മൃഗങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരെപ്പോലെ ആത്മാവുണ്ടോ?

BibleAsk Malayalam

ബൈബിൾ അനുസരിച്ച് മൃഗങ്ങളെ ദേഹികളായി കണക്കാക്കുന്നു “… എല്ലാ ജീവിച്ച ദേഹികളും കടലിൽ മരിച്ചു” (വെളിപാട് 16:3). മനുഷ്യരെപ്പോലെ മൃഗങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ ശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ “പ്രാണൻ ” ജീവനോടെ പ്രാപിക്കുകയും പിന്നീട് അവർ ദേഹികളായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ നമ്മോട് പറയുന്നു. മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങൾക്കും ഒരേ ശ്വാസം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഏറ്റവും ജ്ഞാനിയായ സോളമൻ പറയുന്നു. അവൻ ദൈവത്തിന്റെ “ശ്വാസം” എന്ന പദത്തെ “ആത്മാവ്” എന്ന വാക്കുമായി തുലനം ചെയ്യുന്നു:

”തീർച്ചയായും മനുഷ്യരുടെ വിധി മൃഗങ്ങളുടേത് പോലെയാണ്; ഒരേ വിധി അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നു: ഒരാൾ മരിക്കുന്നതുപോലെ, മറ്റൊരാൾ മരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരേ ശ്വാസം; മൃഗങ്ങളെക്കാൾ മനുഷ്യർക്ക് ഒരു നേട്ടവുമില്ല. എല്ലാം അർത്ഥശൂന്യമാണ്. എല്ലാവരും ഒരേ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു; എല്ലാം പൊടിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു, എല്ലാം പൊടിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. 21 മനുഷ്യാത്മാവ് മുകളിലേക്ക് ഉയരുമെന്നും മൃഗത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമെന്നും ആർക്കറിയാം? (സഭാപ്രസംഗി3:19,20).

മരണം, മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും അവസ്ഥയാണ്. “എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ബഹുമാനത്തിൽ നിലനില്ക്കയില്ല. അവൻ നശിച്ചുപോകുന്ന മൃഗങ്ങൾക്കു തുല്യൻ” (സങ്കീ. 49:12) എന്ന് ദാവീദ് പറയുന്നു. ഏതെങ്കിലും ജീവിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജീവശ്വാസം പോകുമ്പോൾ അത് മരിക്കും (സഭാപ്രസംഗി 3:21). എന്നിരുന്നാലും, മനുഷ്യർ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തിൽ മൃഗങ്ങളേക്കാൾ വ്യത്യസ്തരാണ്. എന്തെന്നാൽ, ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ മനുഷ്യർ ശവക്കുഴിയുടെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുകയും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും (യോഹന്നാൻ 1:16).

“മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആർക്കറിയാം?” ദൈവത്തിന്റെ “ആത്മാവ്” അല്ലെങ്കിൽ “ശ്വാസം” എന്നതിന് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യ ജ്ഞാനത്തിന് കഴിയില്ല, അത് “ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങും” (സഭാപ്രസംഗി 12:7).

“ആത്മാവ്” (ഹെബ്. റൂച്ച്), അല്ലെങ്കിൽ “ശ്വാസം” എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ജഡത്തിന്റെ മണ്ഡലമായ ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ജീവിത തത്വമാണ്, കാരണം അത് ദൈവത്തിന്റെ ശ്വാസമാണ്, അവനിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു (സഭാപ്രസംഗി12: 7). മനുഷ്യനും മൃഗത്തിനും ഒരു പ്രാണൻ ഉണ്ട്, മനുഷ്യന്റെ പ്രാണൻ മൃഗത്തിന് തുല്യമാണ്.

ചിലർ അവകാശപ്പെടുന്നതുപോലെ, മനുഷ്യന്റെ റൂച്ച് അഥവാ “പ്രാണൻ ” മരണസമയത്ത് ബോധരഹിതമായ ഒരു സത്തയായി മാറുകയാണെങ്കിൽ, മൃഗങ്ങളുടെ പ്രാണനും അത് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മരണസമയത്തും ഒരു ശരീരവും ബോധവുമുള്ള ഒരു “ആത്മാവ്” തുടർന്നും ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് ബൈബിൾ ഒരിടത്തും പഠിപ്പിക്കാത്തതിനാൽ, നമുക്ക് മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇത് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. മരിച്ചവരുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക:

112. The Intermediate State

ഇക്കാരണത്താൽ സോളമൻ അവിശ്വസനീയമായി (വാക്യം 21) ആർക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണ് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് ചോദിക്കുന്നു-മനുഷ്യന്റെ പ്രാണൻ ഉയരുന്നു, അതേസമയം മൃഗത്തിന്റേത് ഇറങ്ങുന്നു. മറ്റാർക്കെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്ന ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളെയും സംശയങ്ങളെയും കുറിച്ച് സോളമനു ഒന്നും അറിയില്ല. ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ അത് തെളിയിക്കട്ടെ.

അതിനാൽ, അക്ഷരീയ ശ്വാസത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ പ്രാണന്റെ ഉപയോഗവും (ഇയ്യോബ് 9:18; 19:17) ജീവിത തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അതിന്റെ ആലങ്കാരിക ഉപയോഗവും തമ്മിൽ വ്യത്യസ്തമായ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും (ഉൽപ. 6:17; 7:22), ഇവിടെ പോലെ. “ജീവൻ” എന്ന അർത്ഥത്തിൽ റൂച്ചിന്റെ ആലങ്കാരിക ഉപയോഗം “രക്തം” എന്നതിന്റെ ആലങ്കാരിക ഉപയോഗത്തിന് സമാനമാണ് (ഉൽപ. 4:10; 9:4).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: