മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുന്നത് ശരിയാണോ?

Table of Contents മരിച്ചവർക്കായി മെഴുകുതിരികൾ കത്തിക്കുക ശുദ്ധീകരണസ്ഥലം മരിച്ചവർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മരിച്ചവർക്കായി മെഴുകുതിരികൾ കത്തിക്കുക മരിച്ചവർക്കായി മെഴുകുതിരികൾ കത്തിക്കുക എന്നത് വ്യത്യസ്ത ആളുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ചിലർ മരിച്ചവരെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നു, … മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? വായന തുടരുക