മാലാഖമാർക്ക് പ്രകാശവേഗതയേക്കാൾ വേഗത്തിൽ പറക്കാൻ കഴിയുമോ?

Author: BibleAsk Malayalam


മാലാഖമാരുടെ പറക്കുന്ന വേഗത

മാലാഖമാർക്ക് പ്രകാശവേഗതയേക്കാൾ വേഗത്തിൽ പറക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ബൈബിൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ദാനിയേൽ 9:21, 22-ൽ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ട്, അവിടെ “അതെ, ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, തുടക്കത്തിൽ ദർശനത്തിൽ കണ്ട ഗബ്രിയേൽ എന്ന മനുഷ്യൻ പോലും വേഗത്തിൽ പറക്കാൻ കാരണമായി, അത് എന്നെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു വൈകുന്നേരത്തെ വഴിപാടിന്റെ സമയത്ത്, അവൻ എന്നോടു സംസാരിച്ചു എന്നെ അറിയിച്ചു : ദാനിയേലേ, നിനക്കു വിജ്ഞാനവും വിവേകവും നൽകാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

ദാനിയേൽ തന്റെ പ്രാർത്ഥന ആരംഭിച്ചപ്പോൾ, ദൈവം തൽക്ഷണം തന്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഗബ്രിയേലിനെ ഉത്തരവുമായി അയച്ചു (ലൂക്കാ 1:19). സ്വർഗ്ഗം ഭൂമിയോട് വളരെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയുന്നത് എത്ര ആശ്വാസകരമാണ്. നമുക്ക് സഹായം ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം, അത് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം, കാലതാമസമില്ലാതെ നമ്മുടെ സഹായത്തിന് വരാൻ കർത്താവ് തന്റെ വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു. ദാവീദ് എഴുതി, “നിന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും നിന്നെ കാത്തുകൊള്ളാൻ അവൻ തന്റെ ദൂതന്മാരോട് നിന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തും” (സങ്കീർത്തനം 91:11).

മാലാഖമാരുടെ പ്രകൃതം

മാലാഖമാർ മനുഷ്യരേക്കാൾ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളാണ്. മാലാഖമാർ ആത്മജീവികളാണ്. അവർ മനുഷ്യനെക്കാൾ അൽപ്പം ഉയർന്നതാണ് (എബ്രായർ 2:7). മനുഷ്യരെ സഹായിക്കാനാണ് അവരെ അയച്ചിരിക്കുന്നത്. “അവരെല്ലാം രക്ഷയെ അവകാശമാക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടി ശുശ്രൂഷിക്കാൻ അയക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷാ ആത്മാക്കളല്ലേ?” (എബ്രായർ 1:14). അവർ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളില്ലാത്ത ആത്മജീവികളാണ്, എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ ശാരീരിക രൂപം എടുത്തേക്കാം (ഉല്പത്തി 19:1). മനുഷ്യരെപ്പോലെ ദൈവത്തിൻറെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും ദൂതന്മാർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായി ബൈബിൾ പറയുന്നില്ല (ഉല്പത്തി 1:26).

അവർക്ക് ഭൗതിക ശരീരം ഇല്ലെങ്കിലും, അവർ എപ്പോഴും വ്യക്തിത്വമുള്ളവരാണു. അവർക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട് (മത്തായി 8:29; 2 കൊരിന്ത്യർ 11:3; 1 പത്രോസ് 1:12), വികാരങ്ങൾ (ലൂക്കോസ് 2:13; യാക്കോബ് 2:19; വെളിപ്പാട് 12:17), വ്യായാമം ചെയ്യും (ലൂക്കോസ് 8:28-31). ; 2 തിമോത്തി 2:26; യൂദാ 6). നല്ല മാലാഖമാർ ദൈവത്തിന് വിധേയരാണ്.

അവർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ജീവികൾ ആയതിനാൽ അവരുടെ അറിവ് പരിമിതമാണ്. ഇതിനർത്ഥം അവർ എല്ലാം ദൈവത്തെ പോലെ അറിയുന്നില്ല എന്നാണ് (മത്തായി 24:36). ദൂതന്മാർ (വിശുദ്ധരും അശുദ്ധരും) ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി മനുഷ്യരെ വീക്ഷിച്ചു, അതുകൊണ്ടാണ് അവർ മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടുകയും ബൈബിൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തത് (വെളിപാട് 12:12; യാക്കോബ് 2:19).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment