മരണത്തിന്റെ മാലാഖയുണ്ടോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


മരണത്തിന്റെ മാലാഖ

മരണത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക മാലാഖ ഉണ്ടെന്നോ ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അവിടെയുണ്ടെന്നോ ബൈബിൾ ഒരിടത്തും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. മാലാഖമാരെ അയയ്‌ക്കുന്നത്‌ മരണകാരണമാകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, രണ്ടാം രാജാക്കന്മാർ 19:35-ലെ ഭാഗം, ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിച്ച 185,000 അസീറിയക്കാരെ ഒരു ദൂതൻ വധിക്കുന്നതായി വിവരിക്കുന്നു.

ഒരു ദൂതൻ മരണത്തിന് കാരണമായി എന്ന് പരാമർശിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗം പുറപ്പാട് 12-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണാം. ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ ഈജിപ്തിലെ ആദ്യജാതന്മാരെ നശിപ്പിച്ചു. കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനപ്രകാരം മരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന മാലാഖമാരെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ വിവരിക്കുമ്പോൾ, മരണത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ദൂതൻ ഉണ്ടെന്ന് തിരുവെഴുത്ത് ഒരിടത്തും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല.

ദൂതന്മാർ ദൈവത്തിന് വിധേയരാണ്, അവരുടെ ശക്തികളിലും അറിവുകളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പരിമിതമാണ് (1 പത്രോസ് 1:11-12; വെളിപ്പാട് 7:1). എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും പോലെ, ദൂതന്മാരും ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തിൻ കീഴിലാണ്, എല്ലാ സമയത്തും അവന്റെ ന്യായവിധിക്ക് വിധേയരാണ് (1 കൊരിന്ത്യർ 6:3; മത്തായി 25:41).

മാലാഖമാർ മനുഷ്യനെക്കാൾ അൽപ്പം ഉയർന്ന സൃഷ്ടികളാണ് (എബ്രായർ 2:7). അവർ ആത്മീയ ജീവികളാണ് (എബ്രായർ 1:14) ഭൗതിക ശരീരങ്ങളില്ലാതെ, എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു ശാരീരിക രൂപം എടുക്കുന്നു (ഉല്പത്തി 19:1). മനുഷ്യരെപ്പോലെ ദൈവത്തിൻറെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും ദൂതന്മാർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായി ബൈബിൾ പറയുന്നില്ല (ഉല്പത്തി 1:26). വിശ്വാസികളുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി മാലാഖമാരെ ദൈവം അയച്ചിരിക്കുന്നു (എബ്രായർ 1:14).

മനുഷ്യന്റെ മരണ സമയത്തിന്റെ മേൽ ദൈവം മാത്രമാണ് പരമാധികാരി. അവൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, “ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനും മരിച്ചവനും ഞാനാണ്, ഇതാ, ഞാൻ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. പാതാളത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും താക്കോലുകൾ എന്റെ പക്കലുണ്ട്” (വെളിപാട് 1:18). അവൻ “മരിച്ചു” എന്ന വസ്തുതയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ഈ പ്രഖ്യാപനം പ്രത്യേകിച്ചും അർത്ഥവത്തായതാണ്. “ക്രിസ്തുവിൽ ജീവനുണ്ട്, അത് യഥാർത്ഥവും, കടം വാങ്ങാത്തതും, ഉരുത്തിരിഞ്ഞതുമല്ല.” “അവനിൽ ജീവനുണ്ടായിരുന്നു; ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു” (യോഹന്നാൻ 1:4).

നീതിമാന്മാർ “അവസാനനാളിലെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ” (യോഹന്നാൻ 11:24) നിത്യജീവനിലേക്ക് (യോഹന്നാൻ 12:25; വെളി. 1:5) ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന ഉറപ്പാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം. ഒരു ദൂതനോ പിശാചോ ഒരു അർത്ഥത്തിലും മനുഷ്യന്റെ മരണം സംഭവിക്കാൻ ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്തിന് മുമ്പ് കാരണമാകില്ല.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments