മരണശേഷം ഒരു മൃഗത്തിന്റെ പ്രാണന് എന്ത് സംഭവിക്കും?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ബൈബിളനുസരിച്ച് മൃഗങ്ങളെ ജീവജന്തുവായി കണക്കാക്കുന്നു “… എല്ലാ ജീവജന്തു ഒക്കെയുംകടലിൽ മരിച്ചു” (വെളിപാട് 16:3). മനുഷ്യരെപ്പോലെ മൃഗങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ ശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ “പ്രാണൻ ” ജീവനോടെ പ്രാപിക്കാനും ജീവാത്മാക്കൾ ആകാനും സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു. മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങൾക്കും ഒരേ ശ്വാസം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഏറ്റവും ജ്ഞാനിയായ സോളമൻ പറയുന്നു. അവൻ ദൈവത്തിന്റെ “ശ്വാസം” എന്ന പദത്തെ “ആത്മാവ്” എന്ന വാക്കുമായി തുലനം ചെയ്യുന്നു:

“തീർച്ചയായും മനുഷ്യരുടെ വിധി മൃഗങ്ങളുടേത് പോലെയാണ്; ഒരേ വിധിയാണ് ഇരുവർക്കും കാത്തിരിക്കുന്നത്: ഒരാൾ മരിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റൊരാൾ മരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരേ ശ്വാസം; മൃഗങ്ങളെക്കാൾ മനുഷ്യർക്ക് ഒരു നേട്ടവുമില്ല. എല്ലാം അർത്ഥശൂന്യമാണ്. എല്ലാവരും ഒരേ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു; എല്ലാം പൊടിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു, എല്ലാം പൊടിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് മുകളിലേക്ക് ഉയരുമെന്നും മൃഗത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമെന്നും ആർക്കറിയാം? (സഭാപ്രസംഗി 3:19, 20, 21). “മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആർക്കറിയാം?” ദൈവത്തിന്റെ “ആത്മാവ്” അല്ലെങ്കിൽ “ശ്വാസം” എന്നിവയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യ ജ്ഞാനത്തിന് കഴിയില്ല, അത് “ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങും” (സഭാപ്രസംഗി 12:7).

“ആത്മാവ്” (ഹീബ്രു റൂച്ച്), അല്ലെങ്കിൽ “ശ്വാസം” എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ജഡത്തിന്റെ ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിൽ പെടാത്ത ജീവിത തത്വമാണ്, കാരണം അത് ദൈവത്തിന്റെ ശ്വാസമാണ്, അവനിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. മനുഷ്യനും മൃഗത്തിനും ഒരു റൂച്ച് ഉണ്ട്, മനുഷ്യന്റെ “റൂച്ച്” മൃഗത്തിന് തുല്യമാണ്. ചിലർ അവകാശപ്പെടുന്നതുപോലെ, മനുഷ്യന്റെ “റൂച്ച്” അല്ലെങ്കിൽ “ആത്മാവ്” മരണസമയത്ത് ബോധരഹിതമായ ഒരു അസ്തിത്വമായി മാറുകയാണെങ്കിൽ, മൃഗങ്ങളുടെ “റൂച്ച്” അതും ചെയ്യണം. എന്നാൽ മരണസമയത്തും ഒരു ശരീരവും ബോധവുമുള്ള ഒരു “ആത്മാവ്” തുടർന്നും ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് ബൈബിൾ ഒരിടത്തും പഠിപ്പിക്കാത്തതിനാൽ, നമുക്ക് ഇത് മൃഗങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. മരിച്ചവരുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് പരിശോധിക്കുക.

ഇക്കാരണത്താൽ, സോളമൻ അവിശ്വസനീയമായി (വാക്യം 21) മനുഷ്യൻറെ “റൗച്ച്” അഥവാ “ശ്വാസം” മുകളിലേക്കു പോകുന്നുവെന്നു എന്നും മൃഗത്തിന്റേത് തഴെക്കുമെന്നും ആർക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണ് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. മറ്റാർക്കെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്ന ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളെയും സംശയങ്ങളെയും കുറിച്ച് സോളമനു ഒന്നും അറിയില്ല.

മരണം, മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും അനേകമാണ്. ദാവീദ് പറയുന്നു: “ആളുകൾ അവരുടെ സമ്പത്തുണ്ടായിട്ടും ഉറച്ചുനിൽകുന്നില്ല; അവർ നശിച്ചുപോകുന്ന മൃഗങ്ങളെപ്പോലെയാണ്” (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 49:12). ഏതെങ്കിലും ജീവിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജീവശ്വാസം പോകുമ്പോൾ അത് മരിക്കുന്നു (സഭാപ്രസംഗി 3:21).

എന്നിരുന്നാലും, മനുഷ്യർ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തിൽ മൃഗങ്ങളേക്കാൾ വ്യത്യസ്തരാണ്. എന്തെന്നാൽ, ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ, ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ശവക്കുഴിയുടെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുകയും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും (യോഹന്നാൻ 1:16). മൃഗങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ അവരുടെ പങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും, വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായി വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് അവയുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടും (യെശയ്യാവ് 65:17, 25).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.