മരണശേഷം ആത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കും?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ, തിരുവെഴുത്തുകൾ അനുസരിച്ച് ഒരു ആത്മാവ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നിർവചിക്കാം: “ദൈവമായ കർത്താവ് നിലത്തെ പൊടികൊണ്ട് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു, അവന്റെ മൂക്കിലേക്ക് ജീവശ്വാസം നിശ്വസിച്ചു; മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ആത്മാവായിത്തീർന്നു” (ഉൽപത്തി 2:7).

ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ: ശരീരം (പൊടി) + ശ്വാസം (അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ്) = ജീവൻ (ആത്മാവ്)

ജീവശ്വാസം ദൈവം ശരീരത്തിൽ ചേർത്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ ബോധമുള്ള ജീവനാണ് ആത്മാവ്.

മരണം മനസ്സിലാക്കാൻ, സൃഷ്ടി നേരെ തിരിച്ചാക്കുന്നതു പോലെയാണ്,

“അപ്പോൾ പൊടി പഴയതുപോലെ ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങും; ആത്മാവ് അതിനെ നൽകിയ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്കു മടങ്ങും” (സഭാപ്രസംഗി 12:7).

അങ്ങനെ, സമവാക്യം: ശരീരം (പൊടി) – ശ്വാസം (അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ്) = മരണം (ഒരു ആത്മാവല്ല)

പൊടിയും ജീവന്റെ ശ്വാസവും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും ഒരു ആത്മാവാകാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലാത്തപക്ഷം അത് നിലനിൽക്കില്ല. ചിന്തിക്കാൻ ലളിതമായ ഒരു ആശയം ബ്രെഡും ബട്ടറും ആണ്. സ്വന്തമായി, അവ രണ്ട് ഇനങ്ങളാണ്, എന്നാൽ ഒരുമിച്ച് ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ, കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയമായി പറഞ്ഞാൽ, ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും അവയുടെ മൂലകങ്ങൾ മാത്രമാണ്, എന്നാൽ H2O ആയി സംയോജിപ്പിച്ച് അവ വെള്ളമായി മാറുന്നു. സംയോജിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവ വെള്ളമല്ല, അതിനാൽ ശ്വാസവും പൊടിയും ചേരുമ്പോൾ ദേഹി ഒരു ദേഹി മാത്രമാണ്.

“ശ്വാസം”, “ആത്മാവ്” എന്നീ പദങ്ങൾ പരസ്പരം മാറിമാറി ഉപയോഗിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധിക്കുക (ഇയ്യോബ് 27:3; സങ്കീർത്തനം 104:29, 30; യാക്കോബ് 2:26). അതിനാൽ, ആത്മാവ് ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ, അത് ശ്വാസത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, കാരണം അത് ദൈവം ആദ്യം നൽകിയതാണ്, അതിനാൽ, അത് നൽകിയവന്റെ അടുത്തേക്ക് “മടങ്ങാൻ” കഴിയുന്ന ഒരേയൊരു കാര്യമാണിത്. മരണസമയത്ത് ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ആത്മാവ് ജീവശ്വാസമാണ്. തിരുവെഴുത്തുകളിൽ ഒരിടത്തും ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരണശേഷം “ആത്മാവിന്” ജീവനോ ജ്ഞാനമോ വികാരമോ ഇല്ല. ഇത് “ജീവന്റെ ശ്വാസം” ആണ്, അതിൽ കൂടുതലൊന്നുമില്ല. “ജീവശ്വാസം” എന്ന ഇതേ പദം ഉല്പത്തി 7:21,22-ൽ മൃഗങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതിനാൽ ജീവന്റെയോ ആത്മാവിന്റെയോ ശ്വാസം ഒരു ആത്മാവല്ല.

ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുമ്പോൾ, അത് ഉറക്കമായി വിവരിക്കപ്പെടുന്നു (യോഹന്നാൻ 11:11-14; ദാനിയേൽ 12:2; സങ്കീർത്തനം 13:3). ലോകാവസാനത്തിൽ കർത്താവിന്റെ മഹത്തായ ദിവസം വരെ അവൻ തന്റെ ശവക്കുഴികളിൽ “ഉറങ്ങുന്നു” (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:13-17). മരണത്തിൽ, ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു പ്രവർത്തനമോ അറിവോ ഇല്ലാതെ പൂർണ്ണമായും അബോധാവസ്ഥയിലാണ്.

ആത്മാവിന് സ്വാഭാവിക അമർത്യതയുണ്ടെന്ന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, എന്നാൽ ബൈബിളിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ആത്മാവിനെ അനശ്വരമോ മരിക്കാത്തതോ ആയി പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. ദൈവവചനമനുസരിച്ച്, മനുഷ്യൻ മർത്യനാണ് (ഇയ്യോബ് 4:17). ദൈവം മാത്രമാണ് അനശ്വരൻ (1 തിമോത്തി 6:15, 16). രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർ ലോകാവസാനത്തിൽ മർത്യരിൽ നിന്ന് അമർത്യരായി മാറും (1 കൊരിന്ത്യർ 15:51-53).

ചുരുക്കത്തിൽ, മരണശേഷം ഒരു വ്യക്തി: മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 104:29), ഒന്നും അറിയുന്നില്ല (സഭാപ്രസംഗി 9:5), മാനസിക ശക്തികളില്ല (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 146:4), ഭൂമിയിലെ ഒന്നിനോടും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല (സഭാപ്രസംഗി 9: 6), ജീവിക്കുന്നില്ല (2 രാജാക്കന്മാർ 20:1), ശവക്കുഴിയിൽ കാത്തിരിക്കുന്നു (ഇയ്യോബ് 17:13), തുടരുകയുമില്ല (ഇയ്യോബ് 14:1, 2) പുനരുത്ഥാനം വരെ അവന് പ്രതിഫലമോ ശിക്ഷയോ നൽകും (ദാനിയേൽ 12:2, വെളിപ്പാട് 22:12).

മരിച്ചവരുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബൈബിൾ പഠനത്തിന്, പരിശോധിക്കുക: https://bibleask.org/bible-answers/112-the-intermediate-state/

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments