മാർക്സിസവും ക്രിസ്തുമതവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ഉൽപ്പാദനം, വിതരണം, വിനിമയം എന്നിവയുടെ പൊതു ഉടമസ്ഥതയാണ് മാർക്സിസം സോഷ്യലിസത്തിന്റെ പ്രധാന വ്യത്യാസം. അത് മുതലാളിത്വ വിരുദ്ധതയാണ്, “ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെയും വിതരണത്തിന്റെയും ഉപാധികളുടെ സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ, സ്വതന്ത്ര മത്സര വിപണിയും ലാഭത്തിന്റെ പ്രചോദനവും മുഖേനയുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയാണ് മുതലാളിത്വം.

മാർക്‌സിസത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ കാൾ മാർക്‌സ് മതത്തെ “ജനങ്ങളുടെ കറുപ്പ് “(മയക്കുമരുന്ന്) ആയി വീക്ഷിച്ചത്. “ദൈവത്തെ സിംഹാസനത്തിൽനിന്നു നീക്കി മുതലാളിത്തത്തെ നശിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് തന്റെ ജീവിതലക്ഷ്യം” എന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. “ജനങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന് ആദ്യം വേണ്ടത് മതത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയാണ്” എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മാർക്സിസ്റ്റുകൾ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തിടത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എപ്പോഴും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും നിരീശ്വരവാദം നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നത് ചരിത്രസത്യമാണ്.

മാർക്സിസ്റ്റ് നന്മയും തിന്മയും പുനർനിർവചിക്കുന്നു. അതിനാൽ, പാപത്തെ ദൈവത്തിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വ്യക്തിപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി പരിശ്രമിക്കുന്നതിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു. ഉട്ടോപ്യ എന്നാൽ സ്വർഗ്ഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, സ്വർഗ്ഗരാജ്യം മനുഷ്യനാൽ ആത്യന്തികമായി ഭൂമിയിൽ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു – കൂട്ടായ രാഷ്ട്രം എന്നത് ദൈവമാകുന്നു. സ്വകാര്യ സ്വത്തിന്റെ സ്ഥാപനം യഥാർത്ഥ പാപമായി മാറുന്നു.
എന്നാൽ തിരുവെഴുത്തുകൾ മാർക്സിസ്റ്റ് നിരീശ്വര വിശ്വാസങ്ങളെ വ്യക്തമായി എതിർക്കുന്നു. തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ഏകദൈവത്തെപ്പറ്റി അത് പഠിപ്പിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 3:16). രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്വകാര്യ സ്വത്ത് പുനർവിതരണം ചെയ്യുന്നത് അധാർമികമാണെന്ന് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നു, കാരണം അത് ഉത്തരവാദിത്വത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു.

ബൈബിൾ കഠിനാധ്വാനം ആവശ്യപ്പെടുന്നു (കൊലൊസ്സ്യർ 3:23; സദൃശവാക്യങ്ങൾ 12:24; 14:23), മിതവ്യയമുള്ള ജീവിതം (യോഹന്നാൻ 6:12; സദൃശവാക്യങ്ങൾ 31:27), സത്യസന്ധമായ വ്യാപാര ഇടപാടുകൾ (കൊലൊസ്സ്യർ 3:9; സദൃശവാക്യങ്ങൾ 10:9; ലൂക്കോസ് 6:31). മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങളായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും പരിമിതമായ ഭരണകൂടത്തെയും അത് അംഗീകരിക്കുന്നു (2 കൊരിന്ത്യർ 3:17). സ്വകാര്യ ലാഭം കൂടാതെ, സൃഷ്ടിപരമായചൈതന്യത്തിനും കഠിനാധ്വാനത്തിനുമുള്ള പ്രോത്സാഹനം ആളുകൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 27:23; മത്തായി 25:14-30).

ക്രിസ്തു സ്വതന്ത്ര കമ്പോള തത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. താലന്തുകളുടെ ഉപമകളിലൂടെ ബുദ്ധിപരമായ നിക്ഷേപ ഉപദേശം നൽകുന്നു (മത്തായി 25:14-30; ലൂക്കോസ് 19:12-27). ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിഭവങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവരെ ഏൽപ്പിക്കുകയും അവ പാഴാക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് വിഭവങ്ങൾ എടുത്തുകളയുകയും വേണം. ഈ പഠിപ്പിക്കലുകൾ പുരോഗമനപരമായ നികുതിയുടെ മാർക്സിസ്റ്റ് തത്വത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്, അവരുടെ വിഭവങ്ങൾ പാഴാക്കുന്നവരെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയുള്ളവരിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു. മതേതര ഗവൺമെന്റുകൾ ഭരിക്കുന്ന നിർബന്ധിത സോഷ്യലിസത്തെ തിരുവെഴുത്തുകൾ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.

ക്രിസ്തുമതം സോഷ്യലിസവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുവെന്നും സാമുദായിക ജീവിത ക്രമീകരണങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ ചിലർ പ്രവൃത്തികൾ 2:44-45 എന്ന പുസ്തകത്തിലെ ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, എന്നാൽ ആ ഭാഗങ്ങൾ നിർദ്ദിഷ്ട ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക താൽക്കാലിക കാലഘട്ടത്തെ വിവരിക്കുന്നു. ബൈബിൾ രചയിതാക്കളോ പ്രവാചകന്മാരോ ശിഷ്യന്മാരോ ആരും സാമുദായിക ജീവിതം നിരോധിച്ചിട്ടില്ല. വാസ്‌തവത്തിൽ, ആദിമ സഭ അതിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ മടിയന്മാരോടും അയോഗ്യരോടും വിവേചനം കാണിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു (2 തെസ്സ. 3:10; 1 തിമോ. 5:8, 16).

യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ മാർക്സിസം ഒരിക്കലും പ്രതിഫലിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ, ലോകപ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികളാണ്, മനുഷ്യന്റെ പദ്ധതികളല്ല. നിരീശ്വരവാദവും അധികാരവും നിയന്ത്രണവും അലസതയും മനുഷ്യരാശിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ പരീക്ഷണാത്മകമായി പരാജയപ്പെട്ടു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.