മത്തായി 24:40 ൽ ഒരു രഹസ്യ റാപ്ച്ചർ നെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ലേ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


രഹസ്യ റാപ്ചർ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വക്താക്കൾ അവരുടെ പഠിപ്പിക്കലിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ മത്തായി 24:40 ഉപയോഗിക്കുന്നു. “അപ്പോൾ രണ്ടുപേർ വയലിലായിരിക്കും; ഒരുത്തനെ കൈക്കൊള്ളും, മറ്റവനെ ഉപേക്ഷിക്കും” (മത്തായി 24:40).

ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് സിനിമയിലെ പോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉപേക്ഷിച്ച് വിശ്വാസികൾ പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്ന് രഹസ്യ റാപ്ചർ സിദ്ധാന്തം അവകാശപ്പെടുന്നു. “ഉപേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ” എല്ലാവരും അപ്പോൾ “കഷ്ടതയുടെ ഏഴു വർഷങ്ങളും” എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ എതിർപ്പിനെ സഹിക്കണം, എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ള “രണ്ടാം അവസരം” ഉണ്ടായിരിക്കും.

രണ്ടാം വരവ് ഒരു രഹസ്യ സംഭവമായിരിക്കില്ല എന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ രഹസ്യ റാപ്ചർ സിദ്ധാന്തം ബൈബിളിലല്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് ദൃശ്യവും അതിമഹത്തായതുമാണെന്ന് അത് വ്യക്തമായി വിവരിക്കുന്നു “മിന്നൽ കിഴക്ക് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പടിഞ്ഞാറോട്ട് പ്രകാശിക്കുന്നതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവ്” (മത്തായി 24:27).

“അപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രന്റെ അടയാളം ആകാശത്തു വിളങ്ങും; അന്നു ഭൂമിയിലെ സകലഗോത്രങ്ങളും പ്രലാപിച്ചുംകൊണ്ടു, മനുഷ്യപുത്രൻ ആകാശത്തിലെ മേഘങ്ങളിന്മേൽ മഹാശക്തിയോടും തേജസ്സോടും കൂടെ വരുന്നതു കാണും. 31അവൻ തന്റെ ദൂതന്മാരെ മഹാ കാഹളധ്വനിയോടുംകൂടെ അയക്കും; അവർ അവന്റെ വൃതന്മാരെ ആകാശത്തിന്റെ അറുതിമുതൽ അറുതിവരെയും നാലു ദിക്കിൽനിന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കും” (മത്തായി 24:30,31).

ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങിവന്നുവെന്ന് ആരോടും പറയേണ്ടതില്ല, കാരണം “എല്ലാ കണ്ണുകളും അവനെ കാണും, അവനെ കുത്തിയവർ പോലും” (വെളി. 1:7). യേശുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിനെക്കുറിച്ച് രഹസ്യമോ ​​നിഗൂഢമോ ഒന്നും തന്നെയില്ല.

വ്യാജക്രിസ്തുക്കളുടെ വഞ്ചനകളിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിനെ വേർതിരിക്കുന്ന “അടയാളം” അവൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങിവരുന്ന മഹത്വത്തിന്റെ മേഘമാണ്. അവൻ “തന്റെ പിതാവിന്റെ മഹത്വത്തിൽ വരും” (മത്തായി 16:27). ക്രിസ്തു “ശക്തനായവന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നതും ആകാശമേഘങ്ങളിൽ വരുന്നതും” (മർക്കോസ് 14:62) കാണപ്പെടുമെന്നതിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കാനാവില്ല.

ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, ഏഴ് വർഷത്തെ കഷ്ടതയ്ക്ക് മുമ്പ് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷരായതിനെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. മത്തായി 24:27, 30, 31, 36, 37-39-ലെ മുൻ വാക്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, കാണാവുന്നതും (വാക്യം 27), കേൾക്കാവുന്ന (വാക്യം 31) “ഒരാൾ എടുക്കപ്പെടും”, “ഒരാൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടും”. മഹത്തായ (വാക്യം. 30) വെള്ളപ്പൊക്കം പോലെയുള്ള (വാക്യങ്ങൾ 37-39) യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ്! നോഹയുടെ കാലത്തെപ്പോലെ, ഒടുവിൽ ആ സമയം വരുമ്പോൾ, ദുഷ്ടന്മാർക്ക് രണ്ടാമതൊരു അവസരമുണ്ടാകില്ല.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.