മറിയം വിശ്വാസികൾക്കുവേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുമോ?

Author: BibleAsk Malayalam


മറിയം മദ്ധ്യസ്ഥത കാണിക്കുമോ?

എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ നമുക്ക് ബൈബിളിനെ അനുവദിക്കാം: വിശ്വാസികൾക്കുവേണ്ടി മറിയ മദ്ധ്യസ്ഥത നടത്തുമോ?

1-ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും ഇടയിലുള്ള ഏക മധ്യസ്ഥൻ യേശുവാണെന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു. “ദൈവം ഒരുവനും ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും ഇടയിൽ ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥനുമേയുള്ളൂ, മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തുയേശു” (1 തിമോത്തി 2:5). ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമേ പാപിയെ ദൈവവുമായി അനുരഞ്ജിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ (യോഹന്നാൻ 14:5-6; റോമർ 5:1-2).

ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മധ്യസ്ഥത ആവശ്യമുള്ള രണ്ട് മേഖലകൾ മാത്രമേയുള്ളൂ: രക്ഷയും പ്രാർത്ഥനയും.

രക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച്, അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് പ്രസ്താവിച്ചു: “മറ്റൊരിടത്തും രക്ഷയില്ല; ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ [യേശുവിനു] പകരം മറ്റൊരു നാമം നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അതിലൂടെ നാം രക്ഷിക്കപ്പെടണം” (പ്രവൃത്തികൾ 4:12). പൗലോസ് എഴുതി, “അതുകൊണ്ട് അവൻ [യേശു] അവർക്കുവേണ്ടി മാധ്യസ്ഥ്യം വഹിക്കാൻ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അവൻ മുഖാന്തരം ദൈവത്തിങ്കലേക്കു വരുന്നവരെ പരമാവധി രക്ഷിക്കുവാനും കഴിയും” (എബ്രായർ 7:25). വിശ്വാസികളുടെ ഏക മദ്ധ്യസ്ഥൻ യേശുവാണ്.

പ്രാർത്ഥനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മദ്ധ്യസ്ഥതയും യേശുവിന്റേതാണ്. പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ (മത്തായി 6:9), മറിയത്തോടോ ഏതെങ്കിലും വിശുദ്ധന്മാരോടോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ (അല്ലെങ്കിൽ മുഖേന) യേശു അവരെ പഠിപ്പിച്ചില്ല. എന്നിരുന്നാലും, കത്തോലിക്കാ സഭ ഒരു പ്രാർത്ഥന സൃഷ്ടിച്ചു-“മറിയയെ വാഴ്ത്തുക” – “പരിശുദ്ധ മറിയമേ, ദൈവമാതാവേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഇപ്പോൾ, മരണസമയത്തും പ്രാർത്ഥിക്കണമേ” എന്ന വാക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ.

എന്നാൽ യേശു പ്രഖ്യാപിച്ചു, “നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ എന്തു അപേക്ഷിച്ചാലും, പിതാവ് പുത്രനിൽ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിന് ഞാൻ അതു ചെയ്യും. നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അതു ചെയ്തുതരും” (യോഹന്നാൻ 14:13-14). നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാനോ ഇടപെടൽ നടത്താനോ കഴിയുന്ന ഒരേയൊരു വ്യക്തി യേശുവാണ്, കാരണം “[എ] പിതാവിനുള്ളതെല്ലാം [അവന്റെ]” (യോഹന്നാൻ 16:15).

2-ദൈവത്തെ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും മാത്രമേ പരാമർശിക്കുന്നുള്ളൂ (മത്തായി 28:19; മത്തായി 3:16-17; യോഹന്നാൻ 10:30; 17:21). മറിയം കേവലം ഒരു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ജീവി മാത്രമാണ്.

3-യേശു പറഞ്ഞു, “സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിവന്നവൻ, അതായത് മനുഷ്യപുത്രൻ അല്ലാതെ ആരും സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കയറിയിട്ടില്ല” (യോഹന്നാൻ 3:13). “സ്വർഗ്ഗീയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്” പഠിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യനും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോയിട്ടില്ല (വാക്യം 12). സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന മനുഷ്യപുത്രൻ മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ളൂ, അവ വെളിപ്പെടുത്താൻ അവനു മാത്രമേ കഴിയൂ.

മറിയത്തെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതിനെക്കുറിച്ച് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പരാമർശമില്ല. മരിച്ചവർ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന ദിവസത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് (യോഹന്നാൻ 11:24; 1 കൊരിന്ത്യർ 15:52). രണ്ടാം വരവിൽ, ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ഉയിർപ്പിക്കപ്പെടും (മത്തായി 25:31-46; 1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:13-18) അവർ ജീവനുള്ള വിശുദ്ധന്മാരോടൊപ്പം മേഘങ്ങളിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കാനായി എടുക്കപ്പെടും.

4- എല്ലാ സ്ത്രീപുരുഷന്മാരെയും പോലെ മറിയത്തിനും ഒരു മധ്യസ്ഥത ആവശ്യമായിരുന്നു. ലൂക്കോസ് 1:47-ൽ മറിയ പ്രഖ്യാപിച്ചു: “എന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു.” മറിയത്തിന് രക്ഷ വേണമായിരുന്നെങ്കിൽ, അവൾക്ക് രക്ഷയുടെ ഏക മദ്ധ്യസ്ഥനായ യേശുക്രിസ്തുവും ആവശ്യമായിരുന്നു (എബ്രായർ 7:25). ഒരു പാപിയായതിനാൽ (റോമർ 3:23), തനിക്കും ദൈവത്തിനും ഇടയിൽ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന യേശുവിനെ മറിയയ്‌ക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു (2 കൊരിന്ത്യർ 5:18-19; കൊലോസ്യർ 1:20).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment