മിശിഹായുടെ വരവ് മീഖാ പ്രവചിച്ചോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


മിശിഹൈക പ്രവചനം – മീഖാ 5:2

പഴയനിയമത്തിലെ പ്രവാചകനായ മീഖാ മിശിഹായുടെ വരവ് പ്രവചിച്ചു: “നീയോ, ബേത്ത്ളേഹേം എഫ്രാത്തേ, നീ യെഹൂദാസഹസ്രങ്ങളിൽ ചെറുതായിരുന്നാലും യിസ്രായേലിന്നു അധിപതിയായിരിക്കേണ്ടുന്നവൻ എനിക്കു നിന്നിൽനിന്നു ഉത്ഭവിച്ചുവരും; അവന്റെ ഉത്ഭവം പണ്ടേയുള്ളതും പുരാതനമായതും തന്നേ”(മീഖാ 5:2). മിശിഹായുടെ ഈ പ്രവചനം യഹൂദന്മാർ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു, മിശിഹാ എവിടെയാണ് ജനിക്കേണ്ടത് എന്ന ഹെരോദാവിന്റെ ആവശ്യത്തിന് മറുപടിയായി അവർ ഈ പ്രവചനം ഉദ്ധരിച്ചു (മത്തായി 2:3-6; യോഹന്നാൻ 7:42).

രണ്ട് പ്രവചനങ്ങൾ

ഈ പ്രവചനത്തിൽ, ബെത്‌ലഹേമിൽ ജനിക്കാനിരിക്കുന്നവന്റെ മുൻകാല നിലനിൽപ്പിനെകുറിച്ചു പ്രവാചകനായ മീഖാ വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചു. ക്രിസ്‌തുവിന്റെ “ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത് ” ഭൂതകാലത്തിൽ നിത്യതയിലെത്തി. നിത്യതയുടെ നാളുകൾ മുതൽ, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പിതാവുമായി ഒന്നായിരുന്നു. ക്രിസ്തു ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഇല്ലായിരുന്നു. “പുരാതന കാലം മുതൽ” എന്ന പ്രയോഗം ചിലപ്പോൾ “ശാശ്വത” എന്നതിന്റെ പര്യായമാണ് (ഹബക്കൂക്ക് 1:12).

കൂടാതെ, മിശിഹായുടെ ജന്മസ്ഥലം ബെത്‌ലഹേം എഫ്രാത്തയിലായിരിക്കുമെന്ന് പ്രവാചകനായ മീഖാ പ്രവചിച്ചു. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ, ബെത്‌ലഹേം അർത്ഥമാക്കുന്നത് “അപ്പത്തിന്റെ വീട്” എന്നാണ്. അതിന്റെ ആദ്യകാല നാമം, എഫ്രാത്ത് (ഉല്പത്തി 48:7), അല്ലെങ്കിൽ എഫ്രാത (മീഖാ 5:2), “സന്താനഭാഗ്യം” എന്നാണ് (ഉല്പത്തി 35:19). 51/4 മൈൽ അകലെയുള്ള ഒരു പട്ടണമാണ് ബെത്-ലെഹേം. (8.4 കി.മീ.) ജറുസലേമിന് തെക്ക്, ആധുനിക ബെയ്റ്റ് ലാം. സെബുലൂണിലെ ബെത്‌ലഹേമിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നതിന് ഈ പട്ടണത്തെ എഫ്രാത്ത് (റൂത്ത് 4:11), ബെത്‌ലഹേം-യൂദാ എന്നും വിളിച്ചിരുന്നു (ജോഷ്വ 19:15, 16).

ദാവീദ് രാജാവിന്റെ ജന്മസ്ഥലവും ബെത്‌ലഹേം ആയിരുന്നു (1 സാമുവൽ 16:1, 4; ലൂക്കോസ് 2:11). അവിടെ, ദാവീദ് തന്റെ പിതാവിന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു (1 സാമു. 16:1, 11, 17:15). അവിടെ വെച്ച് സാമുവൽ ദാവീദിനെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തു (1 സാമുവൽ 16:13). കൂടാതെ, ആ സ്ഥലതാണ് റൂത്ത് ബോവസിന്റെ വയലുകളിൽ പെറുക്കിയത് (റൂത്ത് 2-4).

ക്രിസ്തു മീഖാ 5:2 നിറവേറ്റി

ദൈവപുത്രൻ മീഖാ 5:2-ലെ പ്രവചനം പൂർത്തീകരിച്ചു, കാരണം അവൻ ഇസ്രായേലിന്റെ ഭരണാധികാരിയായി (യോഹന്നാൻ 4:25-26) ജനിച്ചത് ബെത്‌ലഹേം എഫ്രാത്തയിലാണ് (മത്തായി 2; ലൂക്കോസ് 2:1-20) എന്ന് സുവിശേഷങ്ങൾ പറയുന്നു. കൂടാതെ, ക്രിസ്തു ഈ പ്രവചനം നിവർത്തിച്ചു, കാരണം അവൻ നിത്യതയുടെ “പുരാതന കാലം മുതൽ” നിലനിന്നിരുന്നു. “ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു, വചനം ദൈവത്തോടുകൂടെ ആയിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു” (യോഹന്നാൻ 1:1). ക്രിസ്തു എപ്പോഴും ദൈവമായിരുന്നു (എബ്രായർ 1:8). അവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു, “ഞാൻ തുടക്കവും അവസാനവും ആകുന്നു” (വെളിപാട് 22:13). അവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു, “ഞാൻ ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും ഒരുപോലെയാണ്” (എബ്രായർ 13:8). എന്തെന്നാൽ, “അവൻ എല്ലാറ്റിനും മുമ്പുള്ളവനാണ്, എല്ലാം അവനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു” (കൊലോസ്യർ 1:17).

 

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.