മാലാഖമാരുടെ തരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


ബൈബിൾ രണ്ട് തരം മാലാഖമാരെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു: വിശുദ്ധരും അവിശുദ്ധരും.

എ-വിശുദ്ധ മാലാഖമാർ:

1-ഗബ്രിയേൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രധാന സന്ദേശവാഹകരിൽ ഒരാളാണ്, അവന്റെ പേര് “ദൈവത്തിന്റെ നായകൻ” എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, കൂടാതെ ഡാനിയേലിന് (ദാനിയേൽ 8:16; 9:21), സക്കറിയാസിന് (ലൂക്കോസ് 1:) എത്തിച്ചുകൊടുത്തത് പോലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശങ്ങൾ . 18-19), മേരിക്കും എത്തിച്ചുകൊടുത്തു (ലൂക്കോസ് 1:26-38). ദൂതനായ സന്ദർശകൻ സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചു, “ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഗബ്രിയേൽ ആണ്” (ലൂക്കാ 1:19). സാത്താൻ വീണുപോയ സ്ഥാനത്താണ് ഗബ്രിയേൽ.

2-ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളാണ് കെരൂബുകൾ (ഉല്പത്തി 3:24; പുറപ്പാട് 25:18, 20; യെഹെസ്കേൽ 1:1-18). ദൈവത്തോടും അവന്റെ സിംഹാസനത്തോടും അടുത്തിരിക്കുന്ന ജീവികളുടെ വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ടതായി ബൈബിൾ കെരൂബുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു (എസെ. 9:3; 10:4; സങ്കീ. 99:1). ഇക്കാരണത്താൽ, പെട്ടകത്തിലും കൂടാരത്തിന്റെ തിരശ്ശീലകളിലും കെരൂബുകളുടെ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം (പുറ. 25:18; 26:1, 31), പിന്നീട് ദേവാലയത്തിന്റെ ചുവരുകളിലും വാതിലുകളിലും കൊത്തിവെച്ചിരുന്നു (1 രാജാക്കന്മാർ 6:29, 32, 35).

3-സെറാഫിം, അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ, അഥവാ “കത്തുന്ന,” അല്ലെങ്കിൽ, [വെളിച്ചമുള്ളവ]” എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. യെശയ്യാവ് 6:2-7-ൽ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ദൂതന്മാരുടെ മറ്റൊരു വിഭാഗമാണ് സെറാഫിം, മൂന്ന് ജോഡി ചിറകുകളുള്ളതായി വിവരിക്കപ്പെടുന്നു. യെശയ്യാവ് ദൂതൻമാരെ കാണുന്നത് രണ്ട് ചിറകുകൾ മുഖത്ത് മൂടുന്നു, ദൈവമുമ്പാകെ ആദരവും ബഹുമാനവും ഉള്ള ഒരു മനോഭാവത്തിൽ, രണ്ട് ചിറകുകൾ പാദങ്ങൾ മൂടുന്നു, രണ്ട് ചിറകുകൾ പറക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, യെഹെസ്‌കേൽ കണ്ട ജീവജാലങ്ങളെ നാല് ചിറകുകളുള്ളതായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു (യെഹെസ്കേൽ1:6). രണ്ട് ചിറകുകൾ ശരീരത്തെ മൂടുന്നതും രണ്ട് ചിറകുകൾ മുകളിലേക്ക് നീട്ടിയിരിക്കുന്നതുമായ ജീവജാലങ്ങളെ യെഹെസ്കേൽ കാണുന്നു (യെഹെസ്കേൽ1:11). ഈ മാലാഖമാർ നിരന്തരം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, ഭൂമിയിലേക്കുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശവാഹകരാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയിൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ്.

ബി-വീണ മാലാഖമാർ:
സാത്താൻ വീണപ്പോൾ (യോഹന്നാൻ 8:44; ലൂക്കോസ് 10:18), അവൻ ദൂതന്മാരിൽ മൂന്നിലൊന്നിനെ അവന്റെ പിന്നാലെ ആകർഷിച്ചു. വീണുപോയ ദൂതന്മാരെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു: സ്വതന്ത്രരും (മർക്കോസ് 5:9, 15; ലൂക്കോസ് 8:30) ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരും (2 പത്രോസ് 2:4; യൂദാ 6). വീണുപോയ എല്ലാ ദൂതന്മാരെയും ദൈവം വിധിക്കുകയും അവരെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും (മത്തായി 25:41; വെളിപ്പാട് 20:10).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment