മരണശേഷം യേശു നരകത്തിൽ പോയോ?

Author: BibleAsk Malayalam


യേശു നരകത്തിൽ പോയോ?

ചിലർ ചോദിക്കുന്നു: ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും താക്കോൽ ശേഖരിക്കാൻ യേശു തന്റെ മരണശേഷം നരകത്തിൽ പോയോ? ലോകാവസാനത്തിൽ മാത്രമേ നരകം സംഭവിക്കൂ എന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും താക്കോലുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ യേശു മരിച്ചപ്പോൾ നരകത്തിൽ പോയില്ല. “ഈ ലോകാവസാനത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ ദൂതന്മാരെ അയക്കും; അവരെ തീച്ചൂളയിൽ ഇട്ടുകളയും” (മത്തായി 13:40-42). അന്ത്യ ദിനത്തിലാണ് വിധി വരുന്നത്. “ഞാൻ പറഞ്ഞ വചനം തന്നെ അവസാന നാളിൽ അവനെ വിധിക്കും” (യോഹന്നാൻ 12:48).

ലോകാവസാനത്തിലെ മഹത്തായ ന്യായവിധി ദിനത്തിൽ മാത്രമേ പാപികളെ നരകാഗ്നിയിൽ എറിയുകയുള്ളൂ-അവർ മരിക്കുമ്പോൾ അല്ല. ഒരു വ്യക്തിയെ അവന്റെ കേസ് ആദ്യം പരിഗണിക്കുകയും സ്വർഗ്ഗീയ കോടതിയിൽ വിചാരണ ചെയ്യുകയും തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ ദൈവം അവനെ അഗ്നിയിൽ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല. “ദൈവഭക്തരെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വിടുവിക്കണമെന്നും അനീതിയുള്ളവരെ ശിക്ഷാവിധി നാളിലേക്ക് കാത്തുസൂക്ഷിക്കണമെന്നും കർത്താവിന് അറിയാം” (2 പത്രോസ് 2:9). അതിനാൽ, നരകം ഇന്ന് നിലവിലില്ല.

ചോദ്യത്തിലെ വാക്യം

നിങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്ന വാക്യം ഇതാണ്: “(ഇപ്പോൾ ഇത്, “അവൻ ആരോഹണം ചെയ്തു”-അവനും ആദ്യം ഭൂമിയുടെ താഴത്തെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്നല്ലാതെ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഇറങ്ങിയവൻ എല്ലാത്തിനും മീതെ കയറിയവനും ആകുന്നു. സ്വർഗ്ഗം, അവൻ എല്ലാം നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി” (എഫെസ്യർ 4:9,10) ഇവിടെ, “ഇറങ്ങി” എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം, മനുഷ്യാനുഭവത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി, അങ്ങനെ മഹത്വത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്കുള്ള അവന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോഹണം എന്നാണ്. പിശാചിനെതിരായ വിജയത്തിനുശേഷം, യേശു സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യുകയും പിതാവിൽ നിന്ന് “നരകത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും താക്കോലുകൾ” സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു (വെളിപാട് 1:18).

“ഭൂമിയുടെ താഴത്തെ ഭാഗങ്ങൾ” എന്ന പ്രയോഗം ഭൂമിയെത്തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗം ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെയും സംസ്‌കാരത്തെയും കുറിച്ച് പ്രത്യേകം പറയുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ അപമാനമാണ് അവന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിച്ചത് (ഫിലിപ്പിയർ 2:5-11). അത്തരമൊരു അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ട്, അവൻ മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും, മരണത്തെപ്പോലും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന, ധാരണയും കാര്യക്ഷമതയും ഉള്ള ഒരു മഹാപുരോഹിതനായിത്തീർന്നു (എബ്രായർ 2:14-18; 7:25-27).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment