മന്ത്രവാദത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്തു പറയുന്നു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


മന്ത്രവാദം എന്നത് മാന്ത്രികവിദ്യ, പ്രത്യേകിച്ച് കറുത്ത മന്ത്രവാദം, യാഗ മന്ത്രവാദം, ആത്മാക്കളെ വിളിക്കൽ എന്നിവ. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയെയും ബൈബിൾ വ്യക്തമായി അപലപിക്കുകയും വിലക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, കാരണം അവ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ലാത്ത അമാനുഷിക ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ, ആളുകളെ വഞ്ചിക്കാൻ സാത്താന് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോലും പ്രകാശത്തിന്റെ ദൂതനായി സ്വയം മാറാൻ കഴിയും (2 കൊരിന്ത്യർ 11:14). പുരാതന ഈജിപ്തിലും (പുറപ്പാട് 7:11; യെശയ്യാവ് 19:3) ബാബിലോണിലും (ജെറമിയ 27:9; ദാനിയേൽ 2:2) വിജാതീയ സമൂഹങ്ങൾ മന്ത്രവാദം നടത്തിയിരുന്നതായി ബൈബിൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ദൈവം തന്റെ മക്കളെ അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

പഴയ നിയമത്തിൽ, കർത്താവ് നിഷിദ്ധമായ പാപങ്ങളിൽ ഒന്നായി മന്ത്രവാദത്തെ വ്യക്തമായി പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു, “തന്റെ മകനെയോ മകളെയോ അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യിക്കുന്നവൻ, പ്രശ്നക്കാരൻ, മുഹൂർത്തക്കാരൻ, ആഭിചാരകൻ, ക്ഷുദ്രക്കാരൻ, മന്ത്രവാദി, വെളിച്ചപ്പാടൻ, ലക്ഷണം പറയുന്നവൻ, അജ്ഞനക്കാരൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കാണരുതു. ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം യഹോവെക്കു വെറുപ്പു ആകുന്നു; ഇങ്ങനെയുള്ള മ്ലേച്ഛതകൾനിമിത്തം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവഅവരെ നിന്റെ മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയുന്നു” (ആവർത്തനം 18:10-12 ലേവ്യപുസ്തകം 19:26). എല്ലാ നിഗൂഢ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. “വൈറ്റ് മാജിക്” എന്നൊന്നില്ല.

2 ദിനവൃത്താന്തം 33: 6-ൽ, മന്ത്രവാദം ഉൾപ്പെടുന്ന അനേകം ദുരാചാരങ്ങൾക്കും മന്ത്രവാദത്തിനും മനശ്ശെ രാജാവിനെ കുറ്റംവിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: “അവൻ തന്റെ പുത്രന്മാരെ ബെൻ-ഹിന്നോംതാഴ്‌വരയിൽ അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യിച്ചു; മുഹുർത്തം നോക്കി, ആഭിചാരങ്ങളും ക്ഷുദ്രങ്ങളും പ്രയോഗിച്ചു, വെളിച്ചപ്പാടന്മാരെയും ലക്ഷണം പറയുന്നവരെയും നിയമിച്ചു, യഹോവെക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു പലതും ചെയ്തു അവനെ കോപിപ്പിച്ചു.”

പ്രവാചകനായ യെശയ്യാവ് മധ്യസ്ഥന്മാർക്കും മാന്ത്രികർക്കും എതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി, “വെളിച്ചപ്പാടന്മാരോടു ചിലെക്കുകയും ജപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായ ലക്ഷണവാദികളോടും അരുളപ്പാടു ചോദിപ്പിൻ എന്നു അവർ നിങ്ങളോടു പറയുന്നുവെങ്കിൽ – ജനം തങ്ങളുടെ ദൈവത്തോടല്ലയോ ചോദിക്കേണ്ടതു? ജീവനുള്ളവർക്കു വേണ്ടി മരിച്ചവരോടോ ചോദിക്കേണ്ടതു? (യെശയ്യാവ് 8:19). “മരിച്ചവർ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല” (സഭാ. 9:5) എന്നതിനാൽ, അവരോട് കൂടിയാലോചിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാണ്, കാരണം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ വഞ്ചിക്കാൻ ദുരാത്മാക്കൾ മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കളെപ്പോലെ വേഷമിടുന്നു. കൂടാതെ, മന്ത്രവാദികളുടെ മേലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് മലാഖി പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു: “ഞാൻ ന്യായവിധിക്കായി നിങ്ങളോടു അടുത്തുവരും. മന്ത്രവാദികൾക്കെതിരെ ഞാൻ ശീഘ്രസാക്ഷിയായിരിക്കും” (മലാഖി 3:5).

പുതിയ നിയമത്തിൽ, അവിശ്വാസികളുടെ പാപങ്ങളിലൊന്നായി മന്ത്രവാദത്തെ പൗലോസ് പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു: “ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളോ ദുർന്നടപ്പു, അശുദ്ധി, ദുഷ്കാമം, വിഗ്രഹാരാധന, ആഭിചാരം, പക, പിണക്കം, ജാരശങ്ക, ക്രോധം, ശാഠ്യം, ദ്വന്ദ്വപക്ഷം, ഭിന്നത, അസൂയ, മദ്യപാനം, വെറിക്കൂത്തു മുതലായവ എന്നു വെളിവാകുന്നു; ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്നു ഞാൻ മുമ്പെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളോടു മുൻകൂട്ടി പറയുന്നു” (ഗലാത്യർ 5:19-21).

കാലാവസാനത്തിൽ, സത്യത്തെയും ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സഭയെയും എതിർക്കുന്ന ആത്മീയ ബാബിലോൺ, “നിന്റെ മന്ത്രവാദത്താൽ സകലജാതികളും വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു. (വെളിപാട് 18:23). എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധികൾ അതിന്മേൽ വീഴുകയും അത് “തീയും ഗന്ധകവും കത്തുന്ന പൊയ്കയിലത്രേ; അതു രണ്ടാമത്തെ മരണം.” (വെളിപാട് 21:8 കൂടാതെ വെളിപാട് 22:15).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments