മാലാഖമാരുടെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം എന്താണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


മാലാഖമാരുടെ സ്വഭാവം

മാലാഖമാർ മനുഷ്യനെക്കാൾ അൽപ്പം ഉയർന്ന സൃഷ്ടികളാണ് (എബ്രായർ 2:7). അവർ ആത്മീയ ജീവികളാണ് (എബ്രായർ 1:14) ഭൗതിക ശരീരങ്ങളില്ലാതെ, എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു ശാരീരിക രൂപം എടുക്കുന്നു (ഉല്പത്തി 19:1). ഈ സ്വർഗ്ഗീയ ജീവികൾ മനുഷ്യരെപ്പോലെ ദൈവത്തിന്റെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായി ബൈബിൾ പറയുന്നില്ല (ഉല്പത്തി 1:26). നല്ല സ്വർഗ്ഗീയ ദൂതന്മാർ വിശ്വാസികളുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ദൈവം അയച്ചതാണ് (എബ്രായർ 1:14).

അവർക്ക് ഭൗതിക ശരീരം ഇല്ലെങ്കിലും, അവർ വ്യക്തിത്വമുള്ളവരാണ്. അവർക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട് (മത്തായി 8:29; 2 കൊരിന്ത്യർ 11:3; 1 പത്രോസ് 1:12), വികാരങ്ങൾ (ലൂക്കോസ് 2:13; യാക്കോബ് 2:19; വെളിപ്പാട് 12:17), വ്യായാമം ചെയ്യും (ലൂക്കോസ് 8:28-31). ; 2 തിമോത്തി 2:26; യൂദാ 6). നല്ല മാലാഖമാർ ദൈവത്തിന് വിധേയരാണ്.

അവർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ജീവികൾ ആയതിനാൽ അവരുടെ അറിവ് പരിമിതമാണ്. ഇതിനർത്ഥം അവർ എല്ലാം ദൈവത്തോളം അറിയുന്നില്ല എന്നാണ് (മത്തായി 24:36). ദൂതന്മാർ (നല്ലവരും ദുഷിച്ചവരും) ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി മനുഷ്യരെ വീക്ഷിച്ചതിനാൽ, അവർ മനുഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടുകയും ബൈബിൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (വെളിപാട് 12:12; യാക്കോബ് 2:19).

നല്ല മാലാഖമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

  • അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു (എബ്രായർ 1:6; വെളിപ്പാട് 5:8-13).
  • അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു (സങ്കീർത്തനം 148:1-2; യെശയ്യാവ് 6:3).
  • വിശ്വാസികളെ സഹായിക്കാനാണ് അവരെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് (എബ്രായർ 1:14).
  • അവർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കൊണ്ടുവരുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 12:5-10).
  • അപകടസമയത്ത് അവർ ധൈര്യം പകരുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 27:23-24).
  • അവർ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നു (സങ്കീർത്തനം 103:20; വെളിപ്പാട് 22:9).
  • അവർ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധികളുടെ ഉപകരണങ്ങളാണ് (വെളിപാട് 7:1; 8:2).
  • ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആളുകളെ നേടുന്നതിന് അവർ സഹായിക്കുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 8:26; 10:3).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.