മരിച്ച വിശ്വാസികൾ മരിക്കുന്ന നിമിഷം കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ പോകുമോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


2 കൊരിന്ത്യർ 5:6-8

കർത്താവിനോടൊപ്പം സന്നിഹിതരായിരിക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? പൗലോസ് എഴുതി, “ആകയാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലായ്പോഴും ധൈര്യപ്പെട്ടും ശരീരത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെയും കർത്താവിനോടു അകന്നു പരദേശികൾ ആയിരിക്കുന്നു എന്നു അറിയുന്നു.
കാഴ്ചയാൽ അല്ല വിശ്വാസത്താലത്രേ ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നതു.
ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെട്ടു ശരീരം വിട്ടു കർത്താവിനോടുകൂടെ വസിപ്പാൻ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു” (2 കൊരിന്ത്യർ 5:6-8).

ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കർത്താവിന്റെ കൂടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുക

കൊരിന്ത്യർ 5: 6-8 ന്റെ ഉപരിതല വായനയിൽ നിന്ന്, ചിലർ നിഗമനം ചെയ്തു, മരണസമയത്ത് വിശ്വാസിയുടെ ദേഹി “കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ സന്നിഹിതനാകാൻ പോകുന്നു” ഉടനടി ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നു, കൂടാതെ പൗലോസ് ആവേശത്തോടെ കർത്താവിനോടൊപ്പം ആയിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു (വാക്യം . 2. ), മരണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു.

എന്നാൽ 3, 4-ൽ പോൾ മരണത്തെ “നഗ്നതയായി ” അല്ലെങ്കിൽ “വസ്ത്രമില്ലാത്ത” അവസ്ഥയായി മരണത്തെ വിവരിക്കുന്നു. സാധ്യമെങ്കിൽ, ഇടയ്ക്കുള്ള അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാൻ, “വസ്ത്രം” ആഗ്രഹിക്കുന്നു …അവന്റെ “വീടിനൊപ്പം … സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും.” അവൻ പറയുന്നു, “സ്വർഗ്ഗീയമായ ഞങ്ങളുടെ പാർപ്പിടം അതിന്നു മീതെ ധരിപ്പാൻ വാഞ്ഛിക്കുന്നു. ഉരിവാനല്ല മർത്യമായതു ജീവനാൽ നീങ്ങിപ്പോകേണ്ടതിന്നു മീതെ ഉടുപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കയാൽ ഞങ്ങൾ ഈ കൂടാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നേടത്തോളം ഭാരപ്പെട്ടു ഞരങ്ങുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, മരണം കാണാതെ രൂപാന്തിരപ്പെടാൻ പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ” ഈ കൂടാരത്തിൽ ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടു ഞങ്ങൾ നഗ്നരായിട്ടല്ല ഉടുപ്പുള്ളവരായിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ
സ്വർഗ്ഗീയമായ ഞങ്ങളുടെ പാർപ്പിടം അതിന്നു മീതെ ധരിപ്പാൻ വാഞ്ഛിക്കുന്നു. (2 കൊരിന്ത്യർ 5:2).

1 കൊരിന്ത്യർ 15:51-54 പോലെയുള്ള മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ; 1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:15-17; 2 തിമോത്തി 4:6-8; മുതലായവ, ആളുകൾ മരണത്തിൽ വ്യക്തിപരമായി അമർത്യതയെന്ന “വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നില്ല”, മറിച്ച് വിശുദ്ധരുടെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ധരിക്കും എന്ന് പൗലോസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതിനാൽ, 2 കൊരിന്ത്യർ 5:2-4-ൽ പൗലോസ് ഇതിനകം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്,
“ജീവൻ” എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അമർത്യജീവിതമാണെന്ന് ( എന്നേക്കും ജീവിക്കുന്ന ) പൗലോസ് ഇതിനകം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ “വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ” അത് ലഭിക്കുന്നു, … പുനരുത്ഥാനത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന്ള്ള അവന്റെ “വീടിനൊപ്പം (വാക്യം. 4), മരണത്തിന്റെ “നഗ്നതയിൽ” അല്ലെങ്കിൽ “വസ്ത്രം ധരിക്കാത്ത” അവസ്ഥയിലല്ല.

2 കൊരിന്ത്യർ 5: 8-ൽ, പൗലോസ് “ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനും” “കർത്താവിന്റെ അടുത്തിരിക്കാനും ” ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, എന്നാൽ “ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക” എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ശരീരമില്ലാത്തത് (“നഗ്നൻ” അല്ലെങ്കിൽ “വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ”), കാരണം 2 കൊരിന്ത്യർ 5: 2-4-ൽ അദ്ദേഹം ഈ ഇടനില അവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും സാധ്യമെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.”ജീവൻ” ലഭിക്കാൻ (വാക്യം 4) “കർത്താവിന്റെ കൂടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുക” (വാ. 8) അതിനു “വീട് … സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന്” ആവശ്യമാണ് (വാക്യം . 2)

മരിച്ചവരുടെ അവസ്ഥ

ബൈബിൾ മരണത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ആദ്യ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാർ ഉണർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു നിദ്രയായിട്ടാണ് (യോഹന്നാൻ 11:11-14, 25, 26; 1 കൊരിന്ത്യർ 15:20, 51-54; 1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:14-17; 5:10). അതുവരെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റവരുമായ വിശുദ്ധന്മാരും കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:16-18). ഒരു കൂട്ടരും മറ്റൊന്നിന് മുമ്പായി പോകുന്നില്ല (എബ്രായർ 11:39, 40). മരിച്ചവരുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക: https://bibleask.org/bible-answers/112-the-intermediate-state/

ഉപസംഹാരം

പൗലോസിന്റെ വാക്കുകളുടെ ശ്രദ്ധാപൂർവമായ പഠനം, മരണത്തിനും പുനരുത്ഥാനത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ (“നഗ്നൻ” അല്ലെങ്കിൽ “വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ”)ആത്മാക്കൾ , മനുഷ്യർ “കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ” പോകാനുള്ള ഏതെങ്കിലും സാധ്യതയെ പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളയുന്നു

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Do dead believers go to be present with the Lord the moment they die? 

 

 

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments