മരണാനന്തര ജീവിതമുണ്ടോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


മരണാനന്തര ജീവിതമുണ്ടെന്ന് യേശു പഠിപ്പിച്ചു, ആരും മരണത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് അവൻ ഉറപ്പുനൽകി (യോഹന്നാൻ 11:25). യേശു ജീവിച്ചു, മരിച്ചു, ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റത് മനുഷ്യർക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകാനാണ് (റോമർ 5:8). താൻ മരണത്തെ ജയിച്ചതുപോലെ, തന്റെ രണ്ടാം വരവിലെ മഹത്തായ പുനരുത്ഥാന ദിനത്തിൽ തന്റെ എല്ലാ മക്കൾക്കും ഈ വിജയം നൽകുമെന്ന് അവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു (യോഹന്നാൻ 14: 1-3).
നമ്മൾ എന്തിന് ഇത് വിശ്വസിക്കണം? കാരണം, ചരിത്രത്തിൽ മറ്റൊരു മനുഷ്യനും അവൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല (യോഹന്നാൻ 7:46, മത്തായി 7:29), അവൻ ജീവിച്ചതുപോലെ ജീവിച്ചിട്ടില്ല (എബ്രാ. 4:15; 1 പത്രോസ് 2:22), അവൻ ചെയ്ത അമാനുഷിക പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്‌തിട്ടില്ല ( യോഹന്നാൻ 5:20; 14:11), അല്ലെങ്കിൽ അവൻ നിവർത്തിച്ച പ്രവചനങ്ങൾ നിറവേറ്റിയിട്ടില്ല (ലൂക്കാ 24:26,27; യോഹന്നാൻ 5:39). അതിനാൽ, അവന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാണ്, നമുക്ക് അവനെ വിശ്വസിക്കാം.

മരിച്ചവർ ഉറങ്ങുകയാണെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, പുനരുത്ഥാന ദിവസം വരെ അങ്ങനെ തന്നെ തുടരും. മരണത്തിൽ, മനുഷ്യർ യാതൊരു പ്രവർത്തനമോ അറിവോ ഇല്ലാതെ പൂർണ്ണമായും അബോധാവസ്ഥയിലാണ്. മരണസമയത്ത് ഒരു വ്യക്തി: മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 104:29), ഒന്നും അറിയുന്നില്ല (സഭാപ്രസംഗി 9:5), മാനസിക ശക്തികളില്ല (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 146:4), ഭൂമിയിലെ ഒന്നിനോടും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല (സഭാപ്രസംഗി 9:6), ജീവിക്കുന്നില്ല (2 രാജാക്കന്മാർ 20:1), ശവക്കുഴിയിൽ കാത്തിരിക്കുന്നു (ഇയ്യോബ് 17:13), പുനരുത്ഥാനം വരെ (ഇയ്യോബ് 14:1, 2).
പുനരുത്ഥാനത്തിൽ മരിച്ചവർ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്നതാണ് നല്ല വാർത്ത, “…നാം എല്ലാവരും നിദ്രകൊള്ളുകയില്ല; എന്നാൽ അന്ത്യകാഹളനാദത്തിങ്കൽ പെട്ടെന്നു കണ്ണിമെക്കുന്നിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും. കാഹളം ധ്വനിക്കും, മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയിർക്കുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും.” (1 കൊരിന്ത്യർ 15:51); “കർത്താവ് തന്നെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ആർപ്പുവിളിയും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദവും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളവും കൊണ്ട് ഇറങ്ങിവരും; ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ആദ്യം ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കും; പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും ശേഷിക്കുന്നവരുമായ നമ്മളും അവരോടൊപ്പം പിടിക്കപ്പെടും. മേഘങ്ങളിൽ, വായുവിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കാൻ, അങ്ങനെ നാം എന്നും കർത്താവിനോടുകൂടെ ഇരിക്കും” (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:14-17).

ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം വിശ്വാസത്താൽ കർത്താവായ യേശുവിനെ നമ്മുടെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുകയും (പ്രവൃത്തികൾ 16:31) അവന്റെ കൃപയാൽ അവന്റെ കൽപ്പനകൾ (പുറപ്പാട് 20) അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് തെളിവ് നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഒരിക്കൽ നാം അത് ചെയ്താൽ, നമുക്ക് നിത്യജീവന്റെ ഉറപ്പ് ലഭിക്കും (റോമർ 10:9). യേശുവിനെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷകനായി എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ, ദയവായി ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്കിലേക്ക് പോകുക:
https://bibleask.org/what-are-the-steps-necessary-to-follow-christ/

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.