മരണശേഷം നമ്മുടെ ദേഹിയും ആത്മാവും എവിടെ പോകുന്നു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


മരണശേഷം നമ്മുടെ ദേഹി ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു, അങ്ങനെ തുടർച്ചയായ വ്യക്തിപരമായ അസ്തിത്വമുണ്ടെന്ന് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നു. ദേഹിക്ക് സ്വാഭാവിക അമർത്യതയുണ്ടെന്ന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, എന്നാൽ ബൈബിളിൽ ഒരു തവണ പോലും ദേഹി അനശ്വരമോ മരിക്കാത്തതോ ആയി പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ദൈവവചനമനുസരിച്ച്, മനുഷ്യൻ മർത്യനാണ് (ഇയ്യോബ് 4:17). ദൈവം മാത്രമാണ് അനശ്വരൻ (1 തിമോത്തി 6:15, 16). മരിച്ചവർ ലോകാവസാനത്തിലെ കർത്താവിന്റെ മഹത്തായ ദിവസം വരെ അവരുടെ ശവക്കുഴികളിൽ ഉറങ്ങും (യോഹന്നാൻ 11:11; ദാനിയേൽ 12:2; സങ്കീർത്തനം 13:3). മരണത്തിൽ, മനുഷ്യർ യാതൊരു പ്രവർത്തനമോ അറിവോ ഇല്ലാതെ പൂർണ്ണമായും അബോധാവസ്ഥയിലാണ്.

മരണശേഷം ഒരു വ്യക്തി:

  • മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 104:29)
  • ഒന്നും അറിയുന്നില്ല (സഭാപ്രസംഗി 9:5)
  • മാനസിക ശക്തിയില്ല (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 146:4)
  • ഭൂമിയിലെ യാതൊന്നിനോടും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല (സഭാപ്രസംഗി 9:6)
  • ജീവിക്കുന്നില്ല (2 രാജാക്കന്മാർ 20:1)
  • ശവക്കുഴിയിൽ കാത്തിരിക്കുന്നു (ഇയ്യോബ് 17:13)
  • പുനരുത്ഥാനം വരെ പിന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടും (ഇയ്യോബ് 14:1, 2) (വെളിപാട് 22:12; 1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:16, 17; 1 കൊരിന്ത്യർ 15:51-53)
  • അവന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിനുശേഷം അവർക്ക് അവന്റെ പ്രതിഫലമോ ശിക്ഷയോ നൽകും (വെളിപാട് 22:12)

മരണസമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് സോളമൻ ജ്ഞാനി വിവരിച്ചു: “പൊടി പണ്ടു ആയിരുന്നതുപോലെ ഭൂമിയിലേക്കു തിരികെ ചേരും; ആത്മാവു അതിനെ നല്കിയ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകും ” (സഭാപ്രസംഗി 12:7). മരണം ജീവിതത്തിന്റെ വിപരീതമായതിനാൽ. സൃഷ്ടിയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം, “യഹോവയായ ദൈവം നിലത്തെ പൊടികൊണ്ടു മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചിട്ടു അവന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി, മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു ” (ഉല്പത്തി 2:7):

ഘടന

ശരീരം (പൊടി) + ശ്വാസം (അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ്) = ജീവൻ (ആത്മാവ്)

ശരീരം (പൊടി) – ശ്വാസം (അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ്) = മരണം (ആത്മാവില്ല)

ദേഹി എന്നത് ശരീരത്തിലേക്ക് ദൈവം ശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രാണൻ തങ്ങി ചേർത്തുണ്ടായ ബോധമുള്ള ജീവനാണ്. “ജീവശ്വാസം” എന്ന ഇതേ പദം ഉല്പത്തി 7:21,22-ൽ മൃഗങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

“ശ്വാസം”, “ആത്മാവ്” എന്നീ പദങ്ങൾ പരസ്പരം മാറിമാറി ഉപയോഗിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധിക്കുക (ഇയ്യോബ് 27:3; സങ്കീർത്തനം 104:29, 30; യാക്കോബ് 2:26). അതിനാൽ, ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവരുന്ന ആത്മാവിനെ ശലോമോൻ വിവരിച്ചപ്പോൾ, അവൻ ശ്വാസത്തെ പരാമർശിക്കുകയായിരുന്നു, കാരണം ആദിയിൽ ദൈവം നൽകിയത് അതാണ്, അതിനാൽ, ഇപ്പോൾ അത് നൽകിയവനിലേക്ക് “മടങ്ങാൻ” കഴിയുന്ന ഒരേയൊരു കാര്യമാണിത്. മരണസമയത്ത് ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ആത്മാവ് ജീവശ്വാസമാണ്. തിരുവെഴുത്തുകളിൽ ഒരിടത്തും ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരണശേഷം “ആത്മാവിന്” ജീവനോ ജ്ഞാനമോ വികാരമോ ഇല്ല. ഇത് “ജീവന്റെ ശ്വാസം” ആണ്, അതിൽ കൂടുതലൊന്നുമില്ല.

മരണത്തിന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, check The Intermediate State.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.