മനുഷ്യന് അമർത്യതയുണ്ടോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


മനുഷ്യൻ മർത്യനാണ്

മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ (ഉല്പത്തി 1:26,27) അവന് അമർത്യനാണെന്നു ചിലർ അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ഒരു മർത്യജീവിയാണെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു (ഇയ്യോബ് 4:17). ഈ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ജീവികളും പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കണം (1 കൊരിന്ത്യർ 15:54).

“അമർത്യതയുള്ളവനും, ആരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും കാണാൻ കഴിയാത്തതുമായ, സമീപിക്കാനാവാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവനാണ്” (1 തിമോത്തി 6:16) എന്ന് ബൈബിൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. മരിക്കാത്ത, അനശ്വരമായ ദേഹി എന്ന ആശയം ബൈബിളിന് എതിരാണ്, കാരണം ദേഹി മരണത്തിന് വിധേയമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. “പാപം ചെയ്യുന്ന ആത്മാവ് മരിക്കും” (യെഹെസ്കേൽ 18:20).

മത്തായി 10:28-ൽ ദേഹി മരിക്കുമെന്ന് യേശു പ്രഖ്യാപിച്ചു. “ശരീരത്തെ കൊല്ലുന്നവരെ ഭയപ്പെടരുത്, മറിച്ച് ദേഹിയേയും ശരീരത്തെയും നരകത്തിൽ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനെ ഭയപ്പെടുക.” ദേഹി നരകാഗ്നിയിൽ മരിക്കും. അതിനാൽ, പ്രകൃതിയാൽ അത് അനശ്വരമാകാൻ കഴിയില്ല.

“ദേഹി”, “ആത്മാവ്” എന്നീ പദങ്ങളുടെ 1700 ബൈബിൾ പരാമർശങ്ങളിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അവ അനശ്വരമോ മരിക്കാത്തതോ ആയി പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ബൈബിളിൽ അത്തരമൊരു പഠിപ്പിക്കലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു വാചകം പോലും ഇല്ല.

ആത്മാവിന്റെ അമർത്യതയുടെ ഉത്ഭവം

മനുഷ്യന്റെ അനശ്വരമായ ആത്മാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയം ഉല്പത്തി 3: 1-4-ൽ പിശാച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്: “ദൈവമായ കർത്താവ് ഉണ്ടാക്കിയ വയലിലെ ഏതൊരു മൃഗത്തേക്കാളും സർപ്പം ഉപായമുള്ളതായിരുന്നു. അവൻ സ്ത്രീയോടു: അതെ, തോട്ടത്തിലെ എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഫലം നിങ്ങൾ തിന്നരുതു എന്നു ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? സ്ത്രീ സർപ്പത്തോടു പറഞ്ഞു: തോട്ടത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഫലം നമുക്കു ഭക്ഷിക്കാം; തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിലുള്ള വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലമോ: നിങ്ങൾ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ തിന്നരുതു, തൊടരുതു എന്നു ദൈവം അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സർപ്പം സ്ത്രീയോടു പറഞ്ഞു: നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും മരിക്കുകയില്ല. പാപം മരണം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് സ്രഷ്ടാവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു, എന്നാൽ സാത്താൻ നേരെ വിപരീതമായി പറഞ്ഞു, “നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മരിക്കുകയില്ല.”

ബൈബിളിലെ പരാമർശങ്ങൾ

ബൈബിളിൽ, “അമർത്യത” എന്ന പദം അഞ്ച് തവണ മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. “അനശ്വരൻ” എന്ന വാക്ക് ഒരിക്കൽ മാത്രമേ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ, അത് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ബാധകമാകൂ: “നിത്യനും, അനശ്വരനും, അദൃശ്യനും, ഏകജ്ഞാനിയായ ദൈവം” (1 തിമോത്തി 1:17). അഞ്ച് പരാമർശങ്ങൾ ഇതാ:

  • റോമർ 2:7. ഈ വാക്യത്തിൽ. അമർത്യതയ്ക്കായി “അന്വേഷിക്കാൻ” ക്രിസ്ത്യാനിയെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. അവൻ ഇതിനകം കൈവശം വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിന് അവൻ അത് അന്വേഷിക്കണം?
  • 2 തിമൊഥെയൊസ് 1:10. ക്രിസ്തു “സുവിശേഷത്തിലൂടെ ജീവനും അമർത്യതയും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു” എന്ന് ഈ വാക്യം പറയുന്നു. അമർത്യത എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും സ്വാഭാവിക സ്വത്തായിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന്, സുവിശേഷത്തിലൂടെ സാധ്യമായ നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണിതെന്ന് വ്യക്തമാണ്. പൗലോസ് എഴുതി, “ദൈവത്തിന്റെ ദാനം യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള നിത്യജീവനാണ്” (റോമർ 6:23). നമുക്ക് ഇതിനകം മരിക്കാത്ത ആത്മാക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമ്മാനം ആവശ്യമായി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
  • 1 കൊരിന്ത്യർ 15:53. എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അമർത്യത ലഭിക്കുകയെന്ന് ഈ ഭാഗം നമ്മോട് പറയുന്നു. സമയം “അന്ത്യ കാഹളധ്വനിയിലാണ്.” അപ്പോൾ, “ഈ മർത്യൻ അമർത്യത ധരിക്കണം.” അപ്പോസ്‌തലനായ പൗലോസ്‌ നമുക്ക്‌ ഇപ്പോൾത്തന്നെ അമർത്യത കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അത്‌ ഭാവിയിൽ ധരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്‌ സംസാരിക്കേണ്ടത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?
  • 1 കൊരിന്ത്യർ 15:54. “ഈ മർത്യൻ അമർത്യത ധരിക്കുമ്പോൾ, മരണം വിജയത്തിൽ വിഴുങ്ങിയിരിക്കുന്നു” എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വചനം പ്രാവർത്തികമാക്കും എന്ന ചിന്ത ഈ വാക്യം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.
  • 1 തിമൊഥെയൊസ് 6:16. ദൈവത്തിന് “അമർത്യത മാത്രമേ ഉള്ളൂ” എന്ന് നാം ഇവിടെ പഠിക്കുന്നു. ഈ അവസാന വാക്യം ഈ വിഷയം പരിഹരിക്കുന്നു, അമർത്യതയെ “അന്വേഷിക്കാൻ” നമ്മെ ഉദ്‌ബോധിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും അമർത്യത “അവസാന ട്രംപിൽ” ധരിക്കേണ്ട ഒന്നാണെന്ന് നമ്മോട് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുന്നു.

ഈ സമയത്ത് ദൈവത്തിനു മാത്രമേ അമർത്യതയുള്ളൂ എന്ന് തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. തന്റെ വരവിൽ അവൻ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് അമർത്യത നൽകും.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.