മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലുകൾ ശബത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ?

BibleAsk Malayalam

ശബത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുക.

ചിലർ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു: ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും മറ്റ് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലുകളും ശബത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ?

യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, “നിങ്ങളിൽ ഒരു ആടുണ്ട്, അത് ശബ്ബത്തിൽ കുഴിയിൽ വീണാൽ അതിനെ പിടിച്ചു പുറത്തെടുക്കില്ലേ? അപ്പോൾ മനുഷ്യന് ആടിനെക്കാൾ എത്ര വിലയുണ്ട്? അതുകൊണ്ട് ശബ്ബത്തിൽ നന്മ ചെയ്യുന്നതു വിഹിതമാണ്” (മത്തായി 12:11, 12). ശബത്തിൽ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ, ശബത്തിൽ നന്മ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്ന് യേശു നമുക്ക് കാണിച്ചുതന്നു.

മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ, കരുണയുള്ളവരായിരിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം പഠിപ്പിക്കാൻ യേശു ശബത്തിൽ സുഖപ്പെടുത്തി. “അവൻ ശബ്ബത്തിൽ ഒരു സിനഗോഗിൽ ഉപദേശിക്കുകയായിരുന്നു. അതാ, പതിനെട്ടു വർഷമായി ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള ഒരു സ്‌ത്രീ അവിടെ കുനിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ യേശു അവളെ കണ്ടപ്പോൾ, അവൻ അവളെ തന്റെ അടുക്കൽ വിളിച്ച് അവളോട് പറഞ്ഞു: സ്ത്രീയേ, നിന്റെ ബലഹീനതയിൽ നിന്ന് നീ മോചിതയായിരിക്കുന്നു. അവൻ അവളുടെ മേൽ കൈവെച്ചു, ഉടനെ അവൾ നേരെയായി, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി” (ലൂക്കാ 13:10-13).

സ്ത്രീ ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല, അതിനാൽ ഒരു മൃഗത്തേക്കാൾ അനന്തമായ പ്രാധാന്യം (മത്തായി 12:11), അവൾ സഹായം ആവശ്യമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മകളായിരുന്നു. ശബ്ബത്ത് ദിവസമായതിനാൽ യേശു അവളെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞില്ല.

ശബ്ബത്ത് മനുഷ്യനുവേണ്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാണ്

യേശു പറഞ്ഞു: “ശബ്ബത്ത് മനുഷ്യനുവേണ്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാണ്, മനുഷ്യൻ ശബ്ബത്തിനല്ല” (മർക്കോസ് 2:27). ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അവന് ഒരു ശബ്ബത്ത് ഉള്ളതിനാലും അത് ആചരിക്കാൻ ആളെ ആവശ്യമുള്ളതിനാലും അല്ല. മനുഷ്യന് വിശ്രമത്തിനും ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്കും സമയം ആവശ്യമാണെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. ഈ ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഏഴാം ദിവസം ശബത്ത് ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടു.

ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പദ്ധതി മാറ്റുന്നത് നാലാമത്തെ കൽപ്പന അനുസരിക്കാത്തതായിരിക്കും (പുറപ്പാട് 20:8-11). ശബത്ത് ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കണം, ഒരു ഭാരമല്ല, അത് ആചരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ താൽപ്പര്യത്തിനാണ്, അവന്റെ ഉപദ്രവമല്ലെന്നും ദൈവം ആസൂത്രണം ചെയ്തു.

മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലുകളും സാബത്ത് ജോലിയും
മതേതര ആശുപത്രികളിലെ മെഡിക്കൽ മേഖലയിൽ പ്രൊഫഷണലുകളുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മതപരമായ കാരണങ്ങളാൽ അവധിയെടുക്കാൻ അവർക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാം. എല്ലാ തൊഴിലാളികളും ക്രിസ്ത്യാനികളുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അവർ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അവർ സാബത്ത് ദിവസം മാറിമാറി ജോലി ചെയ്യേണ്ടിവരും.

വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൽ, മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലുകൾ അത്യാവശ്യ ചുമതലകളിലും അത്യാഹിതങ്ങളിലും മാത്രം പങ്കെടുക്കണം, എന്നാൽ ആഴ്ചയിലെ ദിവസങ്ങൾ വരെ കാത്തിരിക്കാവുന്ന മറ്റെല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യണം. മനസ്സാക്ഷിയുള്ള ചില ക്രിസ്ത്യാനികൾ ശബത്തിൽ സമ്പാദിക്കുന്ന പണം ദൈവത്തിന്റെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുകപോലും ചെയ്യുന്നു. ഇവർ തങ്ങളുടെ ജോലിയെ സന്നദ്ധ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്നു. ശബ്ബത്ത് എങ്ങനെ വിശുദ്ധമായി ആചരിക്കണം (യാക്കോബ് 1:5) എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിനായി മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ.

ശബ്ബത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ബൈബിൾ പാഠങ്ങളുടെ (പാഠങ്ങൾ 91-102) പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: