മന്ത്രവാദികളും ആഭിചാരകന്മാരും, പ്രവാചകന്മാരാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


മാന്ത്രികനും ആഭിചാരകനും.

മന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് മാന്ത്രികൻ: മാന്ത്രിക മന്ത്രവാദം: മാന്ത്രികൻ. വെബ്‌സ്റ്റേഴ്‌സ് നിഘണ്ടു പ്രകാരം, “മന്ത്രവാദം” എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം “മാജിക്; മന്ത്രവാദം; വശ്യപ്രയോഗം; ദുരാത്മാക്കളുടെ സഹായം അല്ലെങ്കിൽ സഹായത്താൽ ഭാവികഥനം, അല്ലെങ്കിൽ ദുരാത്മാക്കളോട് ആജ്ഞാപിക്കാനുള്ള ശക്തി.

പൈശാചിക ശക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന അത്തരം എല്ലാ ആചാരങ്ങളെയും ദൈവവചനം വ്യക്തമായി അപലപിക്കുന്നു. അന്തിമകാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഉൾപ്പെടുമെന്ന് ബൈബിൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു: “തങ്ങളുടെ കൊലപാതകം, ക്ഷുദ്രം, ദുർന്നടപ്പു, മോഷണം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അവർ അനുതപിച്ചില്ല” (വെളിപാട് 9:21). “നിന്റെ മന്ത്രവാദങ്ങളാൽ സകലജാതികളും വശീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു” (വെളിപാട് 18:23).

മാന്ത്രികനും ആഭിചാരകനും പ്രവാചകന്മാരല്ല

പഴയനിയമത്തിൽ, താഴെപ്പറയുന്ന മന്ത്രവാദികൾക്കും മാന്ത്രികർക്കും എതിരെ കർത്താവ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു: “തന്റെ മകനെയോ മകളെയോ അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യിക്കുന്നവൻ, പ്രശ്നക്കാരൻ, മുഹൂർത്തക്കാരൻ, ആഭിചാരകൻ, ക്ഷുദ്രക്കാരൻ, മന്ത്രവാദി, വെളിച്ചപ്പാടൻ, ലക്ഷണം പറയുന്നവൻ, അജ്ഞനക്കാരൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കാണരുതു. ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം യഹോവെക്കു വെറുപ്പു ആകുന്നു; ഇങ്ങനെയുള്ള മ്ലേച്ഛതകൾനിമിത്തം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ അവരെ നിന്റെ മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയുന്നു.നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ നീ നിഷ്കളങ്കനായിരിക്കേണം. നീ നീക്കിക്കളവാനിരിക്കുന്ന ജാതികൾ മുഹൂർത്തക്കാരുടെയും പ്രശ്നക്കാരുടെയും വാക്കു കേട്ടു നടന്നു; നീയോ അങ്ങനെ ചെയ്‌വാൻ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.
(ആവർത്തനം 18:10-14).

“രക്തത്തോടുകൂടിയ യാതൊന്നും നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കരുതു; മന്ത്രവാദം ചെയ്യരുതു; . . പരിചിതമായ ആത്മാക്കളുള്ളവരെ പരിഗണിക്കരുത്, മന്ത്രവാദികളെ അന്വേഷിക്കരുത്, അവരാൽ മലിനപ്പെടാൻ: ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ ആകുന്നു” (ലേവ്യപുസ്തകം 19:26, 31) “പരിചിതമായ ആത്മാക്കളെയും മന്ത്രവാദികളെയും പിന്തുടരുന്ന ആത്മാവ്. , അവരുടെ പിന്നാലെ പരസംഗം ചെയ്‍വാൻ ഞാൻ ആ പ്രാണന്റെ നേരെ മുഖം തിരിക്കുകയും അവന്റെ ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽനിന്നു അവനെ ഛേദിച്ചുകളയുകയും ചെയ്യും. . . പരിചിതമായ ആത്മാവുള്ള ഒരു പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്രവാദി, തീർച്ചയായും വധിക്കപ്പെടും; അവർ അവരെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലും; അവരുടെ രക്തം അവരുടെമേൽ പതിക്കും” (ലേവ്യപുസ്തകം 20:6, 27).

