മൃഗങ്ങൾ പെട്ടകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതെങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജലപ്രളയത്തിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്നവർ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ബൈബിൾ പറയുന്നു: “ശുദ്ധിയുള്ള മൃഗങ്ങൾ, അശുദ്ധമായ മൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, ഭൂമിയിൽ ഇഴയുന്ന എല്ലാറ്റിലും രണ്ടെണ്ണം ആണും പെണ്ണുമായി നോഹയുടെ അടുക്കൽ പെട്ടകത്തിൽ കയറി” (ഉല്പത്തി 7:8,9). ).

വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള രണ്ട് മൃഗങ്ങളും ഒരു നിഗൂഢമായ സഹജാവബോധം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. എല്ലാ വിവരണത്തിലെയും മൃഗങ്ങൾ, ക്രൂരവും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും സൗമ്യതയും, പർവതത്തിൽ നിന്നും വനത്തിൽ നിന്നും വരുന്നതും സൌമ്യമായി പെട്ടകത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതും കണ്ടു. പെട്ടകത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കുറ്റമറ്റ ക്രമത്തിൽ പക്ഷികൾ എല്ലാ ദിക്കുകളിൽ നിന്നും ഒത്തുകൂടി. വിശുദ്ധ ദൂതൻമാരുടെ മാർഗനിർദേശപ്രകാരം അവർ “രണ്ടും രണ്ടുമായി പെട്ടകത്തിൽ നോഹയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു,” ശുദ്ധിയുള്ള മൃഗങ്ങൾ ഏഴായി. സ്വർഗീയ ശക്തിയിൽ കുറഞ്ഞ മറ്റൊന്നും ഭീമാകാരമായ പെട്ടകത്തിലേക്കുള്ള ഇത്രയും സമയോചിതവും ചിട്ടയുമുള്ള പ്രവേശനം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല.

ഇത് നിരീക്ഷിച്ച ഭക്തികെട്ടവർക്ക് എത്ര വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് ആയിരുന്നിരിക്കണം! ഇവിടെ മെരുക്കിയതും കാട്ടുമൃഗങ്ങളും ഇഴയുന്നതും പറക്കുന്നതുമായ മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാം പെട്ടകത്തിലേക്ക് വഴി സൃഷ്ടിച്ചു, അവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം.

എന്തൊരു വ്യത്യാസം—തങ്ങളുടെ സ്രഷ്ടാവിനെ അനുസരിക്കുന്ന ഊമ മൃഗങ്ങൾ, അതേസമയം ബുദ്ധിയുള്ള ജീവികൾ അവന്റെ കരുണയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് പരിഗണിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു! അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇത് പാപികളുടെ മേൽ ഒരു മതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിരുന്നു.

എന്നാൽ ഈ രംഗം പോലും ഒരു താത്കാലിക മതിപ്പ് സൃഷ്‌ടിക്കുന്ന തരത്തിൽ വെളിച്ചത്തെ ശക്തമായി നിരാകരിക്കുന്നതിലൂടെ മനുഷ്യർ കഠിനമായിത്തീർന്നു. നഷ്ടപ്പെട്ട വംശം സൂര്യനെ അതിന്റെ തേജസ്സിൽ പ്രകാശിക്കുന്നതും ഭൂമി ഏതാണ്ട് ഏദൻ സൗന്ദര്യം അണിഞ്ഞതും കണ്ടപ്പോൾ, അവർ അമിതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഉയർന്നുവരുന്ന ഭയങ്ങളെ പുറംതള്ളുകയും അക്രമാസക്തമായ പ്രവൃത്തികളാൽ അവർ ദൈവകോപം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുകയും ചെയ്തു.

ഇക്കാരണത്താൽ, അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പാപത്താൽ കഠിനമാകാതിരിക്കാൻ, കാലതാമസമില്ലാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാനും അനുസരിക്കാനും ബൈബിൾ വിശ്വാസികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു: “അതുകൊണ്ടു പരിശുദ്ധാത്മാവു അരുളിച്ചെയ്യുന്നതുപോലെ:
“ഇന്നു നിങ്ങൾ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവർ എന്നെ പ്രകോപിപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കരുത്. , മരുഭൂമിയിൽവെച്ചു പരീക്ഷാദിവസത്തിലെ മത്സരത്തിൽ എന്നപോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുതു. അവിടെവെച്ചു നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ എന്നെ പരീക്ഷിച്ചു നാല്പതു ആണ്ടു എന്റെ പ്രവൃത്തികളെ കണ്ടിട്ടും എന്നെ ശോധനചെയ്തു” (എബ്രായർ 3:7-9).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments