മരിച്ച നീതിമാൻമ്മാർ മാലാഖമാരാകുമോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


നീതിമാനായ മരിച്ചവർ മാലാഖമാരാകുമോ?

നീതിമാൻമ്മാരായ മരിച്ചവർ സ്വർഗത്തിലെ മാലാഖമാരാകുമെന്ന് ഇന്ന് പലരും അനുമാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇത് തെറ്റായ ഒരു അനുമാനമാണെന്ന് ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. മനുഷ്യർ മാലാഖമാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാണെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, അതിൽ മനുഷ്യർ ദെഹികളാണ്, ദൂതന്മാർ ആത്മാക്കളാണ്. ദേഹികളുടെ (souls) എന്നതിന്റെ ബൈബിൾ നിർവചനം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അതുപോലെ മാലാഖമാരുടെ ആത്മാക്കളെ ക്കുറിച്ചും.

ദേഹി – ദേഹി ഒരു ജീവിയാണ്. ദൈവവചനമനുസരിച്ച്, ദേഹി(soul) മരിക്കുന്നു (യെഹെസ്കേൽ 18:20). മനുഷ്യൻ മർത്യനാണ് (ഇയ്യോബ് 4:17). ദൈവം മാത്രമാണ് അനശ്വരൻ (1 തിമോത്തി 6:15, 16). മരിക്കാത്ത, അനശ്വരമായ ദേഹി എന്ന ആശയം ബൈബിളിന് എതിരാണ്, അത് ദേഹികൾ (souls ) മരണത്തിന് വിധേയമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു.

ദേഹി എപ്പോഴും രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ സംയോജനമാണ്: ശരീരവും ദൈവത്തിന്റെ ശ്വാസവും. ശരീരവും ശ്വാസവും കൂടിച്ചേർന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ദേഹിക്ക്‌ നിലനിൽക്കാനാവില്ല. സൃഷ്ടിയെ ബൈബിൾ ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നു: “ദൈവമായ യഹോവ നിലത്തെ പൊടികൊണ്ടു മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി, അവന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി; മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായിത്തീർന്നു” (ഉൽപത്തി 2:7). പൊടി + ജീവശ്വാസം = ജീവനുള്ള ദേഹി.

മരണത്തിൽ, ദൈവത്തിന്റെ ജീവ ശ്വാസം അവനിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ദേഹിയുടെ അസ്തിത്വം ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യുന്നു. “അപ്പോൾ പൊടി പഴയതുപോലെ ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങും, ആത്മാവ് അതിനെ നൽകിയ ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങും” (സഭാപ്രസംഗി 12:7). ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളിലും ഒരിടത്തും ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരണശേഷം “അൽമാവിന് ” ജീവനോ ജ്ഞാനമോ വികാരമോ ഇല്ല (സഭാപ്രസംഗി 9:5, 6, 10). ശരീരം – ജീവശ്വാസം (ആത്മാവ്) = മരിച്ച ആത്മാവ്.

“ആത്മാവ്”, “ശ്വാസം” എന്നീ പദങ്ങൾ ഒന്നുതന്നെയാണ്, അവ ബൈബിളിൽ പരസ്പരം മാറിമാറി ഉപയോഗിക്കുന്നു. “ആത്മാവില്ലാത്ത അഥവാ [“ശ്വാസം”] ഇല്ലാത്ത ശരീരം മരിച്ചതാണ് ” (യാക്കോബ് 2:26). ഇയ്യോബും ഇതേ ആശയം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. “എപ്പോഴും എന്റെ ശ്വാസം എന്നിൽ ഉണ്ട്, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ നാസാരന്ധ്രങ്ങളിൽ” (ഇയ്യോബ് 27:3).

മരിച്ചവരുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് പരിശോധിക്കുക.

മാലാഖയെപ്പോലുള്ള ആത്മാക്കൾ – മാലാഖമാർ ആത്മാക്കളാണ്. മനുഷ്യരെ പ്പോലെ, അവർ ഒരു ഭൗതിക ശരീരത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. “ദൂതന്മാരേ… രക്ഷയുടെ അവകാശികളാകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷിക്കാൻ അയച്ചിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷാ ആത്മാക്കളല്ലേ അവരെല്ലാം?” (എബ്രായർ 1:13,14). കൂടാതെ, പുരുഷന്മാർക്ക് മാലാഖമാരേക്കാൾ വ്യത്യസ്ത പദവികളുണ്ട്. “നീ അവനെ (മനുഷ്യനെ) മാലാഖമാരേക്കാൾ അല്പം താഴ്ത്തി, മഹത്വവും ബഹുമാനവും കൊണ്ട് അവനെ കിരീടമണിയിച്ചു” (സങ്കീർത്തനം 8:5). കൂടാതെ, മനുഷ്യർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ദൂതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു (ഇയ്യോബ് 38:4-7).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.