മിശിഹാ ഒരു അത്ഭുതകരമായ ഉപദേശകനായിരിക്കുമെന്ന് ആരാണ് പ്രവചിച്ചത്?

Author: BibleAsk Malayalam


മിശിഹായെക്കുറിച്ച് ആരാണ് പ്രവചിച്ചത്?

മിശിഹാ ഒരു അത്ഭുതകരമായ ഉപദേഷ്ടാവ് ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രവാചകനായ യെശയ്യാവ് പ്രവചിച്ചു: “നമുക്കു ഒരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു; നമുക്കു ഒരു മകൻ നല്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ആധിപത്യം അവന്റെ തോളിൽ ഇരിക്കും; അവന്നു അത്ഭുതമന്ത്രി, വീരനാം ദൈവം, നിത്യപിതാവു, സമാധാനപ്രഭു എന്നു പേർ വിളിക്കപ്പെടും” (യെശയ്യാവ് 9:6). യെശയ്യാവ് ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു ഭൗമിക ഭരണാധികാരിക്കും ചേരാത്ത പദങ്ങളാണ്. ഈ തലകെട്ടുകളെ നമുക്ക് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കാം:

ദൈവപുത്രൻ

യെശയ്യാവ് 9:6-ലെ വാക്യത്തിന്റെ വിവരണം പൂർണ്ണമായും ശരിയായും യോജിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി മാത്രമേ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളൂ, അതാണ് ക്രിസ്തു. എന്തെന്നാൽ, കാലാവസാനത്തിൽ മിശിഹാ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തെയും ഭരിക്കും (ദാനിയേൽ 2:44, 45; മത്തായി 25:31; 28:18; ലൂക്കോസ് 1:32, 33; 1 കൊരിന്ത്യർ 15:25, സങ്കീർത്തനം 110:1; ഫിലിപ്പിയർ. 2:10; വെളിപ്പാട് 11:15).

സ്നാനസമയത്ത് പിതാവ് യേശുവിനെ തന്റെ പുത്രനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു (ലൂക്കാ 3:22). ക്രൂശീകരണത്തിന് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതേ പ്രഖ്യാപനം വീണ്ടും നൽകപ്പെട്ടു (മത്തായി 17:5). ഇന്ന്, “അവന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പ്രസാദകരമായത്” ചെയ്യുന്നവർക്ക് (എബ്രായർ 13:21) “അത്യുന്നതന്റെ മക്കൾ” എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് (ലൂക്കോസ് 6:35).

ശാശ്വത സർക്കാർ

ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യം ഭൂമിയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും “തകർക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും” ചെയ്യുമെന്നും (ദാനിയേൽ 2:44) “ഇരുമ്പ് വടികൊണ്ട് അവയെ ഭരിക്കുമെന്നും” പ്രവാചകനായ ദാനിയേൽ പ്രവചിച്ചു. കുശവന്റെ പാത്രങ്ങൾ പോലെ അവർ വിറയ്ക്കും” (വെളിപാട് 2:27). “അവന്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനം ഉണ്ടാകില്ല” (ലൂക്കാ 1:33) എന്ന് ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനം എന്നേക്കും സ്ഥാപിക്കപ്പെടും (ഉല്പത്തി 49:10). അവൻ “നീതിയോടും ന്യായതോടും കൂടെ” ഭരിക്കും (യെശയ്യാവ് 11:4, 5; 16:5). നീതി, സമത്വം, കരുണ, അനുകമ്പ എന്നിവയാണ് രാജാവിന്റെ സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന തത്വങ്ങൾ (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 72:2, 3, 12-14).

അത്ഭുതകരമായ കൗൺസിലർ

“അത്ഭുതകരമായ ഉപദേഷ്ടാവ്” (യെശയ്യാവ് 11:2, 3; 25:1; 28:29) ജ്ഞാനം, ദയ, ചിന്താശേഷി എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു-എല്ലാവരിലും ദൈവമക്കളുടെ ആരാധനയും സ്തുതിയും പ്രപഞ്ചം വിളിച്ചോതുന്ന ഒരു നാമം. (ഫിലിപ്പിയർ 2:9-11; വെളിപ്പാട് 5:12, 13).

ഈ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് വളരെ മുമ്പുതന്നെ, പാപത്തിന്റെ അടിയന്തിര സാഹചര്യത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന രക്ഷയുടെ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ദൈവം ക്രിസ്തുവിനോട് ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചു. ദൈവപുത്രൻ തന്നെത്തന്നെ അർപ്പിച്ചു, “ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടായി” (വെളിപാട് 13:8). തുടർന്ന്, “സമാധാനത്തിന്റെ ആലോചന” നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി (സെഖറിയാ 6:13) ആരംഭിച്ചു.

ശക്തനായ ദൈവം

“ശക്തനായ ദൈവം” എന്ന പദം പുത്രനായ യേശു പിതാവിനെക്കാൾ കുറഞ്ഞ ദൈവമല്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അവൻ നിത്യത മുതൽ പിതാവുമായി ഒന്നായിരുന്നു (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 90:2; സദൃശവാക്യങ്ങൾ 8:22-30; മീഖാ 5:2; യോഹന്നാൻ 1:1; 14:9, 11). പിതാവായ ദൈവം നിത്യനായതിനാൽ അവൻ “നിത്യ പിതാവായിരിക്കും”.

കൂടാതെ, യെശയ്യാവ് അവനെ പിതാവ് എന്ന് വിളിച്ചു, കാരണം അവൻ ജനങ്ങളുടെയും ലോകത്തിന്റെയും സ്രഷ്ടാവ് എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെയും പിതാവാണ് (യോഹന്നാൻ 1:3; എഫെസ്യർ 3:9; കൊലോസ്യർ 1:16; എബ്രായർ 1:2). “പിതാവ്” എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു വാക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെ മക്കളോടുള്ള സ്നേഹത്തെ കാണിക്കുന്നില്ല. ക്രിസ്തു ഭരിക്കുമ്പോൾ, അത് അവന്റെ ജനത്തിന് ഒരു പിതാവായിരിക്കും (യെശയ്യാവ് 22:21, 22).

സമാധാനത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ

മഹാസമാധാനത്തിന്റെ രാജകുമാരനെക്കുറിച്ചുള്ള മഹത്തായ പ്രവചനത്തോടെ യെശയ്യാവ് ഭാവിയിലെ മഹത്വത്തിന്റെ കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ ചിത്രം ഉപസംഹരിച്ചു. ക്രിസ്തു “സമാധാനത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ” ആയിരിക്കും (സെഖറിയാ 9:9, 10; എഫെസ്യർ 2:14). മനുഷ്യരുടെ പ്രയത്നത്താൽ ഈ ലോകത്ത് ഒരിക്കലും സമാധാനം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നതല്ല. നീതിയാൽ മാത്രമേ സമാധാനം ഉണ്ടാകൂ (യെശയ്യാവ് 32:17, 18), യേശു നീതിമാനായ രാജാവാണ് (യിരെമ്യാവ് 23:5, 6; 33:15, 16), തന്റെ സ്വന്തം നീതി വിശ്വസ്തർക്ക് നൽകുന്നു. ദൈവപുത്രൻ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് നിത്യമായ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ നൽകാനാണ് (ലൂക്കാ 2:14; യോഹന്നാൻ 14:27; ഫിലിപ്പിയർ 4:7) .

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment