മീഖലും ദാവീദും – എന്തുകൊണ്ടാണ് മീഖൾ തന്റെ ഭർത്താവിനെ നിന്ദിച്ചത്?

Author: BibleAsk Malayalam


ചോദ്യം: മീഖലും ദാവീദും – എന്തുകൊണ്ടാണ് മീഖൾ തന്റെ ഭർത്താവായ ദാവീദ് രാജാവിനെ നിന്ദിച്ചത്?

ഉത്തരം: ബൈബിൾ രേഖ പറയുന്നു, “എന്നാൽ യഹോവയുടെ പെട്ടകം ദാവീദിന്റെ നഗരത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ ശൗലിന്റെ മകളായ മീഖൾ കിളിവാതിലിൽകൂടി നോക്കി, ദാവീദ്‌ രാജാവു യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ കുതിച്ചു നൃത്തം ചെയ്യുന്നതു കണ്ടു തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവനെ നിന്ദിച്ചു…. അനന്തരം ദാവീദ് തന്റെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന്നു മടങ്ങിവന്നപ്പോൾ ശൗലിന്റെ മകളായ മീഖൾ ദാവീദിനെ എതിരേറ്റു ചെന്നു: നിസ്സാരന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ തന്നെത്താൻ അനാവൃതനാക്കുന്നതുപോലെ ഇന്നു തന്റെ ദാസന്മാരുടെ ദാസികൾ കാൺകെ തന്നെത്താൻ അനാവൃതനാക്കിയ യിസ്രായേൽരാജാവു ഇന്നു എത്ര മഹത്വമുള്ളവൻ എന്നു പറഞ്ഞു.” (2. സാമുവൽ 6:16, 20).

ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 20 വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി, ആ സമയത്ത് അവൾ മറ്റൊരു പുരുഷനെ വിവാഹം കഴിച്ചു, അവരിൽ നിന്ന് അവളെ ബലമായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അവളുടെ പിതാവിന്റെ വീടിനെതിരായ ഒരു നീണ്ട യുദ്ധത്തിന് ശേഷം രാഷ്ട്രീയ സമ്മാനമായി മുൻ ഭർത്താവിന് കൈമാറി (2 സാമുവൽ 3:13). –16). പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ശൗലിന്റെ അഭിമാനിയായ മകൾ നീരസം നിറഞ്ഞവളായിരുന്നു, ദാവീദിനെ കുറ്റം കണ്ടെത്താൻ തയ്യാറായിരുന്നു. കർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കാനുള്ള അവന്റെ തീക്ഷ്ണതയോടെ പോലും അന്ന് സ്വീകാര്യമായ ഒരു സ്തുതി രീതിയായിരുന്നു അത്.

ദാവീദ് മീഖളിനെ തിരുത്തി: “ദാവീദ് മീഖളിനോടു: യഹോവയുടെ ജനമായ യിസ്രായേലിന്നു പ്രഭുവായി നിയമിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ അപ്പനിലും അവന്റെ സകലഗൃഹത്തിലും ഉപരിയായി എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ, അതേ, യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ ഞാൻ നൃത്തം ചെയ്യും. ഞാൻ ഇനിയും ഇതിലധികം ഹീനനും എന്റെ കാഴ്ചെക്കു എളിയവനും ആയിരിക്കും; നീ പറഞ്ഞ ദാസികളാലോ എനിക്കു മഹത്വമുണ്ടാകും എന്നു പറഞ്ഞു.” (2 സാമുവൽ 3:21,22).

അവളുടെ നിന്ദയുടെ വാക്കുകൾക്ക് ന്യായമായ കാരണമൊന്നുമില്ലെന്നും അവളുടെ വിമർശനം മൂലം തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തില്ലെന്നും ദാവീദ് മിഖാലിനെ അറിയിച്ചു. ദൈവം തനിക്കും ഇസ്രായേൽ ജനതയ്‌ക്കും വേണ്ടി ചെയ്‌ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവൻ സന്തോഷിക്കുകയും യഹോവയെ സ്‌തുതിക്കുകയും ചെയ്‌തുകൊണ്ടിരിക്കും. തന്റെ തെറ്റ് തിരിച്ചറിയുന്നതിനുപകരം, മീക്കൽ കർത്താവിനെയോ ഭർത്താവിനെയോ ബഹുമാനിച്ചില്ല. “അതിനാൽ ശൗലിന്റെ മകളായ മീഖളിന് അവളുടെ മരണദിവസം വരെ കുട്ടികളുണ്ടായില്ല” (വാക്യം 23) എന്ന വാക്യത്തോടെ ബൈബിൾ രേഖ ആ കഥ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment