“മാംസം ഭക്ഷിക്കുക… അവന്റെ രക്തം കുടിക്കുക എന്നതിന്റെ പൊരുൾ എന്താണ് ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


“മാംസം ഭക്ഷിക്കുക… അവന്റെ രക്തം കുടിക്കുക”

“അപ്പോൾ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു, “ഏറ്റവും ഉറപ്പായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രന്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും അവന്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ ജീവനില്ല.”

യോഹന്നാൻ 6:53

യേശു പ്രതീകാത്മകമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ആ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. യഹൂദർ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിരുന്നു, കാരണം ഭക്ഷണത്തിനായി രക്തം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കർത്താവ് തന്നെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ, “രക്തം ഭക്ഷിക്കരുത്” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു (ആവർത്തനം 12:16). രക്തം ഒരു ജീവിയുടെ ജീവനാണ് (ഉല്പത്തി 9:4) എന്നതാണ് ഈ വിലക്കിന് കാരണം.

“എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട്” (യോഹന്നാൻ 6:47) എന്ന് യേശു പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു; ഇപ്പോൾ അവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു: “എന്റെ മാംസം തിന്നുകയും എന്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട്.” അവന്റെ മാംസം തിന്നുകയും അവന്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവനിൽ വിശ്വസിക്കുക, ആശ്രയം വെക്കുക എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നുവെന്നും നാം അവനിൽ പൂർണരാണെന്നും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം (1 യോഹന്നാൻ 1:9).

ക്രിസ്തു തന്റെ മനുഷ്യജീവൻ നമുക്കുവേണ്ടി നൽകിയതുകൊണ്ടുമാത്രമാണ് നമുക്ക് അവന്റെ ദിവ്യവും നിത്യവുമായ ജീവിതത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ കഴിയുന്നത്. യോഹന്നാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു, “എന്നാൽ അവനെ സ്വീകരിച്ചവർക്കു, അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു” (യോഹന്നാൻ 1:12).

ദൈവവുമായുള്ള ദൈനംദിന ബന്ധം

വീണ്ടും ജനിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ക്രിസ്തുവിൽ പങ്കുചേർന്നാൽ മാത്രം പോരാ, അവന്റെ മക്കൾ അവന്റെ വചനത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും സാക്ഷ്യത്തിലും അനുദിനം ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ആത്മീയ മനസ്സുകളെ നിരന്തരം പരിപോഷിപ്പിക്കണം. കർത്താവുമായി ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം ആത്മാവ് യേശുക്രിസ്തുവുമായി അനുദിനം, നിരന്തരമായ കൂട്ടായ്മയിലായിരിക്കുകയും അവന്റെ ജീവിതം നയിക്കുകയും വേണം (ഗലാത്യർ 2:20).

യേശു പറഞ്ഞു, “എന്നിലും ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിപ്പിൻ. കൊമ്പിന് മുന്തിരിവള്ളിയിൽ വസിക്കാതെ സ്വയം ഫലം കായ്ക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ; എന്നിൽ വസിക്കാതെ ഇനി നിങ്ങൾക്കു കഴികയില്ല. ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയും നിങ്ങൾ ശാഖകളുമാണ്; എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നവൻ വളരെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു; എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നിൽ വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവൻ ഒരു കൊമ്പ് പോലെ ഉണങ്ങി ഉണങ്ങിപ്പോയി; മനുഷ്യർ അവയെ പെറുക്കി തീയിൽ ഇട്ടു ചുട്ടുകളയുന്നു” (യോഹന്നാൻ 15:4-6).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.