മൃഗങ്ങളും വളർത്തുമൃഗങ്ങളും സ്വർഗത്തിൽ പോകുമോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


വളർത്തുമൃഗങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളെയും കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. മിക്ക ആളുകളും തങ്ങളുടെ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെയും പ്രിയപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മൃഗങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. എന്നാൽ ദൈവം മൃഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യന്റെ സഹായത്തിനും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം, അവൻ മൃഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് “നല്ലതാണ്” (ഉല്പത്തി 1:25).

മനുഷ്യരേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായാണ് മൃഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. മനുഷ്യർ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു “അങ്ങനെ ദൈവം മനുഷ്യനെ തന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു, ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു; ആണും പെണ്ണും അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു” (ഉല്പത്തി 1:26-27). അങ്ങനെ, അവർക്ക് രക്ഷയുടെ പദ്ധതിയിലൂടെ നിത്യജീവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് (ജോഷ്വ 24:14-15), മൃഗങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പില്ല.

ഇപ്പോൾ, സ്വർഗത്തിൽ മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ബൈബിൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു “ചെന്നായ് ആട്ടിൻകുട്ടിയോടുകൂടെ വസിക്കും, പുള്ളിപ്പുലി ആട്ടിൻകുട്ടിയോടുകൂടെ കിടക്കും; കാളക്കുട്ടിയും ബാലസിംഹവും തടിച്ച മൃഗവും ഒരുമിച്ചു; ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി അവരെ നയിക്കും” (യെശയ്യാവ് 11:6, 65:25). ഭൂമിയിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന മൃഗങ്ങളെയും വളർത്തുമൃഗങ്ങളെയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുമൊ എന്ന് അറിയില്ല.

എന്നാൽ ദൈവം നമ്മുടെ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കുമെന്നും (വെളിപാട് 21:4) പാപത്തിലൂടെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ സന്തോഷവും പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്നും നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ നഷ്ടത്തിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട സന്തോഷം ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം.

1 കൊരിന്ത്യർ 2:9-ൽ ഒരു അത്ഭുതകരമായ വാക്യമുണ്ട്: “എന്നാൽ, ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല, ചെവി കേട്ടില്ല, മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. .” തന്റെ മക്കളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെയും പ്രതീക്ഷകളെയും കവിയുന്ന വിധത്തിൽ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ, കർത്താവ് നമുക്കുവേണ്ടി എന്താണ് സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടിവരും, അത് അതിശയകരമാകുമെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.