമാൻ വായുവിൽ അവനെ എതിരേൽക്കാൻ എടുക്കപ്പെടുമെന്നു ബൈബിൾ പറയുന്നു “അപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും ശേഷിക്കുന്നവരുമായ നമ്മളും അവരോടൊപ്പം ആകാശത്ത് കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോടുകൂടെ ഇരിക്കും” (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:17).

2- യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് മിന്നൽ പ്രകാശം പോലെയായിരിക്കും “മിന്നൽ കിഴക്ക് നിന്ന് വന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് മിന്നുന്നതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവ്” (മത്തായി 24:27).

3-ഓരോ കണ്ണും കർത്താവിന്റെ വരവ് കാണും. “ഇതാ, അവൻ മേഘങ്ങളോടെ വരുന്നു, എല്ലാ കണ്ണുകളും അവനെ കാണും, അവനെ കുത്തിയവർ പോലും. ഭൂമിയിലെ സകല ഗോത്രങ്ങളും അവനെച്ചൊല്ലി വിലപിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും, ആമേൻ” (വെളിപാട് 1:7).

രഹസ്യമായ ഒരു എടുക്കപെടലിനോ (RAPTURE) ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു നിഗൂഢമായ വരവിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തെറ്റായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കോ ​​ബൈബിൾ ഇടം നൽകുന്നില്ല. “ആകാശമേഘങ്ങളിൽ വരുന്ന യേശുവിനെ ഏതു കണ്ണും, കാണും” (മത്തായി 24:30; 16:27; 26:64; മർക്കോസ് 8:38; 14:62; പ്രവൃത്തികൾ 1:11; വെളിപ്പാട് 1:7).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.