മൃഗത്തിന്റെ അടയാളം ഒരു ടാറ്റൂ ആയിരിക്കുമോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ഒരു ടാറ്റൂ

മൃഗത്തിന്റെ അടയാളം കൈയിലോ നെറ്റിയിലോ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പച്ചകുത്തുമെന്ന് ചില ബൈബിൾ പ്രവചനാധ്യാപകർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ബൈബിൾ അനുസരിച്ച്, ടാറ്റൂ മൃഗത്തിന്റെ അടയാളമല്ല. പച്ചകുത്തുന്നത് കർത്താവ് വിലക്കിയിരുന്നു (ലേവ്യപുസ്തകം 19:28).

നെറ്റിയിൽ സന്ദേശങ്ങൾ അറ്റാച്ചുചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച്, പ്രതീകാത്മകമായി മോശ സംസാരിച്ചു, “ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നീ അവ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിപ്പിക്കണം, വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വഴി നടക്കുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും അവരെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം. നീ അവയെ ഒരു അടയാളമായി നിന്റെ കയ്യിൽ കെട്ടണം, അവ നിന്റെ കണ്ണുകൾക്കിടയിലുള്ള മുഖമുദ്രയായി ഇരിക്കും” (ആവർത്തനം 6:6-8).

വ്യക്തമായും, തന്റെ ജനം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്റെ വാക്കുകൾ നെറ്റിയിൽ ഘടിപ്പിച്ച് വസ്ത്രത്തിൽ ധരിക്കുമെന്ന് കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഖേദകരമെന്നു പറയട്ടെ, യഹൂദന്മാർ പിന്നീട് ഈ വാക്കുകൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു, തലയിലും ഇടതുകൈയുടെ ഉള്ളിലും ഫൈലക്റ്ററികൾ ധരിച്ചു (പുറപ്പാട് 13:9).

ഒരു ആത്മീയ ചിഹ്നം

മൃഗത്തിന്റെ അടയാളം കേവലം ഒരു ആത്മീയ പ്രതീകമാണെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, അതിനർത്ഥം ആരെങ്കിലും ദൈവത്തിൽ നിന്നും അവന്റെ നിയമത്തിൽ നിന്നും തിരിഞ്ഞ് മൃഗത്തെ പിന്തുടരാനുള്ള ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയെന്നാണ്. പ്രതീകാത്മകമായി, കൈ പ്രവൃത്തികളെയും നെറ്റി മനസ്സിനെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അന്ത്യകാലത്ത് ആളുകൾ പ്രതീകാത്മകമായി അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടുമെന്ന് വെളിപാട് പുസ്തകം എഴുതുന്നു.

“മറ്റൊരു ദൂതൻ അവരെ അനുഗമിച്ചു: “അപ്പോൾ മൂന്നാമതൊരു ദൂതൻ അവരെ അനുഗമിച്ചു, ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു: ആരെങ്കിലും മൃഗത്തെയും അതിന്റെ പ്രതിമയെയും ആരാധിക്കുകയും നെറ്റിയിലോ കൈയിലോ അതിന്റെ അടയാളം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ, അവനും കുടിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധത്തിന്റെ പാനപാത്രത്തിൽ പൂർണ്ണ ശക്തി പകരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധത്തിന്റെ വീഞ്ഞ്. വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലും കുഞ്ഞാടിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലും അവൻ തീയും ഗന്ധകവും കൊണ്ട് ദണ്ഡിപ്പിക്കപ്പെടും” (വെളിപാട് 14:8,10).

ആരാണ് “മൃഗം”?

വെളിപാട് 13:1-8,16-18 മൃഗത്തെ തിരിച്ചറിയുന്ന പതിനൊന്ന് പോയിന്റുകൾ നൽകുന്നു.

ഇതും കാണുക: “മൃഗത്തിന്റെ അടയാളം” എന്താണ്, അതിനാൽ നമുക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാനാകും?

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

നിരാകരണം:

ഈ ലേഖനത്തിലെയും വെബ്‌സൈറ്റിലെയും ഉള്ളടക്കം ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്ക് എതിരായി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല. റോമൻ കത്തോലിക്കാ മതത്തിൽ തങ്ങളുടെ അറിവിന്റെ പരമാവധി ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന ധാരാളം പുരോഹിതന്മാരും വിശ്വസ്തരായ വിശ്വാസികളും ഉണ്ട്. അവരെ ദൈവം തന്റെ മക്കളായി കാണുന്നു. അതിനാൽ, ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഏകദേശം രണ്ട് സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി വ്യത്യസ്ത അധികാരങ്ങളിൽ ഭരിച്ചിരുന്ന റോമൻ കത്തോലിക്കാ മത-രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതാണ്. ഈ സമ്പ്രദായം ബൈബിളിന് നേരിട്ട് വിരുദ്ധമായി വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഉപദേശങ്ങളും പ്രസ്താവനകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സത്യാന്വേഷണ വായനക്കാരനായ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സത്യവും തെറ്റും എന്താണെന്ന് സ്വയം തീരുമാനിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം. അതിനാൽ, ഇവിടെ ബൈബിളിന് വിരുദ്ധമായി എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തിയാൽ, അത് സ്വീകരിക്കരുത്. എന്നിരുന്നാലും, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിധി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ സത്യം അന്വേഷിക്കാനും ആ ഗുണമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ കണ്ടെത്താനും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് തോന്നാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത് സ്വീകരിക്കാൻ എല്ലാവരും തിടുക്കം കൂട്ടുക.

Leave a Comment