മാതാപിതാക്കളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


കുട്ടികളും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പാപങ്ങളും

മാതാപിതാക്കളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് ദൈവം കുട്ടികളെ ശിക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ ചിലർ പുറപ്പാട് 20:5, 6-ലെ ഭാഗം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ വാക്യം പറയുന്നു, “പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യം മക്കളുടെമേൽ സന്ദർശിക്കുന്നു.” എന്നാൽ ഈ വാക്യം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ, പാപത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ഫലങ്ങളും അത് നിമിത്തം ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയണം.

ഒരു വ്യക്തിയുടെ തെറ്റായ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ദൈവം ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല. കർത്താവ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, “പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കും. പിതാവിൻ്റെ കുറ്റം മകൻ വഹിക്കരുത്, മകൻ്റെ കുറ്റം പിതാവ് വഹിക്കില്ല. നീതിമാൻ്റെ നീതി അവൻ്റെ മേലും ദുഷ്ടൻ്റെ ദുഷ്ടത അവൻ്റെ മേലും ആയിരിക്കും” (യെഹെസ്കേൽ 18:20).

ഓരോ മനുഷ്യനും ദൈവമുമ്പാകെ നിലകൊള്ളുന്നു, സ്വന്തം പ്രവൃത്തികൾക്ക് മാത്രം ഉത്തരവാദിയാണ്, മറ്റൊരാളെ രക്ഷിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നു, “നോഹയും ദാനീയേലും ഇയ്യോബും അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാലും, എന്നാണ, അവർ പുത്രനെയോ പുത്രിയെയോ രക്ഷിക്കാതെ തങ്ങളുടെ നീതിയാൽ സ്വന്ത ജീവനെ മാത്രമേ രക്ഷിക്കയുള്ളു എന്നു യഹോവയായ കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാടു” (യെഹെസ്കേൽ 14:20).

അതിനാൽ, പുറപ്പാട് 20: 5, 6 ലളിതമായി അർത്ഥമാക്കുന്നത്, ഒരു തലമുറയെ അതിൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ദൈവം പാരമ്പര്യ നിയമങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നില്ല, കാരണം ഇത് അവൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനും മനുഷ്യരുമായുള്ള ഇടപെടൽ തത്വങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായിരിക്കും. തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെയാണ് ദൈവം മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചത്, അവർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം പ്രവർത്തനരീതി തിരഞ്ഞെടുക്കാം (ആവർത്തനം 30:19).

ആദാമും ഹവ്വായും പിശാചിന് വഴങ്ങി പാപം ചെയ്തപ്പോൾ (ഉല്പത്തി 3), പാപം, പാരമ്പര്യം, രോഗം, ദുഷ്ടത, ദുശ്ശീലങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അനന്തരഫലങ്ങൾ ഒരു തലമുറയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു. നിർഭാഗ്യവശാൽ, ദുഷ്ടന്മാരുടെ സന്തതികൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ വിതച്ച വിത്ത് വിളവെടുത്തു. ഓരോ തലമുറയിലും പരിസ്ഥിതിക്ക് സ്വാധീനമുണ്ട് (1 കൊരിന്ത്യർ 13:55).

കർത്താവ് അനന്തമായ കാരുണ്യവാനും നീതിമാനുമാണ്, അതിനാൽ, ഓരോ വ്യക്തിയോടും നീതിപൂർവ്വം ഇടപെടാനും മാതാപിതാക്കളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കാനും നമുക്ക് അവനിൽ പൂർണമായി വിശ്വസിക്കാം. അന്തിമ വിധിയിൽ, ജനനം, പാരമ്പര്യം, സ്വഭാവത്തിൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ സ്വാധീനം എന്നിവയുടെ ദോഷങ്ങൾ കർത്താവ് കണക്കിലെടുക്കും. ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയും കരുണയും ഇത് ആവശ്യപ്പെടുന്നു (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 87:6; ലൂക്കോസ് 12:47, 48; യോഹന്നാൻ 15:22; പ്രവൃത്തികൾ 17:30; 2 കൊരിന്ത്യർ 8:12). അതേ സമയം, ദൈവകൃപയാൽ പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ചതും സംസ്കരിച്ചതുമായ എല്ലാ പാപത്തിനുമേലും വിജയം നേടുകയെന്നത് വിശ്വാസിയുടെ നിരന്തരമായ ലക്ഷ്യമായിരിക്കണം.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവൻ്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.