തന്റെ മക്കളെ പിശാചുക്കളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ, “ക്ഷുദ്രക്കാരത്തിയെ നീ ജീവനോടെ വെക്കരുതു” (പുറപ്പാട് 22:18) എന്ന് കർത്താവ് ആജ്ഞാപിച്ചു. നല്ല മന്ത്രവാദിനികളും ദുഷ്ട മന്ത്രവാദിനികളും തമ്മിൽ ദൈവം ഒരു വേർതിരിവും കാണിക്കുന്നില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ബൈബിളിലെ ഓരോ മന്ത്രവാദിനിയും ഓരോ മന്ത്രവാദിയും എല്ലാ മന്ത്രവാദികളും ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ദുഷ്ടരാണ്.

പുതിയ നിയമത്തിൽ, മന്ത്രവാദികൾ പിശാചിന്റെ മക്കൾ എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു, “എന്നാൽ എലീമാസ് എന്ന വിദ്വാൻ – ഇതാകുന്നു അവന്റെ പേരിന്റെ അർത്ഥം – അവരോടു എതിർത്തുനിന്നു ദേശാധിപതിയുടെ വിശ്വാസം തടുത്തുകളവാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പോൾ പൗലൊസ് എന്നും പേരുള്ള ശൗൽ പരിശുദ്ധാത്മപൂർണ്ണനായി അവനെ ഉറ്റുനോക്കി: ഹേ സകലകപടവും സകല ധൂർത്തും നിറഞ്ഞവനേ, പിശാചിന്റെ മകനേ, സർവ നീതിയുടെയും ശത്രുവേ, കർത്താവിന്റെ നേർവഴികളെ മറിച്ചുകളയുന്നത് നീ മതിയാക്കുകയില്ലയോ? ? (പ്രവൃത്തികൾ 13:8-10).

മന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്നവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല.ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളോ ദുർന്നടപ്പു, അശുദ്ധി, ദുഷ്കാമം, വിഗ്രഹാരാധന, ആഭിചാരം, പക, പിണക്കം, ജാരശങ്ക, ക്രോധം, ശാഠ്യം, ദ്വന്ദ്വപക്ഷം, ഭിന്നത, അസൂയ, മദ്യപാനം, വെറിക്കൂത്തു മുതലായവ എന്നു വെളിവാകുന്നു; ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്നു ഞാൻ മുമ്പെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളോടു മുൻകൂട്ടി പറയുന്നു (ഗലാത്യർ 5:19-21).

മന്ത്രവാദികളുമായും ക്ഷുദ്രക്കാരുമായും ആശയവിനിമയം തേടുന്നതിനുപകരം, അവരിൽ നിന്ന് നമ്മെത്തന്നെ വേർപെടുത്താൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. “ഇരുട്ടിന്റെ നിഷ്ഫലപ്രവൃത്തികളിൽ കൂട്ടാളികൾ ആകരുതു; അവയെ ശാസിക്ക അത്രേ വേണ്ടതു.” (എഫെസ്യർ 5:11, യെശയ്യാവ് 8:19).

ആദ്യകാല വിശ്വാസികൾ വിജാതീയതയിൽ നിന്ന് പരിവർത്തനം ചെയ്തപ്പോൾ, ഈ തിന്മ അടങ്ങിയ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും കത്തിച്ചു (അപ്പ. 19:18-20). എന്നിട്ടും, ഇന്ന് നമുക്ക് അതിൽ ആസ്വദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ദാവീദ് ഉപദേശിച്ചു: “ഞാൻ ഒരു ദുഷ്ടതയും എന്റെ കൺമുമ്പിൽ വെക്കുകയില്ല; അത് എന്നോടു പറ്റുകയില്ല” (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 101:3).

മന്ത്രവാദം ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ വലിയ പാപമാണെങ്കിലും, ദൈവത്തിന്റെ പാപമോചനത്തിന് വലിയ പാപമയൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങൾക്കും പരിഹാരം നൽകാൻ ദൈവം തന്റെ ഏകജാതനായ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അയച്ചു: “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നല്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” ( യോഹന്നാൻ 3:16). എല്ലാ പാപികളെയും അവരുടെ ദുഷ്ടതയിൽ പശ്ചാത്തപിക്കാനും അവന്റെ വിശുദ്ധ പാതയിൽ നടക്കാനും അവൻ ക്ഷണിക്കുന്നു (അപ്പ. 3:19).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment