മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ വേലക്കാരുടെ ഉപമയുടെ അർത്ഥമെന്താണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ വേലക്കാരുടെ ഉപമയിൽ, തന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ വേലക്കാർക്ക് കൂലിക്കെടുക്കാൻ അതിരാവിലെ പുറപ്പെട്ട ഒരു വീട്ടുടയവനോടു യേശു സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി. ആദ്യത്തെ സെറ്റ് തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു വെള്ളിക്കാശു നൽകാമെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. പിന്നെ, അവൻ വീണ്ടും മൂന്നാം മണിക്കൂർ, ആറാം, ഒമ്പത്, പതിനൊന്നാം മണിക്കൂറിൽ പോയി കൂടുതൽ സഹായികളെ നിയമിച്ചു. അങ്ങനെ, ദിവസാവസാനം, അവൻ തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂലി നൽകി, അവസാനത്തേത് മുതൽ ആദ്യത്തേത് വരെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വെള്ളിക്കാശു നൽകി.

അതിനാൽ, കൂടുതൽ ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതി ആദ്യത്തെ തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ കൂലിയെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഭൂവുടമ അവരോട് പറഞ്ഞു: സുഹൃത്തേ, ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു വെള്ളിക്കാശു നിങ്ങൾ എന്നോട് സമ്മതിച്ചില്ലേ? … നിനക്കുള്ളതുതന്നെ ഈ അവസാനത്തെ മനുഷ്യനും നൽകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്റെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അനുവാദമില്ലേ? … അതിനാൽ അവസാനത്തേത് ആദ്യവും ആദ്യത്തേത് അവസാനവും ആയിരിക്കും. വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകർ, എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ചുരുക്കം” (മത്തായി 20:1-16).

തന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കർത്താവിന്റെ വിളി ആദ്യം സ്വീകരിച്ച യഹൂദന്മാരെയാണ് ആദ്യം കൂലിക്കെടുത്തവർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാൻ യേശു ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ അവന്റെ ക്ഷണം പിന്നീട് അത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ച വിജാതീയർക്ക് ലഭിച്ചു. ചുങ്കക്കാരും വേശ്യകളും അവർക്ക് മുമ്പേ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്ന് യേശു മുഖ്യപുരോഹിതന്മാരോട് പ്രഖ്യാപിച്ചു (മത്തായി 21:31, 32). വാസ്‌തവത്തിൽ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിശ്വസ്‌തർ “ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഇരിക്കാൻ വരും, അതേസമയം ഇസ്രായേലിലെ മതനേതാക്കൾ തന്നെ “പുറന്തള്ളപ്പെടും” (ലൂക്കോസ് 13:29, 28).

തന്റെ കാലത്തെ മതനേതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ, ദൈവിക അംഗീകാരം നേടിയിട്ടില്ലെന്ന് യേശു ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ദൈവം മനുഷ്യരോട് കേവലം നീതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇടപെടുകയാണെങ്കിൽ, ആരും സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെയും നിത്യജീവന്റെയും പ്രതിഫലത്തിന് യോഗ്യരാകില്ല. അത് നീതിയുടെയോ അനീതിയുടെയോ പ്രശ്നമല്ല, മറിച്ച് അവന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഔദാര്യമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസമോ പദവിയോ കഴിവുകളോ അധ്വാനത്തിന്റെ അളവോ യോഗ്യതകളോ അല്ല സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ കണക്കാക്കുന്നത്, മറിച്ച് ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യാനുള്ള സന്നദ്ധതയുടെയും വിശ്വസ്തതയുടെയും ആത്മാവാണ്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment