മൂന്ന് ദിവസം കല്ലറയിൽ യേശു എവിടെ പോയി?

Author: BibleAsk Malayalam


യേശു മൂന്നു ദിവസം കല്ലറയിൽ വിശ്രമിച്ചെന്നും എങ്ങും പോയില്ലെന്നും ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള ഉറക്കമാണ് മരണം എന്ന് യേശു തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു (യോഹന്നാൻ 11:11-13). ഉറക്കം മരണത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു:

  1. ഉറക്കം അബോധാവസ്ഥയാണ്. “മരിച്ചവർ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല” (സഭാ. 9:5, 6).
  2. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും വിശ്രമമാണ് ഉറക്കം. “ശവക്കുഴിയിൽ പ്രവൃത്തിയോ ഉപാധിയോ അറിവോ ജ്ഞാനമോ ഇല്ല” (സഭാപ്രസംഗി 9:10).
  3. ഉറക്കത്തിൽ ബോധപൂർവമായ ചിന്തകളില്ല. “അവന്റെ ആത്മാവ് അകന്നുപോകുന്നു… അന്നുതന്നെ അവന്റെ പദ്ധതികൾ നശിക്കുന്നു.” (സങ്കീർത്തനം 146:4).
  4. ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൽ ഉണർത്തുന്നത് വരെ ഉറക്കം തുടരുന്നു. “അതിനാൽ മനുഷ്യൻ കിടക്കുന്നു… അവർ ഉണരുകയില്ല
    അവരുടെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കരുത്” (ഇയ്യോബ് 14:12).
  5. ഉണർന്നിരിക്കുന്നവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂട്ടുകൂടുന്നത് ഉറക്കം തടയുന്നു. “ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലും ഇനി അവർക്കും ഒരു പങ്കുമില്ല” (സഭാപ്രസംഗി 9:6).
  6. മരണനിദ്രയിൽ വികാരങ്ങളൊന്നുമില്ല. “അവരുടെ സ്നേഹവും വെറുപ്പും അസൂയയും ഇപ്പോൾ നശിച്ചിരിക്കുന്നു” (സഭാപ്രസംഗി 9:6).
  7. ഉറക്കത്തിൽ ആളുകൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നില്ല. “മരിച്ചവർ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നില്ല” (സങ്കീർത്തനം 115:17; യെശ. 38:18).

ചിലർ എഫെസ്യൻ 4:9,10 വാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് യേശു സ്വർഗത്തിലേക്കും നരകത്തിലേക്കും പോയി എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഈ വാക്യം പരിശോധിക്കാം: “(ഇപ്പോൾ ഇത്, “കയറി എന്നതിനാൽ അവൻ ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗങ്ങളിലേക്കു ഇറങ്ങി എന്നു വരുന്നില്ലയോ? ഇറങ്ങിയവൻ സകലത്തെയും നിറെക്കേണ്ടതിന്നു സ്വർഗ്ഗാധിസ്വർഗ്ഗത്തിന്നു മീതെ കയറിയവനും ആകുന്നു” (എഫേസ്യർ 4:9,10).

അന്ത്യനാളിലെ ന്യായവിധിക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് നരകം സംഭവിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ ജീവിതത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും താക്കോലുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ യേശു മരിച്ചപ്പോൾ നരകത്തിൽ പോയിട്ടില്ലെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു. യേശു പറഞ്ഞു, “ഈ ലോകാവസാനത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ ദൂതന്മാരെ അയക്കും; അവരെ തീച്ചൂളയിൽ ഇട്ടുകളയും” (മത്തായി 13:40-42, യോഹന്നാൻ 12:48).

ലോകാവസാനത്തിലെ മഹത്തായ ന്യായവിധി ദിനത്തിൽ മാത്രമേ പാപികളെ നരകാഗ്നിയിൽ എറിയുകയുള്ളൂ-അവർ മരിക്കുമ്പോൾ അല്ല. ഒരു വ്യക്തിയെ അവന്റെ കേസ് വിചാരണ ചെയ്ത് തീർപ്പാക്കുന്നതുവരെ ദൈവം അവനെ അഗ്നിയിൽ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല (2 പത്രോസ് 2:9). അതിനാൽ, നരകം ഇന്ന് നിലവിലില്ല.

അപ്പോൾ, എഫെസ്യർ 4:9,10-ൽ ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗങ്ങളിലേക്കു “ഇറങ്ങിയവൻ ” എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? മാനുഷിക അനുഭവത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി, അങ്ങനെ മഹത്വത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്കുള്ള അവന്റെ ആരോഹണം കൂടുതൽ മഹത്വമുള്ളതാക്കി എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നു. തുടർന്ന്, അവന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിനും പിശാചിന്റെ മേലുള്ള വിജയത്തിനും ശേഷം, യേശു സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറുകയും പിതാവിൽ നിന്ന് “നരകത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും താക്കോലുകൾ” സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു (വെളിപാട് 1:18).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment