Answered by: BibleAsk Malayalam

Date:

മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് സ്വർഗത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്?

സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്

ദൈവം കരുണയോടും നീതിയോടും കൂടി പ്രപഞ്ചത്തെ ഭരിച്ചു. എന്നാൽ അവൻ തനിച്ചായിരുന്നില്ല. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ജീവജാലങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നതിൽ അവന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും സന്തോഷവും പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ അവനുണ്ടായിരുന്നു (യോഹന്നാൻ 1:1, 2). ഈ സഹപ്രവർത്തകൻ ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനായ ക്രിസ്തുവായിരുന്നു. അവൻ പ്രകൃതിയിലും സ്വഭാവത്തിലും നിത്യ പിതാവുമായി ഒന്നായിരുന്നു (യെശയ്യാവ് 9:6). അവന് സമയത്തിന്റെ തുടക്കമില്ലായിരുന്നു (മീഖാ 5:2; സദൃശവാക്യങ്ങൾ 8:22-30. PP 34). അവനിലൂടെ പിതാവ് ലോകങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു (കൊലോസ്യർ 1:16).

ദൈവം ദൂതന്മാരെ ശുശ്രൂഷാ ആത്മാക്കളായി സൃഷ്ടിച്ചു (എബ്രായർ 1:14). എന്നാൽ മാലാഖമാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ക്രിസ്തു “അവന്റെ (ദൈവത്തിന്റെ) വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യക്ഷ പ്രതിച്ഛായയായിരുന്നു, അവന്റെ ശക്തിയുടെ വചനത്താൽ എല്ലാം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട്, അവൻ സ്വയം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ച്, ഉയരത്തിൽ മഹത്വത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഇരുന്നു” ( എബ്രായർ 1:3).

സ്നേഹവും സ്വാതന്ത്ര്യവും

പ്രപഞ്ചത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്‌നേഹത്തിന്റെ നിയമമായിരുന്നു. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സന്തോഷം അതിന്റെ നല്ല തത്ത്വങ്ങളുമായുള്ള തികഞ്ഞ ഐക്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. തന്റെ സ്വഭാവത്തോടുള്ള വിലമതിപ്പിൽ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ ആരാധനയാണ് ദൈവം തന്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നിർബന്ധിത അനുസരണത്തിൽ സ്രഷ്ടാവ് സന്തോഷിക്കുന്നില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ, അവൻ തന്റെ ബുദ്ധിജീവികൾക്ക് ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചു.

സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അംഗീകരിക്കുന്നിടത്തോളം, പ്രപഞ്ചത്തിൽ തികഞ്ഞ സമാധാനവും ഐക്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ സ്രഷ്ടാവിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിൽ ദൈവമക്കളുടെ സന്തോഷമായിരുന്നു അത്. അവന്റെ മഹത്വം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിൽ അവർ വലിയ ആനന്ദം കണ്ടെത്തി. ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം അവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശക്തിയായിരുന്നപ്പോൾ, പരസ്പരം സ്നേഹം സൗജന്യമായി നൽകപ്പെട്ടു.

സ്വർഗത്തിൽ കലാപം

എന്നാൽ സന്തോഷത്തിന്റെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു. സ്രഷ്ടാവ് നൽകിയ സ്വാതന്ത്ര്യം പദവിയിലുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന മാലാഖ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു. ലൂസിഫർ എന്നായിരുന്നു അവന്റെ പേര്. ദൈവം അവനെ സൌന്ദര്യത്തിലും ജ്ഞാനത്തിലും തികഞ്ഞവനായി സൃഷ്ടിച്ചു (യെഹെസ്കേൽ 28:12-15) അവൻ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പാപം കണ്ടതുവരെ.

സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മാലാഖ ലൂസിഫർ സ്വയം ഉയർത്താനും സ്രഷ്ടാവിനെപ്പോലെ ആകാനും ആഗ്രഹിച്ചു (യെഹെസ്കേൽ 28:17). അവൻ പറഞ്ഞു, ” ഞാൻ മേഘോന്നതങ്ങൾക്കു മീതെ കയറും; ഞാൻ അത്യുന്നതനോടു സമനാകും” യെശയ്യാവ്‌ 14:13, 14). അവന്റെ മഹത്വമെല്ലാം ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ളതാണെങ്കിലും, ഈ ദൂതൻ അത് തന്റേതായി കണക്കാക്കി. തന്റെ ഉയർന്ന പദവിയിൽ തൃപ്തനാകാതെ, ദൈവത്തിന് മാത്രം അർഹമായ ആരാധനയെ മോഹിക്കാൻ അദ്ദേഹം ധൈര്യപ്പെട്ടു. കൂടാതെ, പിതാവ് ക്രിസ്തുവിന് നൽകിയ മഹത്വം അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു.

ദുഃഖകരമെന്നു പറയട്ടെ, ലൂസിഫർ തന്റെ സ്രഷ്ടാവിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കുപകരം തന്റെ സ്വാർത്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഐക്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു. തുടർന്ന്, സാത്താൻ തന്റെ അതൃപ്തി ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാരുമായി പങ്കുവെച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ നന്മ, സ്നേഹം, ജ്ഞാനം എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ അവൻ സംശയം ജനിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവന്റെ വഞ്ചനയിൽ ചില മാലാഖമാർ വീണു.

സ്വർഗ്ഗത്തിലെ യുദ്ധം

ദൈവം ലൂസിഫറിനോട് വളരെ ക്ഷമ കാണിക്കുകയും പാപത്തിന്റെ മാരകമായ ഫലങ്ങൾ അവന് കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ
അഹങ്കാരിയായ ദൂതൻ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ലൂസിഫർ, “പ്രകാശവാഹകൻ”, ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പങ്കുകാരൻ, അവന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ പരിചാരകൻ, ദൈവത്തിന്റെ അപേക്ഷകൾ നിരസിച്ചു. അങ്ങനെ, അവൻ ഇരുട്ടിന്റെ ഒരു ദൂതനായി അല്ലെങ്കിൽ സാത്താൻ, “എതിരാളി”, നശിപ്പിക്കുന്നവനായി മാറി. ദുഃഖകരമെന്നു പറയട്ടെ, അനേകം മാലാഖമാർ അവനെ അവരുടെ നേതാവായി അനുഗമിച്ചു.

“സ്വർഗ്ഗത്തിൽ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു: മൈക്കിളും അവന്റെ ദൂതന്മാരും മഹാസർപ്പവുമായി യുദ്ധം ചെയ്തു; മഹാസർപ്പവും അവന്റെ ദൂതന്മാരും യുദ്ധം ചെയ്‌തു, പക്ഷേ അവർ ജയിച്ചില്ല, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്താനായില്ല. അങ്ങനെ ലോകത്തെ മുഴുവൻ വഞ്ചിക്കുന്ന പിശാചും സാത്താനും എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന പുരാതന സർപ്പമായ മഹാസർപ്പത്തെ പുറത്താക്കി; അവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു, അവന്റെ ദൂതന്മാരും അവനോടുകൂടെ പുറത്താക്കപ്പെട്ടു” (വെളിപാട് 12:7-9).

ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷമയും ജ്ഞാനവും

സാത്താനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയപ്പോഴും കർത്താവ് അവനെ പെട്ടെന്ന് നശിപ്പിച്ചില്ല. സ്രഷ്ടാവിന് സ്‌നേഹബന്ധം മാത്രമേ സ്വീകാര്യമാകൂ എന്നതിനാൽ, അവന്റെ സൃഷ്ടികളുടെ വിശ്വസ്തത അവന്റെ നീതിയിലും കരുണയിലും ഉള്ള വിശ്വാസത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കണം. പാപത്തിന്റെ സ്വഭാവവും ഫലവും മനസ്സിലാക്കാൻ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ജീവികൾ തയ്യാറായില്ല. അതിനാൽ, ഈ വിപ്ലവകാരനായ മാലാഖയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതി അവർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
വഞ്ചകനെ തുറന്നുകാട്ടുന്നത് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ കാണണമെന്നും.സാത്താന്റെ സ്വന്തം പ്രവൃത്തി അവനെ കുറ്റംവിധിക്കണമെന്ന് ജ്ഞാനത്തിൽ സ്രഷ്ടാവ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തു.

സാത്താൻ ഉടനെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ; ചിലർ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നല്ല ഭയത്താൽ ദൈവത്തെ സേവിക്കുമായിരുന്നു. അതിനാൽ, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ നന്മയ്ക്കായി, ദൈവത്തിന്റെ ഭരണകൂടത്തിനെതിരായ അവന്റെ തെറ്റായ അവകാശവാദങ്ങൾ അവയുടെ യഥാർത്ഥ വെളിച്ചത്തിൽ കാണാനും, ദൈവത്തിന്റെ നീതിയും കാരുണ്യവും അവന്റെ നിയമത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലായമയും എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും അതീതമായി ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കാനും.

ഈ രീതിയിൽ, കലാപത്തിന്റെ ഈ ഭയാനകമായ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ചരിത്രം ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് തുടർച്ചയായ സംരക്ഷണമായിരുന്നു, അവർ വീണ്ടും വഞ്ചിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനും അവരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനും. ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യനുമായുള്ള ഇടപെടൽ ദോഷമറ്റതായിരുന്നു (ആവർത്തനം 32:4).

നമ്മുടെ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടി

ഈ ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ്. സാത്താനും അവന്റെ ദൂതന്മാരും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു (2 പത്രോസ് 2:4), പിന്നീട് ദൈവം ആദാമിനെയും ഹവ്വയെയും സൃഷ്ടിച്ചു. സാത്താൻ അവരെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചു, നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർ അവന്റെ നുണകളിൽ വീണു. ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന ലംഘിച്ചതിന്റെ ഫലമായി അവർ നിത്യമരണത്തിലേക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടു (ഉല്പത്തി 3).

എന്നാൽ കർത്താവ് തന്റെ അനന്തമായ കാരുണ്യത്തിലും സ്നേഹത്തിലും വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരാശിക്ക് ഒരു രക്ഷയുടെ മാർഗം ആസൂത്രണം ചെയ്തു. തന്റെ പ്രായശ്ചിത്ത മരണത്തിലൂടെ മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ വഹിക്കാൻ ക്രിസ്തു വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16).

അങ്ങനെ, ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സാത്താന്റെ ആരോപണങ്ങൾ നുണകളാണെന്ന് പൂർണ്ണമായും തുറന്നുകാട്ടപ്പെടും. കാരണം, സ്രഷ്ടാവിന്റെ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും അവൻ തന്റെ ജീവൻ ത്യജിച്ചപ്പോൾ ക്രൂശിൽ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തിനും പൂർണ്ണമായി വെളിപ്പെടുത്തി. അവന്റെ സൃഷ്ടികളെ വീണ്ടെടുക്കാൻ. ഇതിലും വലിയ സ്നേഹമില്ല (യോഹന്നാൻ 15:13).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) العربية (അറബിക്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

More Answers: