മരിച്ച ക്രിസ്‌ത്യാനികൾ ഉയിർപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന്‌ നമുക്ക്‌ എങ്ങനെ ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കാനാകും?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


മരിച്ച ക്രിസ്‌ത്യാനികൾ ഉയിർപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന്‌ നമുക്ക്‌ എങ്ങനെ ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കാനാകും?

ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അവസാന നാളിൽ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന ഉറപ്പുള്ള പ്രത്യാശ നൽകുന്നു. യേശു പറഞ്ഞു, “ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങളും ജീവിക്കും” (യോഹന്നാൻ 14:19). ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് തങ്ങൾ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്ല (1 കൊരിന്ത്യർ 15:13, 16).

ഉറങ്ങുന്നവരുടെ ആദ്യഫലമായി ക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു (1 കൊരിന്ത്യർ 15:20). ദൈവരാജ്യത്തിനായി ശേഖരിക്കേണ്ട വലിയ ആത്മീയ വിളവെടുപ്പിനെ അവൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. “യേശു മരിച്ച് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അതുപോലെ യേശുവിൽ നിദ്രകൊള്ളുന്നവരെയും ദൈവം അവനോടുകൂടെ കൊണ്ടുവരും” (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:14). ആദ്യഫലങ്ങൾ മുഴുവൻ വിളവെടുപ്പിന്റെ ഒരു പ്രതിജ്ഞയും ഉറപ്പും ആയിരുന്നതുപോലെ, ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം അവനിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന എല്ലാവരും മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർപ്പിക്കപ്പെടും എന്ന പ്രതിജ്ഞയാണ്. അങ്ങനെ, ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം അവർക്ക് ഉറപ്പുനൽകുന്നു.

യേശു പറഞ്ഞു, “ഞാനാണ് പുനരുത്ഥാനവും ജീവനും” (യോഹന്നാൻ 11:25), ആ പ്രസ്താവനയിൽ, രണ്ടിന്റെയും ഉറവിടം താനാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു. ക്രിസ്തുവിനെക്കൂടാതെ പുനരുത്ഥാനമില്ല, നിത്യജീവനില്ല. ജീവൻ നൽകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ യേശു ചെയ്യുന്നു; അവൻ ജീവനാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് മരണത്തിന് അവന്റെ മേൽ അധികാരമില്ല. യേശു തന്റെ ജീവൻ തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു, അങ്ങനെ അവർക്ക് മരണത്തിന്മേൽ അവന്റെ വിജയം പങ്കിടാൻ കഴിയും (1 യോഹന്നാൻ 5:11-12). യേശുക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് വ്യക്തിപരമായി പുനരുത്ഥാനം അനുഭവപ്പെടും, കാരണം, യേശു നൽകുന്ന ജീവിതം അവർ മരണത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. മരണത്തിന് അവരുടെ മേൽ വിജയം കൈവരിക്കുക അസാധ്യമാണ് (1 കൊരിന്ത്യർ 15:53-57).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.