മന്ത്രവാദികൾ മോശയുടെ സർപ്പങ്ങളെ അനുകരിച്ചത് എങ്ങനെ?

Author: BibleAsk Malayalam


മാന്ത്രികന്റെ വ്യാജ സർപ്പങ്ങൾ

“അങ്ങനെ മോശെയും അഹരോനും ഫറവോന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു, യഹോവ കല്പിച്ചതുപോലെ അവർ ചെയ്തു; അഹരോൻ തന്റെ വടി ഫറവോന്റെയും അവന്റെ ഭൃത്യന്മാരുടെയും മുമ്പാകെ എറിഞ്ഞു, അത് ഒരു സർപ്പമായിത്തീർന്നു. അപ്പോൾ ഫറവോൻ വിദ്വാന്മാരെയും മന്ത്രവാദികളെയും വിളിച്ചു: അപ്പോൾ ഈജിപ്തിലെ മന്ത്രവാദികളും അവരുടെ മന്ത്രവാദങ്ങളാൽ അങ്ങനെതന്നെ ചെയ്തു” (പുറപ്പാട് 7:10, 11).

വിവർത്തനം ചെയ്ത മാന്ത്രികൻ എന്ന വാക്ക് “മന്ത്രവാദികൾ” എന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന എബ്രായ പദത്തിന്റെ ഈജിപ്ഷ്യൻ തത്തുല്യമാണ്. “മന്ത്രവാദികൾ” മാന്ത്രിക മന്ത്രങ്ങൾ ഉളവാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മന്ത്രവാദികളായിരുന്നു. ഭൂതാത്മാക്കളുടെ ശക്തിയാൽ മന്ത്രവാദികൾ അവരുടെ തന്ത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു.

അഹരോന്റെ വടി പോലെ മന്ത്രവാദികളുടെ വടി യഥാർത്ഥത്തിൽ സർപ്പങ്ങളായിരുന്നില്ല. ജാലവിദ്യക്കാർക്കോ സാത്താനോ ജീവൻ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ദുർമന്ത്രവാദത്തിന്റെ ശക്തിയിലൂടെയാണ് അവരുടെ തണ്ടുകൾ സർപ്പങ്ങളായി “കാണപ്പെട്ടത്”.

എന്നാൽ മന്ത്രവാദികളുടെ കൗശലത്തിനുമേൽ ദൈവത്തിന്റെ ആധിപത്യം കാണിക്കാൻ, അഹരോന്റെ സർപ്പം അതിന്റെ എതിരാളികൾക്ക് നേരെ തിരിയുകയും എല്ലാവരെയും വിഴുങ്ങുകയും ചെയ്തു. “അവർ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ വടി താഴെയിട്ടു, അവർ സർപ്പങ്ങളായിത്തീർന്നു; എന്നാൽ അഹരോന്റെ വടി അവരുടെ വടികളെ വിഴുങ്ങി” (പുറപ്പാട് 7:12). ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മാന്ത്രികരുടെ പ്രവൃത്തി ശക്തിയില്ലാത്തതാണെന്ന് ഇത് പ്രകടമാക്കി.

യഥാർത്ഥ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള മാന്ത്രികരുടെ കഴിവില്ലായ്മ പുറപ്പാട് 8:18-ൽ വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നു, “ഇപ്പോൾ മന്ത്രവാദികൾ പേൻ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ അവരുടെ മന്ത്രവാദത്താൽ പ്രവർത്തിച്ചു, പക്ഷേ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ മനുഷ്യൻറെയും മൃഗത്തിൻറെയും മേൽ പേൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.” എന്നാൽ ഫറവോൻറെ ഹൃദയം കഠിനമായിത്തീർന്നു, കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്തതുപോലെ അവൻ അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല.”

മോശയോടും അഹരോനോടും മത്സരിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മാന്ത്രികന്മാർ അവരുടെ സ്വന്തം തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അസമമായ മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്ന് പല വ്യാഖ്യാതാക്കളും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എബ്രായരുടെ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ ചെയ്‌തത് ചെയ്യാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു, എന്നാൽ വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനുപകരം വഞ്ചിക്കാൻ മാത്രമേ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.

മന്ത്രവാദികൾക്ക് അവരുടെ മാന്ത്രിക വേല ഒരു നിശ്ചിത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചു, തുടർന്ന് തന്റെ അത്ഭുതകരമായ ശക്തിയുടെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വിജയകരമായ അനുകരണത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തിച്ചു. ഈ സമയത്ത്, “മന്ത്രവാദികൾ ഫറവോനോട് പറഞ്ഞു, ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വിരൽ” ആകുന്നു (പുറപ്പാട് 8:19). ഈ മഹാബാധയെ അവർക്ക് മേലാൽ അനുകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിക്ക് അംഗീകാരം നൽകി, മന്ത്രവാദികൾ അബദ്ധവശാൽ മോശയുടെയും അഹരോന്റെയും പക്ഷം ചേർന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment