മരുഭൂമിയിൽ ദൈവം തന്റെ മക്കൾക്ക് നൽകിയ നിയമങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ഒന്ന്: ദൈവത്തിന്റെ ധാർമ്മിക നിയമം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് കൽപ്പനകൾ.

ദൈവം മോശെക്ക് സാക്ഷ്യത്തിന്റെ രണ്ട് ഫലകങ്ങൾ നൽകി, ദൈവത്തിന്റെ വിരൽ കൊണ്ട് എഴുതിയ കൽപ്പലകകൾ…” (പുറപ്പാട് 31:18; 32:16). ഈ നിയമം ഉടമ്പടിയുടെ പെട്ടകത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചു (പുറപ്പാട് 40:20). ദൈവത്തിന്റെ ധാർമ്മിക നിയമം മനുഷ്യന്റെ ഒരു കണ്ണാടിയായി വർത്തിക്കുന്നു (യാക്കോബ് 1:23-25), കാരണം അത് അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും പാപമോചനത്തിനും ശുദ്ധീകരണത്തിനുമായി അവനെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 4:10; 2 തിമോത്തി 1:9).

മനുഷ്യർ  രക്ഷ പ്രാപിക്കാനായി  പത്തു കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ്. വിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായ രക്ഷ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് തൽക്ഷണം ന്യായീകരണം ലഭിക്കും (എഫെസ്യർ 2:8). അവൻ അവരെ അവന്റെ സാദൃശ്യമാക്കി മാറ്റുന്നതിനായി അവർ അനുദിനം അവരുടെ ജീവിതം അവനു സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, അവർ വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ നടക്കുന്നു (2 കൊരിന്ത്യർ 3:18).

ദൈവത്തിന്റെ ധാർമ്മിക നിയമത്തെ  മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. യേശു പറഞ്ഞു, “ന്യായപ്രമാണത്തിൽ ഒരു പുള്ളി വീണുപോകുന്നതിനെക്കാൾ ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്നതു എളുപ്പം” (ലൂക്കാ 16:17). ഈ കൽപ്പനകൾ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ സ്വഭാവത്തെ   വെളിപ്പെടുത്തിയ തത്ത്വങ്ങളും അവന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ആയതിനാൽ, ദൈവം ഉള്ളിടത്തോളം അവ സത്യമായി നിലകൊള്ളുന്നു. “അവന്റെ എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും [കൽപ്പനകളും] ഉറപ്പുള്ളവയാണ്. അവ എന്നെന്നേക്കും ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു” (സങ്കീർത്തനം 111:7, 8).

രണ്ടാമത്: വിവിധ സിവിൽ, സാമൂഹിക, മത നിയമങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മോശയുടെ നിയമങ്ങൾ.

ഈ നിയമങ്ങൾ രേഖാമൂലം എഴുതി, “ഉടമ്പടിയുടെ പുസ്തകം” (പുറപ്പാട് 24:7) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടു. ഈ പുസ്തകം ഉടമ്പടിയുടെ പെട്ടകത്തിനുള്ളിലല്ല, അതിനടുത്താണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് (ആവർത്തനം 31:26).

ഈ പുസ്‌തകത്തിലെ പ്രാഥമിക നിയമങ്ങൾ ദൈവാലയ ചടങ്ങുകൾ, യാഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ദൈവാരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയായിരുന്നു (പുറപ്പാട് 20: 23-26). പിന്നീട് വ്യക്തികളുടെ അവകാശങ്ങളെ മാനിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ (പുറപ്പാട് 21:1-32), സേവകരുടെ അവകാശങ്ങളിൽ തുടങ്ങി മൃഗങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ആളുകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. മൂന്നാം ഭാഗം സ്വത്തിന്റെ അവകാശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (പുറപ്പാട് 21:33 മുതൽ 22:15 വരെ). “പുസ്തക”ത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം വിവിധ നിയമങ്ങൾ നൽകുന്നു, ചിലത് ദൈവിക കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ചിലത് പൊതുവെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ സിവിൽ ഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മനുഷ്യകാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ നിയമാവലിയിൽ  ഏകദേശം 70 വ്യത്യസ്ത നിയമങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച മൊസൈക്ക് നിയമങ്ങൾ കുരിശിൽ നിർത്തലാക്കപ്പെട്ടു, കാരണം അവ അവന്റെ മരണത്താൽ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു. ” അതിക്രമങ്ങൾ ഒക്കെയും നമ്മോടു ക്ഷമിച്ച ചട്ടങ്ങളാൽ നമുക്കു വിരോധവും പ്രതികൂലവുമായിരുന്ന കയ്യെഴുത്തു മായിച്ചു ക്രൂശിൽ തറെച്ചു നടുവിൽനിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞു;”(കൊലോസ്യർ 2:14-17). “അവന്റെ ജഡത്തിൽ ശത്രുത ഇല്ലാതാക്കി, അതായത്, നിയമങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കൽപ്പനകളുടെ നിയമം” (എഫെസ്യർ 2:15). “സന്തതി വരുന്നതുവരെ” ഈ നിയമങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു, “സന്തതി … ക്രിസ്തുവാണ്” (ഗലാത്യർ 3:16, 19).

ദൈവത്തിന്റെ നിയമവും മോശയുടെ നിയമങ്ങളും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യത്തിന്, ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.