മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുന്നത് പാപമാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ, അതെ, മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുന്നത് പാപമാണ്, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ വിധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പാപിയാണെന്നും മരിക്കുകയും ചെയ്യും, പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണ് (റോമർ 6:23)…

അതിനെ “വിമർശന സ്വഭാവമുള്ളതായി” ആയി കണ്ടു, അല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ മാറ്റാൻ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ആഗ്രഹിച്ചു? ഒരുപക്ഷേ അത്രയൊന്നും അല്ല, വിധിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു നല്ല കാരണമാണിത്, ഒരുപക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു മത്തായിയുടെയും ലൂക്കോസിന്റെയും പുസ്തകങ്ങളിലെ 5 വാക്യങ്ങൾ നമ്മോട് പറയാൻ ഉപയോഗിച്ചത്:

“നിങ്ങൾ വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു വിധിക്കരുതു. 2നിങ്ങൾ വിധിക്കുന്ന വിധിയാൽ നിങ്ങളെയും വിധിക്കും; നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവിനാൽ നിങ്ങൾക്കും അളന്നു കിട്ടും. 3എന്നാൽ സ്വന്തകണ്ണിലെ കോൽ ഓർക്കാതെ സഹോദരന്റെ കണ്ണിലെ കരടു നോക്കുന്നതു എന്തു? 4അല്ല, സ്വന്ത കണ്ണിൽ കോൽ ഇരിക്കെ നീ സഹോദരനോടു: നില്ലു, നിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നു കരടു എടുത്തുകളയട്ടെ എന്നു പറയുന്നതു എങ്ങനെ? 5കപടഭക്തിക്കാരാ, മുമ്പെ സ്വന്തകണ്ണിൽനിന്നു കോൽ എടുത്തുകളക; പിന്നെ സഹോദരന്റെ കണ്ണിൽനിന്നു കരടു എടുത്തുകളവാൻ വെടിപ്പായി കാണും. -മത്തായി 7:1-5

“ന്യായാധിപൻ” എന്ന എല്ലാ സ്ഥാനവും ക്രിസ്തു തന്നെ നിറച്ച ശേഷം (പ്രവൃത്തികൾ 17:30, 2 കൊരിന്ത്യർ 5:10) നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമെന്നതിനാൽ, വിധിക്കാനുള്ള അവകാശം നമുക്ക് നൽകുന്നില്ല. വിധിക്കാൻ സമയം പാഴാക്കുക, കാരണം നാം തന്നെ വിധിക്കപ്പെടും.

ഒരാളെ വിധിക്കുന്നതിലൂടെ അപൂർവ്വമായി മാത്രമേ ആ വ്യക്തിയെ മാറ്റാൻ അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ, നേരെമറിച്ച്, ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളെ വിലയിരുത്തിയ കഥകൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, അതിന്റെ ഫലമായി “ക്രിസ്ഥിയാനിത്വവുമായി ” ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണക്കാക്കുന്നവർ.

“അപകടങ്ങൾ വരാതിരിക്കുക അസാധ്യമാണ്, എന്നാൽ അവ ആരുടെ മുഖാന്തരം വരുന്നുവോ അവന്നു അയ്യോ കഷ്ടം! ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തനെ ദ്രോഹിക്കുന്നതിനെക്കാൾ അവന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു തിരികല്ല് തൂക്കി അവനെ കടലിൽ എറിയുന്നതാണ് അവന്നു നല്ലത്. നിങ്ങളെത്തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക.” ലൂക്കോസ് 17:1-3

ആളുകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അസ്വസ്ഥരാകാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് യേശു വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു, എന്നാൽ കുറ്റം ചെയ്യാനും ഇടറിപ്പോകാനും ഇടവരരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, നാം വിധിക്കരുത് എന്നതിനാൽ, കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മിണ്ടാതിരിക്കണമെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ബൈബിൾ നമ്മെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു – വിധിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല, ക്ഷമയോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും:

“… വളരെ ക്ഷമയോടും പ്രബോധനത്തോടും കൂടെ ശാസിക്കുക, ശാസിക്കുക, പ്രബോധിപ്പിക്കുക. ” 2 തിമൊഥെയൊസ് 4:2
“നിന്റെ സഹോദരൻ പാപം ചെയ്‌താൽ പോയി അവന്റെ തെറ്റ് സ്വകാര്യമായി കാണിക്കുക; അവൻ നിന്റെ വാക്കു ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നീ നിന്റെ സഹോദരനെ ജയിച്ചു. മത്തായി 18:15
“എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ ആരും പാപത്തിന്റെ വഞ്ചനയാൽ കഠിനരാകാതിരിക്കാൻ, “ഇന്ന്” എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നിടത്തോളം, ദിവസം തോറും പരസ്പരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.” എബ്രായർ 3:13
ആ സമയത്ത്, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും മാറ്റുകയും ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വഴികളെക്കുറിച്ച് ശാഠ്യം പിടിക്കുക.

“പരിഹാസിയെ ശാസിക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങളെ വെറുക്കും, ജ്ഞാനിയെ ശാസിക്ക, അവൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കും.” സദൃശവാക്യങ്ങൾ 9:8

Leave a Comment